MIUI 8 prináša dizajnové úpravy, nové funkcie a vylepšené vstavané aplikácie!

banner-mi5
Xiaomi nie je len krá? ?ínskych smartfónov, ale aj softvérový gigant. Ako iste viete, Xiaomi na trh vstúpilo najprv so svojou, dnes u? ve?mi populárnou MIUI nadstavbou, ktorú neustále zdokona?uje. Dne?ným d?om spolo?nos? oficiálne predstavila v poradí u? 8. generáciu MIUI.

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

Xiaomi svoje predstavenie za?ali men?ou ?tatistikou, ktorá hovorí o 200 miliónoch u?ívate?ov na celom svete, ktorí populárne MIUI vyu?ívajú. Niet sa ?omu ?udova?, ke??e MIUI patrí medzi najprepracovanej?ie mobilné opera?né systémy. S to?kými aktívnymi u?ívate?mi ani ne?udo, ?e Xiaomi svoju nadstavbu neustále zlep?uje, ?oho dôkazom je aj najnov?ie MIUI 8. To priná?a nieko?ko nových funkcií, rovnako ako vizuálne upgrady. Toto sú tie najvýznamnej?ie zmeny.

Xiaomi Mi5 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>


miui 8 predstavene (17)

Dizajn

Jednou z najvä??ích zmien v novej MIUI 8 nadstavbe je jej dizajnová stránka. Xiaomi po novom pou?ilo moderné a jednoduché flat farby, ?ím dosiahlo pou?ívate?sky príjemnej?ie prostredie. Dizajnové zmeny sú vidite?né takmer na ka?dom mieste v systéme.

miui 8 predstavene (2)
Ve?kou vychytávkou MIUI 8 je automatická zmena hlavných farieb systému na základe toho, aký mesiac a po?asie aktuálne je. Zmeny farieb budú prebieha? aj na základe okolitých zvukov. Napríklad, v aplikácii pre nahrávanie zvuku sa mô?e farba aplikácie meni? v závislosti od tónu zvuku. Jednoducho povedané, opera?ný systém mô?e meni? farby na základe ?emócií?, teploty a zvuku. Nové dizajnové prvky a animácie sa nachádzajú aj v aplikácii telefónu, pri vytá?aní ?ísla ?i po úspe?nom pripojení k Wi-Fi sieti.

S dizajnovými zmenami ve?mi súvisí aj pou?itie nového, na poh?ad príjemnej?ieho písma v celom systéme. Xiaomi nové písmo nazvalo ?Mi Lanting?, ktoré bolo pod?a spolo?nosti vytvorené na koncepcii ??a?iska písiem?, ?ím chce zabezpe?i? ove?a pohodlnej?ie ?ítanie na smartfóne.

Funkcie

Nový multitasking

miui 8 predstavene (19)
MIUI 8 priná?a nové zobrazenie mutlitaskingového menu spolu s novým mutli-window mana?mentom.


Uzamykacia obrazovka

miui 8 predstavene (6)
Xiaomi spolupracuje s viac ne? 50 rôznymi médiami, aby zabezpe?ili vysoko kvalitné tapety pre uzamykaciu obrazovku novej MIUI 8 nadstavby. Samotná uzamykacia obrazovka sa nezmenila, pribudli len nové tapety.

Galéria

miui 8 predstavene (11)
Xiaomi prepracovalo aplikáciu Galéria, aby bola u?ívate?sky prívetivej?ia a plná nových funkcií. Tri najnov?ie funkcie zah??ajú pamä?ovo ?etrnej?í spôsob synchronizácie fotiek na cloud, zlú?enie podobných fotografií namiesto zobrazovania ka?dej jednej zvlá??, identifikácia GIF fotiek novým ?GIF? logom. K dispozícii je tie? nová funkcia, ktorá v pamäti smartfónu ponechá len miniatúru HD fotografie, pri?om pôvodná fotografia bude k dispozícii na cloude. Táto funkcia má u?etri? a? 90% úlo?ného priestoru galérie.

Strih videa

miui 8 predstavene (10)
Priamo do Galérie bola pridaná mo?nos? editácie a strihu nato?eného videa. K dispozícii sú rôzne filtre, titulky a dokonca mô?ete do videa prida? aj hudbu.

Vylep?ená aplikácia Skener

Nový skener je dodávaný s rýchlou generáciou QR kódu pre platobné aplikácie Wech Wallet a Alipay fungujúce v ?íne. Skenova? mô?ete aj ?iarové kódy pre vyh?adávanie a nákup produktov on-line. Skener tie? prevádza informácie z fotografií na text, a to dokonca pod ?ubovo?ným uhlom. ?al?ou zaujímavou vlastnos?ou je schopnos? rie?i? matematické problémy, pri?om aplikácia poskytne aj rie?enie príkladov krok za krokom. Táto funckia zatia? funguje len pre ?ín?tinu.

