V poradí siedma séria fantasy seriálu Game of Thrones sa pomaly, ale isto chýli ku svojmu koncu. Celkovo bolo doposia? odvysielaných 5 ?astí, ?o znamená, ?e sa v tomto roku do?káme e?te ?al?ích dvoch. V?etko v?ak nasved?uje tomu, ?e v tej poslednej s názvom Eastwatch bolo odhalené doposia? najvä??ie tajomstvo.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Varovanie! ?lánok obsahuje spoilery týkajúce sa seriálu Game of Thrones.


Len málokto by predpokladal, ?e sa jedného d?a nevýrazná Gilly, partnerka Samwella Tarlyho, postará o odhalenie jedného z najvä??ích tajomstiev celého seriálu. Predsa len sa tak ale stalo. Zdá sa, ?e tvorcovia nenau?ili túto postavu ?íta? len tak náhodou, ba ?o viac, proces u?enia nebol divákovi ukázaný len za cie?om umelého pred??enia epizód. V tej najnov?ej toti? Gilly pri ?ítaní zápisov Majstra Maynarda odhalila nie?o, ?o by mohlo nadobro zmeni? celú hru. Napriek tomu mohli mnohí toto odhalenie prehliadnu?.

?Maynard pí?e, ?e vykonal anuláciu pre princa „Raggera“ a v tú istú chví?u ho o?enil s niekým iným behom tajnej ceremónie v Dorne,? takto znela veta, ktorá mô?e otrias? celou Západozemou.

Hoci na prvé, druhé ?i dokonca tretie pre?ítanie táto veta nemusí dáva? nejaký hlb?í význam, opak je pravdou. Mô?e toti? kone?ne potvrdzova? to, ?o sme v?etci v kútiku du?e tu?ili, a to, ?e Jon Snow nie je oby?ajným bastardom, ale legitímnym Targaryenom. Viaceré fanú?ikovské teórie sa v tejto informácii zhodovali, no doposia? nepadol ?iadny relevantný dôkaz. K definitívnemu potvrdeniu tejto teórie sme boli najbli??ie v samom závere ?iestej série, kedy sme sa dozvedeli, ?e Ned Stark v skuto?nosti nebol svojej ?ene neverný, ke??e Jon Snow pod?a v?etkého nebol jeho syn, ale synovec.

zdroj fotografie: HBO

Lyanna Stark, sestra Neda Starka a osoba, o ktorej sa v tomto seriály pomerne ?asto hovorí, toti? na konci ?iestej série porodila die?a, av?ak krátko po pôrode zomrela. E?te predtým sa jej ale podarilo po?iada? svojho brata o to, aby spomínané die?a prijal za vlastné a ochra?oval ho. Nane??astie si ?as? tejto prosby nechali tvorcovia pre seba a otec die?a?a nebol oficiálne odhalený. Vy??ie uvedená veta v?ak mô?e v?etko zmeni?. V nej spomínaný „Ragger“ je toti? Rhaegar Targaryen, ktorý je pova?ovaný sa Jonovho skuto?ného otca. To v?ak nie je ani z?aleka v?etko.

zdroj fotografie: HBO

Spomínaná veta toti? odha?uje ?e bola pre princa Rhaegara vykonaná anulácia (rozvod) a vzápätí sa o?enil s niekým iným. Týmto niekým má by? práve Lyanna Stark, ke??e tá sa po prvý raz stretla s Rhaegarom v momente, ke? bol ?enatý s Eliou Martell, sestrou Oberyna Martella. To znamená, ?e Jon Snow koniec koncov nemusí by? bastardom vôbec. Mô?e ís? toti? o legitímneho potomka Starkovcov a Targaryenov. Len o pár minút neskôr sme sa do?kali ?al?ej indície, ktorá túto teóriu len a len potvrdila.

zdroj fotografie: HBO

V jednej zo scén toti? Danerys pristála spolu s Drogonom na Dra?ej skale, kde ju u? Jon Snow netrpezlivo o?akával. Drak za?al ihne? po pristátí vydáva? stra?livé zvuky a na Jona dokonca vyceril svoje tesáky. Jon sa v?ak Drogona nez?akol, ba ?o viac, dal si dole svoju rukavicu a pohladil ho po tvári. Fakt, ?e si tento tvor pripustil krá?a severu k sebe takto blízko je pri najmen?om zaujímavý. Ak je teda v?etko skuto?ne tak, ako sa zdá, Jon Snow je v skuto?nosti synovcom Daenerys. Napriek tomu, ?e medzi týmito postavami bada? ur?itú chémiu, s ve?kou pravdepodobnos?ou sa ?iadna romanca kona? nebude.

Nenechaj si ujs?
Toto je 10 seriálov, ktoré u? Netflix nevysiela a je to mo?no ve?ká ?koda. Niektoré skon?ili hne? po 1. sérii

Je pravdou, ?e sme u? v tomto seriály videli naozaj v?eli?o a najdlh?ie ?ijúci párik milencov v ?om tvorí brat so sestrou, no s ve?kou pravdepodobnos?ou sa ?al?ieho incestu nedo?káme. Teda aspo? nie v tejto sérii. V závere poslednej ?asti toti? Jon spolu s nieko?kými pomocníkmi odi?iel z Dra?ej skaly s cie?om zaja? jedného Bieleho chodcu. Ten má poslú?i? ako dôkaz ich skuto?nej existencie, pri?om ho plánujú predvies? a? pred Cersei. Tak ?i onak, siedma séria tohto ob?úbeného seriálu e?te nepovedala v?etko a v nasledujúcich dvoch ?astiach nás mô?u ?aka? e?te vä??ie prekvapenia.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
63%
Chcem to
0%
Mám to
13%
Nepáči sa mi to
13%
Neznášam to
13%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]