Apple a Microsoft patria medzi ve?ných rivalov, ktorí medzi sebou neustále súperia. Ka?dý z nich vie zákazníkovi poskytnú? skvelé produkty ?i slu?by. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

V podstate u? od po?iatkov, kedy ka?dá z týchto spolo?ností predstavila svoj vlastný opera?ný systém, sa fanú?ikovia rozdelili na dva tábory. Ka?dá z týchto dvoch skupín v?ak mala svoju pravdu a boli presved?ení, ?e práve ich milovaný výrobca je tým najlep?ím. ?asom si ale na?li vlastné cesty, ako presadi? svoje produkty. Apple sa u? dlhé roky spolieha na prémiový hardvér a dokázal si vytvori? pevnú základ?u stálych fanú?ikov v?aka svojej politike.

zdroj fotografie: Microsoft News Center

Microsoft na to i?iel odli?ne a po?íta?e s opera?ným systémom Windows vyu?il na vybudovanie svojej reputácie. Dokázal ich roz?íri? medzi ?irokú verejnos?, od hrá?ov, a? po kancelárie v mnohých firmách. Celá situácia medzi oboma spolo?nos?ami sa postupne upokojila a tento ?súboj? sa ?asom presunul skôr do segmentu smartfónov. Po dlhej dobe stability v?ak nastáva výrazná zmena.

zdroj fotografie: Dgtle

Nenechaj si ujs?
Desktopové po?íta?e sú kone?ne cool!

Bývalí fanú?ikovia Apple sa za?ali obraca? na Microsoft a jeho opera?ný systém Windows. Dôvodom sú nové zariadenia z ponuky spolo?nosti Billa Gatesa. Jedná sa najmä o nový Surface Studio, hybridný notebook Eva V a zopár ?al?ích zariadení, ktoré dokázali upúta? pozornos? nielen fanú?ikov Apple. Pre Microsoft tak nastáva akési obdobie znovuzrodenia, nako?ko mnohí verní fanú?ikovia Apple nadobúdajú pocit, ?e ich ob?úbený výrobca nedbá na svoj opera?ný systém MacOS. Je v?ak pravdou, ?e za posledné mesiace urobil Microsoft pod vedením CEO Satya Nadella ve?ký pokrok.

zdroj fotografie: DGtle
U? nejaký ten ?as je medzi nami opera?ný systém Windows 10, ktorý je jedným z najlep?ích vylep?ení od Microsoftu za posledné roky. Zah??a v sebe takmer v?etko, ?o si pou?ívate? pýta. Pri jeho vývoji kládla spolo?nos? dôraz na jednoduchos? a univerzálnos?, no nezabudlo sa ani na podporu dotykových obrazoviek ?i tradi?ných po?íta?ových zostáv. Výrobca taktie? s?ubuje, ?e tento opera?ný systém bude dostáva? stále lep?ie inovácie a nové funkcie. V?aka tomuto prístupu sa tak popularita mô?e e?te markantnej?ie znásobi?.

zdroj fotografie: Slash Gear

Nenechaj si ujs?
7 schopností, ktorými by mal disponova? ka?dý, kto sa zaujíma o zamestnanie v Google, Apple ?i Microsofte

Apple sa v?ak od zmý??ania Microsoftu chce odlí?i?. Namiesto zariadenia s opera?ným systémom MacOS a dotykovou obrazovkou sa fanú?ikovia do?kali iba predstavenia nového iPadu. Ten mal by? akousi náhradou pre notebook. Cenou útechy pre nad?encov dotykových displejov je nový MacBook Pro, ktorý priniesol inovatívny OLED Touch Bar. Ohlasy boli ale ve?mi nerozhodné. Gigant tak svojou novou politikou v segmente notebookov nahneval hne? nieko?ko fanú?ikov.

zdroj fotografie: idg

Nový MacBook Pro sa toti? zameriava skôr na elegantnú, ?tíhlu kon?trukciu a výdr? batérie na úkor absencie dostato?nej výpo?tovej sily ?i niektorých k?ú?ových portov. Tie pou?ívate?om rozhodne chýbajú. Je teda otázne ?i spolo?nos? z Cupertina spravila v tomto smere správne rozhodnutie, no prechod jej fanú?ikov ku konkurencii u? zrejme nie?o nazna?uje. Zatia? to neznamená, ?e je Apple odsúdený k zániku, no Microsoft túto situáciu ve?mi ?ikovne doká?e vyu?i? vo svoj prospech.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
40%
Páči sa mi to
20%
Chcem to
0%
Mám to
20%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
20%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]