Písal sa 9. január 2007 a Steve Jobs stál na pódiu predstavujúc úplne prvý iPhone. Práve tento de? sa dá pova?ova? za za?iatok éry pravých smartfónov a na predstavenie prvého iPhonu fanú?ikovia smartfónov radi spomínajú aj dnes.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Zopár smartfónov sa na trhu, samozrejme, nachádzalo aj pred týmto dátumom, no po 9. januári u? ka?dý hovoril iba o dotykovom kúsku od Apple. Ak rád spomína? na minulos?, mo?no ?a pote?í nasledujúca informácia. O prvom iPhone toti?to vyjde nová kniha pod názvom The One Device: The secret history of the iPhone (Jedno zariadenie: Tajná história iPhonu), ktorá odhalí tajomstvá oh?adom celého vývoja. Predobjedna? sa dá u? teraz na Amazone v z?ave za 18,96 dolárov. Normálna cena pritom bude ?ini? 28 dolárov.

iphone 1
zdroj fotografie: Flickr / Carl Berkeley

Nenechaj si ujs?
Akú odolnos? ponúkol prvý revolu?ný smartfón starý 10 rokov?

V?aka webu TheVerge si mô?e? uká?ku z nej pre?íta? u? teraz. Od za?iatku vývoja a? po dokon?enie najvplyvnej?ieho produktu 21. storo?ia za?ívali in?inieri ?a?ké ?asy. Príbeh bol pozna?ený miznúcimi in?iniermi, ktorí boli prijatí podvodom a nieko?kými zruinovanými man?elstvami. Kniha sa venuje celkovému pôvodu iPhonu, do ktorého boli vkladané ve?ké nádeje a mal sa sta? ?al?ím evolu?ným krokom po mimoriadne úspe?nom iPode. Nachádzajú sa v nej aj zmienky o Motorole Rokr, prvom telefóne s iTunes. Stratégia spolo?nosti spo?ívala v tom, ?e pou?ívatelia Motoroly Rokr prídu na chu? iTunes a zvá?ia kúpi iPodu.

iphone 1
zdroj fotografie: Flickr / Carl Berkeley

Pod?a knihy dokonca Apple v roku 2003 plánoval Motorolu kúpi?, no pri?lo mu to ako drahá zále?itos?. Pred za?atím samotného projektu si bol Jobs vo viacerých zále?itostiach neistý. Myslel si napríklad, ?e po iPhone siahnu iba ?udia, ktorí si poriadne strá?ia svoje úspory a potreboval tak hne? nieko?ko presved?ivých dôvodov na za?atie vývoja. Nakoniec sa z toho ale vyk?ul najziskovej?í produkt v histórii Apple. V roku 2004 dostal Jobs nápad vyrobi? telefón a o zvy?ku sa u? do?íta? v samotnej knihe.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
100%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.