Mark Zuckerberg sa opä? mô?e radova?. Jeho sociálna sie?, ktorá je najpou?ívanej?ou na svete, dosahuje nesmierne úspechy. Spolo?nos? Facebook zverejnila výsledky ziskov za posledný ?tvr?rok a za celý rok 2016. Tie odha?ujú, ?e sa firme darí z roka na rok ?oraz viac a za ten ?as jej pribudlo aj mno?stvo nových pou?ívate?ov. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Facebook sa znova ukázal ako jedna z najlep?ích a najrýchlej?ie rastúcich spolo?ností, ke? zverejnila výsledky svojich ziskov. Za posledný ?tvr?rok dokázala spolo?nos? vytvori? príjem a? 8,1 miliárd eur a ?istý zisk z tejto sumy k dne?nému d?u tvorí takmer 3,3 miliárd eur, ?ím firma znova dokazuje svoju dominanciu na poli sociálnych sietí. To v?ak nie je v?etko. Facebooku sa nepodarilo len zarobi?, ale taktie? získa? nových pou?ívate?ov. Tých je momentálne 1,23 miliárd a z toho a? 1,15 miliárd sa ka?dý de? pozrie na svoj ú?et prostredníctvom smartfónu. Tieto úspechy e?te prednedávnom predpovedal analytik, pod?a ktorého mal Facebook vykáza? príjem 7,8 miliárd eur. Ten to zrejme zobral ako výzvu a odhad analytika prekonal o nieko?ko stoviek miliónov. S vy??ími príjmami a ziskmi stúpajú aj akcie Facebooku.

zdroj fotografie: Business Insider

Ak si spolo?nos? udr?í aj na?alej doteraj?ie tempo, ?oskoro je mo?né, ?e bude ma? na svojom konte a? 2 miliardy aktívnych pou?ívate?ov za jeden mesiac. Ba ?o viac, dáta z grafu ukazujú, ?e po?et  pou?ívate?ov, ktorí na prezeranie tejto megaúspe?nej sociálnej siete vyu?ívajú svoj smartfón, sa za?ína vyrovnáva? celkovému po?tu pou?ívate?ov za jeden mesiac. Na propagáciu svojich reklám vyu?íva aj práve spomínané mobilné zariadenia. To rozhodne taktie? prispelo k nárastu príjmov z reklám v poslednom ?tvr?roku o skvelých 84 %. Rados? z úspechu mohlo Facebooku mierne na?trbi? rozhodnutie súdu, ktorý uznal ?alobu od spolo?nosti ZeniMax. Jedná sa o poru?enie ne?pecifikovanej dohody medzi spoluzakladate?om Oculusu a spomínanou firmou ZeniMax Media.

zdroj fotografií: Jan Dawson

Nenechaj si ujs?
TIP: Reklamy Facebooku sa budú zobrazova? u? aj v populárnom Messengeri

Za túto chybu musí Facebook zaplati? viac ako 460 miliónov eur, no vzh?adom na jeho skvelú finan?nú situáciu to nebude a? taký ve?ký problém. Celkovo si najvä??ia sociálna sie? v roku 2016 prilep?ila o 25,5 miliárd eur, ?o je v porovnaní s výsledkami za rok 2015 a? o 9 miliárd viac. Na úspechu Facebooku sa vezú aj ?al?ie sociálne siete, ako Instagram a WhatsApp, ktoré sú v jeho vlastníctve. V minulom roku si polep?ilo aj oddelenie virtuálnej reality Oculus, no jeho úspech bol na konci roka zatienený kvôli falo?ným správam, ktoré mali kolova? sociálnou sie?ou po?as prezidentských volieb v USA. Riadite? financií, David Wehner, v?ak e?te v novembri varoval investorov pred rokom 2017. Ten má by? pre Facebook spojený s vysokými nákladmi a jeho rast sa tak má výraznej?ie spomali?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]