banner-mi5
Doba, kedy nákupy cez internet boli nebezpe?ným a nepreskúmaným územím plným nástrah sú u? dávno pre?. Na internete platia rovnaké ?tandardy ako v kamenných predajniach, ba dokonca e?te vy??ie. Pripravili sme si pre vás sériu nieko?kých ?lánkov, ktoré vás krok za krokom budú sprevádza? od prvej my?lienky nákupu a? po reklamáciu tovaru.

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

Dne?ný diel sa bude týka? nie?oho, ?omu sa vä??inou sna?íme vyhnú?, ale niekedy sa to jednoducho stane. Myslíme predov?etkým na po?kodenie produktu. Uká?eme si na modelových príkladoch ako postupova? a vyrie?i? problém.

TIP | FAQ: Za?íname s nákupmi z ?íny

TIP | FAQ: Objednávame prvý tovar z ?íny

TIP | FAQ: V?etko o doprave, DPH a cle na ?ínske smartfóny

Za?ítame najskôr náv?tevou eshopu a ich záru?nými podmienkami, kde si pre?ítame, aké záruky nám poskytujú a do ko?kých dní.

Tie? netreba zabudnú? ani na spôsoby komunikácie. Komunikácia vä??inou prebieha cez email, nájdu sa v?ak aj výnimky, ktoré pou?ívajú ?pecializované formuláre:

Stratená zásielka #1
|
Neregistrovaná zásielka – stratená power banka

FAQ4-20
?as letí a ke? ste zvyknutí, ?e vám cez ruky prejde ve?a zásielok tak sa mô?e sta?, ?e si po 2 mesiacoch uvedomíte, ?e vám nie?o nepri?lo. Toto sa stáva ve?mi ?asto a hlavne pri neregistrovaných zásielkach (nemáte ?íslo sledovania) a teda iba pri menej hodnotných produktoch, preto?e pri zásielkach vy??ej hodnoty e-shopy pridávajú sledovacie ?íslo zadarmo. V tomto prípade prebieha proces reklamácie jednoducho:

 1. Kontaktujete eshop
 2. E-shop vás po?iada, aby ste pár dní po?kali (ak pí?ete ve?mi skoro alebo boli sviatky) a aby ste sa i?li opýta? na po?tu, ?i vám nie?o nezabudli doru?i?.
 3. Ke? to vykonáte, je potrebné znova napísa?.
 4. Ak ste zásielku nedostali, e-shop vám ponúkne, ?e ju znovu odo?lú, ale v prípade, ?e vám príde tá prvá tak jednu vrátite alebo zaplatíte aj za druhú. (Obe prídu asi tak 1 z 10 reklamácií)
 5. O pár tý?d?ov získate svoju zásielku.

FAQ4-22

Stratená zásielka #2
|
DHL zásielka – stratené Lenovo K3 Note

lenovo

Ke? si priplácate za kuriéra, pravdepodobne o?akávate rýchle a spo?ahlivé dodanie. Navy?e, ak je to dokonca z európskeho skladu. Mo?no si e?te spomínate na na?u sú?a? k 1000 fanú?ikom na Facebooku. Pre výhercu sme zohnali nádherné Lenovo K3 Note. Ako sa v?ak hovorí, ?ert nikdy nespí, a tak tento smartfón k nám nejako nechodil a nechodil. Jedného d?a sa v?ak v redakcii rozozvu?al telefón, kde volal kuriér a pýtal sa, ?e ?i u? sme obdr?ali zásielku? My samozrejme, ?e nie a tak sa zrazu ?ady pohli, a e?te v ten de? sa u? ohrieval u nás v redakcií. V podobnom prípade postupujeme nasledovne:

 1. Pokia? nemáme sledovacie ?íslo, aj ke? ide o registrovanú zásielku, kontaktujeme e-shop.
 2. Pokúsime sa z internetovej stránky dopravcu zisti? polohu zásielky.
 3. Ak sa zásielka tvári e?te ako nepodaná, kontaktujeme e-shop. Ak máme u? nejaké malé informácie, opýtame sa priamo dopravcu na ich infolinke alebo emailom.
 4. O situácii oboznámime tie? e-shop.

DSC_0037

DOA #1
|
Po?kodená zásuvka na SIM karty

FAQ4-1
Aj napriek podrobnej kontrole pri odosielaní sú pomerne ?asté problémy typu DOA (Dead on arrival), ?o v preklade znamená „pokazené po prevzatí“. Ná? prvý príklad DOA problému je po?kodená zásuvka na SIM. DOA problémy na príslu?enstve sa rie?ia pomerne jednoducho. E-shopom sa neoplatí po vás ?iada? zaslanie produktu spä? do ?íny a preto reklamácia prebehne vä??inou bezplatným zaslaním nového dielu, hne? potom, ?o poskytnete kvalitné dôkazy o nefunk?nosti, naj?astej?ie fotografie. Ako to teda bude prebieha? pri na?om modelovom príklade?

 1. Vytvoríme detailné fotky problému.
 2. Napí?eme email alebo vyplníme kontaktný formulár e-shopu, z ktorého sme objednávali.
 3. E-shop ponúkne rie?enie problému, naj?astej?ie bezplatné doru?enie funk?ného dielu.
 4. Potvrdíte, ?e s rie?ením súhlasíte, prípadne diskutujete o iných rie?eniach.
 5. Pokia? nemá e-shop produkt na sklade, objedná z továrne/od dodávate?a nový diel.
 6. Fungujúci diel vám príde po?tou.