Kalkula?ka

miui 8 predstavene (15)
Nová nadstavba pridáva podporu pre pokro?ilé výpo?ty a konverzie mien priamo do vstavanej aplikácie Kalkula?ky. Va?e ka?dodenné výpo?ty, ako sú hypotéky, prepo?et mien a iné, budú v?aka novej aplikácii ove?a jednoduch?ie.

Funkcia dlhej snímky obrazovky

miui-8-7
Dostali ste sa u? do situácie, kedy ste na svojom smartfóne potrebovali napríklad screenshot celej webovej stránky? S MIUI 8 to nebude ?iadny problém, ke??e priná?a novú funkciu tvz. ?Dlhej snímky obrazovky?.

Poznámky

Xiaomi sa v novom MIUI 8 zameralo aj na aplikáciu Poznámky. Tá po novom prichádza s mo?nos?ou uzamknú? va?e poznámky prístupovým kódom alebo odtla?kami prstov, ak va?e zariadenie obsahuje sníma?. K dispozícii sú taktie? nové ?ablóny a samotné zobrazenie poznámok na hlavnej obrazovke aplikácie.

Vzná?ajúce sa menu nastavení

MIUI 8 obsahuje poloprieh?adný vzná?ajúci sa kruh nastavení, ktorý funguje obdobne ako chatové hlavi?ky Messengera. Umiestni? ho mô?ete kdeko?vek na obrazovke a po otvorení ponúka be?né funkcie ako spä?, screenshot obrazovky, vyvolanie menu alebo návrat na domovskú obrazovku. Mô?e teda poslú?i? ako náhrada za tla?idlá pod displejom.

Dve rôzne heslá a domáce obrazovky

Jednou z najlep?ích funkcií novej MIUI 8 nadstavby je mo?nos? nastavenia dvoch rôznych uzamykacích hesiel a domovských obrazoviek. Zadaním rozdielneho hesla sa dostanete na rozdielnu obrazovku, ?ím narastá zabezpe?enie samotného zariadenia, ako aj va?ich dát. Jednu plochu mô?ete vyu?i? napríklad na pridanie hier, druhú pre pracovné aplikácie. MIUI 8 taktie? doká?e spusti? dve kópie aplikácií v rovnaký ?as, ?o znamená, ?e dáta z jednej plochy nebudú kolidova? s tými z druhej plochy.

Nová mo?nos? výberu textu a nástroj prekladania

miui-8-6
Nový nástroj pre výber textu v MIUI 8 ponúka omnoho viac funkcií, pri?om hlavnou novinkou je preklad ozna?eného slova. Podobnú funkciu v sú?asnosti ponúka prehliada? Chrome pre PC s doin?talovaným roz?írením Google Preklada?a. Sta?í ozna?i? slovo a hne? dostanete preklad slova z ?ín?tiny do angli?tiny alebo naopak. Ak vá? výber obsahuje dôle?ité informácie, ako sú telefónne ?ísla alebo kontaktné údaje, priamo z kontextového menu budete môc? na ?íslo zavola? alebo údaje ulo?i? ako nový kontakt.

Nový re?im ?etrenia batérie

miui 8 predstavene (18)
Xiaomi myslí aj na výdr? batérie a do MIUI 8 integrovalo vylep?ený re?azec integrácie aplikácií do systému. Nový re?im ?etrenia batéria pomáha zvý?i? výdr? batérie zariadenia o cca 2-3 hodiny pri zapnutom úspornom re?ime. Tento re?im vypne aplikácie a pozastaví synchronizáciu, aktualizácie a iné úlohy na pozadí.

Detekcia spamu v SMS správach

miui 8 predstavene (20)
MIUI 8 je dodávané s vstavaným systémom detekcie podvodných a spam SMS správ, ?ím va?e osobné údaje zostanú v bezpe?í. Nová funkcia analyzuje prijatú SMS správu a pri podozrení vyvolá vyskakovacie okno s upozornením. Ak takúto správu otvoríte a bude obsahova? nejaký url odkaz, systém vás automaticky upozorní na mo?né riziká.

Dostupnos?

miui-8-1
Ako mô?ete vidie? na obrázku vy??ie, ?ínska verzia MIUI 8 bude v beta verzii dostupná u? 1. júna. Developer verzia nadstavby bude k dispozícii u? 17. júna pre v?etky smartfóny od modelu Xiaomi Mi2 po sú?asné modely Xiaomi Mi5 a Mi Max. Te?i? sa mô?u aj majitelia v?etkých Redmi a Mi Note smartfónov. Xiaomi tak stále softvéroo podporuje aj svoje star?ie a menej výkonné modely, ?ím sa ve?a svetových výrobcov pý?i? naozaj nemô?e.

miui-8

Zdroj: MIUI

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Kristián Hrušovský
Zakladateľ portálu FonTech.sk, milovník IT, smartfónov a kvalitnej hudby. Nepohrdnem ani kvalitnou turistikou na horskom bicykli či dobrým jedlom. Kontaktovať ma môžete na [email protected]