Ak si niekedy potreboval nájs? fotku konkrétneho predmetu, zviera?a, udalosti alebo miesta, neraz si mohol narazi? na problém. Klasické vyh?adávanie toti?to má svoje slabiny a obrázky boli donedávna jednou z nich. Do vyh?adávania na Facebooku v?ak ?oskoro pribudne funkcia u?ito?ná, ktorá doká?e vyh?ada? potrebné obrázky omnoho inteligentnej?ie. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Táto funkcia bola spo?iatku ur?ená na zlep?enie prostredia pre zrakovo postihnutých pou?ívate?ov tejto sociálnej siete, no dnes sa ukázalo, ?e bude postupne sprístupnená pre v?etkých. To znamená, ?e odteraz bude? môc? vyh?ada? konkrétne obrázky iba pomocou k?ú?ových slov a nebude? sa tak musie? stara? o to, ?i daný obrázok disponuje potrebným hashtagom. O v?etko sa bude starajú neurónové siete, ktoré sú ?peciálne vy?kolené na viac ako 10 miliónoch rôznych obrázkov. Pôjde v podstate o automatický zapisova? hashtagov, pri?om tieto hashtagy nebudú pre pou?ívate?ov vidite?né. Neurónová sie? si tieto k?ú?ové slová ulo?í vo svojej pamäti a pri následnom vyh?adávaní zobrazí len tie, ktoré majú s h?adaným výrazom nejakú spojitos?.

zdroj fotografie: TechCrunch

Facebook dokonca nezabudol ani na problém duplicitného zobrazovania tých istých obrázkov s minimálnymi zmenami a nová funkcia by pred týmto problémom mala by? o?etrená. Postupom ?asu budeme môc? rovnako jednoducho preh?adáva? aj videá a Facebook nám bude v?aka tomu zobrazova? kvalitnej?ie a presnej?ie mierené reklamy. Tie by mali by? neskôr s týmto inteligentným spôsobom vyh?adávania omnoho viac prepojené a napríklad pri h?adanom výraze ??ervené ?aty? sa vám mô?e objavi? reklama na rovnaké ?aty, ktoré ste v minulosti videli na nejakom videu.

zdroj fotografie: TechCrunch

Nenechaj si ujs?
TIP: Facebook trhá v?etky svoje doteraj?ie rekordy

Pridanie tejto zaujímavej funkcie s ur?itos?ou pote?í aj u? spomínaných zrakovo postihnutých. Tí si budú môc? v?aka u? implementovanej funkcii text-to-speech vypo?u?, ?o presne sa na obrázkoch nachádza. Najvyu?ívanej?ia sociálna sie? sveta sa tak touto cestou pokú?a spríjemni? zá?itok z pou?ívania aj pre ?udí s nepríjemným hendikepom. Treba poveda?, ?e vizuálne vyh?adávanie sa Facebooku nepodarilo sprístupni? ako prvému v histórii a svoje rie?enia v minulosti ponúkol aj Google ?i Pinterest. Aby toho nebolo málo, tento nástroj vývojári doká?u pou?i? aj na boj proti spamu. Neurónové siete Facebooku mesa?ne pracujú na 1,2 milóna rôznych projektov a je len otázkou ?asu, kedy sa postarajú o implementovanie ?al?ej významnej funkcie.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
50%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]