I ke? sa to mo?no nezdá, svetovo známy e-shop GearBest.com je k dispozícii v?etkým priaznivcom kvalitných a cenovo výhodných produktov u? takmer tri roky. O pár dní bude teda oslavova? svoje tretie narodeniny, pri ktorých chce patri?ne odmeni? aj v?etkých svojich zákazníkov.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Tí teda budú ma? ?ancu vyu?i? narodeninové z?avy ohromného mno?stva produktov, ktoré budú doslova extrémne. Za v?etko hovorí dvojica inteligentných gadgetov, o ktorých si mô?e? pre?íta? nie?o ni??ie. E?te predtým ti ale odporú?ame venova? pozornos? nasledujúcej informácii. Aby GearBest dokázal v?etkým svojim zákazníkom, ?e si nesmierne cení ich priaze?, rozhodol sa usporiada? sú?a? o skvelý OnePlus 3T.

zdroj fotografie: OnePlus

Ten má mo?nos? získa? ka?dý, kto u? po?as tohto roka uskuto?nil objednávku akéhoko?vek produktu zo stránok tohto internetového obchodu. Zapojenie do sú?a?e prebieha v nieko?kých jednoduchých krokoch. Na za?iatok bude? po?iadaný o prihlásenie a zaslanie ?ísla objednávky z tohto roka, s ktorou si bol najviac spokojný a pova?uje? ju za najlep?iu. ?alej mô?e? zanecha? svoje priania alebo pripomienky a taktie? bude? po?iadaný, aby si nav?tívil GearBestBlog a do textového pola opísal nadpis prvého ?lánku.

zdroj fotografie: OnePlus

Zapoji? sa do sú?a?e o OnePlus 3T

K tomu v?etkému tie? mô?e? nav?tívi? stránku so v?etkými z?avovými kupónmi, pri?om sa ti rozhodne oplatí zreferova? ?i si na nej na?iel to, ?o si h?adal. Za v?etky tieto kroky získa? 5 bodov a ?ím ich má? viac, tým vä??iu má? ?ancu na výhru. Aby toho nebolo málo, po zdie?aní sú?a?e pomocou tvojho vlastného linku získa? ?al?ích 10 bodov za ka?dú osobu, ktorá sa do nej z tohto tvojho odkazu zapojí.

Xiaomi Mi Band 2

Cena: 12 ?

To v?ak nie je ani z?aleka v?etko, práve naopak. Ako sme v úvode spomínali, GearBest sa pri príle?itosti osláv rozhodol zní?i? cenu nieko?kých zaujímavých produktov. Patrí medzi ne aj najznámej?í fitness tracker Xiaomi Mi Band 2, ktorý ?a bude od zajtraj?ieho d?a, teda 6. marca, stá? iba fantastických 12 ?. Ponúka pritom mno?stvo senzorov, ktoré monitorujú tvoj spánok, ale aj pohybovú aktivitu ?i tep srdca. Na jeho vrchnej strane sa nachádza monochromatický displej, ktorý slú?i na zobrazenie po?tu prejdených krokov, aktuálneho ?asu ?i po?tu spálených kalórií.

Kúpi? Xiaomi Mi Band 2 za 12 ?

Taktie? sa na ?om zobrazujú informácie o notifikáciách prichádzajúcich na tvoj smartón, s ktorým mô?e by? Xiaomi Mi Band 2 prepojený pomocou Bluetooth funkcionality. Tento inteligentný náramok je jednozna?ne najlep?í svojho druhu a s prihliadnutím na jeho cenovku ti rozhodne odporú?ame jeho kúpu, nako?ko sa takáto výnimo?ná ponuka u? nemusí opakova?. Medzi jeho výhody patrí tie? poriadne dlhá výdr? na jedno nabitie a odolnos? proti preniknutiu vody a prachu v?aka certifikácii IP67. Náramok ?a tie? doká?e upozorni? v prípade, ?e sa dlh?iu dobu nepohybuje?, a tak ideálne poslú?i aj ako povzbudzujúci prvok pri snahe o zmenu tvojej postavy.

TV Box Scishion V88

Cena: 13 ?

zdroj fotografie: AndroidTVBox

Za obdobne nízku sumu tie? mô?e? získa? lákavý TV Box Scishion V88, ktorý doká?e behom krátkych chví? premeni? klasický televízor na televízor inteligentný. Táto nevýrazná ?ierna krabi?ka obsahuje 4-jadrový procesor Rockchip 3229, ktorému dopomáha 1 GB RAM pamäte a grafický akcelerátor Mali-400. K tomu sa tie? dostalo na 8 GB interné úlo?isko, na ktoré je mo?né uklada? aplikácie, ale aj iné dáta. Túto pamä? bude? taktie? môc? roz?íri? pomocou SD karty alebo USB k?ú?a ?i dokonca externého HDD.

zdroj fotografie: AndroidTVBox

Spomínané aplikácie následne be?ia na Androide v poupravenej verzii 5.1 Lollipop, ktorá je prispôsobená na ve?kú obrazovku. Tento ?ikovný pomocník vhodný do ka?dej obýva?ky poslú?i aj na streamovanie jemného 4K videa ?i 3D obrazu. Za zmienku stojí aj ?iroká konektivita, ke??e tento výnimo?ný TV Box ponúka a? 4 USB sloty, AV slot, SPDIF slot, Ethernet, HDMI a u? spomínaný slot na SD kartu. Scishion V88 ponúka v základnom balení dia?kový ovláda?, ale aj HDMI kábel, tak?e s jeho dodato?ným kupovaním nemusí? ma? ?iadne starosti. Toto v?etko bude u? od zajtra, 6. marca, stá? skvelých 13 ?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
14%
Páči sa mi to
36%
Chcem to
36%
Mám to
7%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
7%
O autorovi
Inzercia
Sponzorované články.