FAQ4-3

DOA #2
|
Závada na zariadení – po?kodená notifika?ná LED dióda

FAQ4-18
Ak u? je závada na samotnom zariadení hne? po jeho obdr?aní, reklamácia je trochu zlo?itej?ia. Produkt bude pravdepodobne potrebné posla? spä?. Prvý dôle?itý krok je v ?o najkrat?om ?ase kontaktova? e-shop, niektoré to vy?adujú e?te v de? prevzatia, no vo v?eobecnosti platí, ?e do 15 dní je potrebné sa spoji? a dohodnú? rie?enie. Niektoré e-shopy vám dopravu do ?íny bezplatne preplatia a iné nie. V?etky tieto informácie nájdete v ich reklama?ných podmienkach. Zásielku do ?íny odosielame v?dy ako doporu?enú (registrovanú) zásielku. Zásielku neposielajte spä? kuriérom! ?ína má ve?mi prísne colné podmienky a preto sa ria?te iba pokynmi e-shopu. Na balík je potrebné napísa? adresu v ?ín?tine, inak mô?e dôjs? k strate alebo nedoru?eniu zásielky.

Doru?enie do ?íny po?tou mô?e trva? pár tý?d?ov, ale aj 1-2 mesiace. Po doru?ení má e-shop spravidla 30 dní na to, aby problém vyrie?il a poslal nie?o spä?. Doru?enie spä? mô?e trva? tie? 1-2 mesiace. Mobil sa v?ak znovu zastaví na colnici a chcú po vás zaplati? DPH. V tom prípade treba posla? spä? komunikáciu a nejaké potvrdenie, ?e ste to posielali naspä? z dôvodu opravy a zásielka by mala prejs? bez problémov.

Výrobné chyby neskôr prejavené 1#
|
Nafúknutá batéria

FAQ4-11
Niekedy sa stáva, ?e sa závada prejaví oneskorene. V tomto prípade zále?í ve?mi na ?ase, kedy sa to stalo. Záruka ?asom plynie a e-shopy majú stanovené rôzne termíny, dokedy preplácajú dopravu do ?íny a podobne. Ak ide o príslu?enstvo, tak sa mô?e sta?, ?e sa úplne vypredá a e-shop vám u? nebude schopný nijako pomôc?, ?o je aj prípad ná?ho modelového príkladu, kedy sa po 11 mesiacoch nafúkla batéria smartfónu (UMi Zero). E-shop v?ak nedokázal získa? nový kus. A tak vyrie?enie tohto problému ostalo na majite?ovi, ktorý musel tvrdo h?ada? na internete a v poslednom e-shope, ktorý ju mal e?te na sklade, si ju kúpi? za vlastné peniaze. Mobil v?ak funguje doteraz.

FAQ4-13

Chyby vzniknuté vlastným zavinením 1#
|
Prasknutý displej

FAQ4-050
Asi naj?astej?í problém pri smartfónoch sú prasknuté displeje. Na chyby zavinené pou?ívate?om sa základná záruka nevz?ahuje. Niektoré e-shopy v?ak ponúkajú za malý príplatok roz?írenie záruky aj na veci ako je rozbitie displeja. Následné opravy prebiehajú v ich servisných strediskách, kde zariadenie musíte opä? zasla?. Najskôr je v?ak potrebné kontaktova? predajcu. Ak svoje zariadenie poistené nemáte, vä??ina e-shopov predáva náhradné diely, ktoré mô?ete kúpi? a po?iada? o výmenu v najbli??om servise u vás doma. Niektorí predajcovia majú dokonca vlastné servisné strediská aj v Európe, ako napríklad iBuygou.com so záru?ným alebo pozáru?ným servisom pre Xiaomi smartfóny v Po?sku.

Chyby vzniknuté vlastným  zavinením 2#
|
Softvérová chyba

FAQ4-31
Aj napriek tomu, ?e sa na to nevz?ahuje záruka, softvérové chyby bývajú ?asto ve?mi ?ahko rie?ite?né. Niekedy vám poradia u? v samotnom e-shope, inokedy sta?í trochu poh?ada? na internete, ?i napísa? na nejaké fóra, kde nájdete aj ?pecialistov a fanú?ikov ?ínskych zariadení. Dobrá komunita doká?e ve?a a sám som tam kedysi za?ínal, ke? som pri svojich experimentoch s iNew V3 telefón „brickol“ (softvérovo nefunk?ný) takmer ka?dý de?. Rovnako vám vieme pomôc?, ke? nás kontaktujete na Facebooku pomocou súkromnej správy.

FAQ4-34

Posledný tip na záver:

Pri emailovej komunikácií s e-shopom neodstra?ujte históriu konverzácie. Ka?dý de? vám mô?e odpoveda? niekto iný a zvyknú v tom ma? chaos. Niekedy nie je na ?kodu sa e?te po pár d?och opýta?, ?i produkt odoslali, ke? vám posielajú nie?o nové z reklamácie. Ob?as na to zabúdajú.

Máte aj vy nejaké skúsenosti s reklamáciou? Pode?te sa o ne do komentárov prípadne na [email protected] (najlep?ie, ktoré dostaneme radi doplníme aj do tohto ?lánku) a mô?ete tak pomôc? ?al?ím fanú?ikom ?ínskych smartfónov.
Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
25%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
25%
Neznášam to
50%
O autorovi
Juraj Vasek
Som študent Gymnázia Viliama Paulinyho - Tótha v Martine. Venujem sa výrobe programov a webových stránok. Vlastnil som mobily ako iNew V3, Doogee DG550 a UMI Zero, Elephone P9000 a veľa ďalších. Aktuálne používam Xiaomi Mi5. V prípade akýchkoľvek otázok sa ma nebojte kontaktovať na [email protected]