Vesmírna spolo?nos? SpaceX sa doteraz preslávila letmi so svojimi raketami, z ktorých najvä??í úspech zo?al Falcon 9. V príprave je ale u? nieko?ko mesiacov omnoho vä??í model, na ktorého vzlet ?akajú mnohí fanú?ikovia. Elon Musk teraz zverejnil video s grafickou uká?kou toho, ako bude o pár mesiacov Falcon Heavy skuto?ne letie? do vesmíru. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

SpaceX e?te prednedávnom zaznamenalo ohromné úspechy pri opätovnom, nieko?konásobnom lete jedinej rakety Falcon 9. Po týchto splnených plánoch sa chystá Elon Musk dosiahnu? ?al?í významný mí?nik, ktorým bude reálny let Falconu Heavy. Tento typ rakety je oproti svojmu star?iemu súrodencovi omnoho, omnoho vä??í, ?o umo??uje aj prepravu vä??ieho mno?stva nákladu.

Falcon Heavy otvorí nové mo?nosti letov do vesmíru

Aj ke? je táto obrovská pýcha spolo?nosti SpaceX e?te stále vo vývoji, najnov?ie video nazna?uje ako bude prebieha? jej let, ktorý sa zrejme uskuto?ní u? v novembri tohto roka. Po ?odlepení? rakety Falcon Heavy sa po?as letu od neho oddelia dva boostery, ktoré sa vrátia spä? na základ?u, aby mohli by? znova vyu?ité v budúcnosti. Tretia ?as? s pohonnými motormi sa odpojí po vystúpení do vesmírneho priestoru a taktie? sa bezpe?ne vráti spä?. Jednotlivé ?asti rakety je mo?né vidie? aj na videu, ktoré pred ?asom zdie?al Elon Musk na sociálnej sieti Twitter.

 

V?etky tieto jednotky sa na zemský povrch bezpe?ne vrátia pomocou kontrolovaného pristátia. Úlohou rakety Falcon Heavy bude vynies? do vesmíru náklad ?i dokonca ?udskú posádku. Spo?iatku by mal by? cie?om ná? Mesiac, no neskôr sa mô?e dosta? aj na povrch Marsu.

Nenechaj si ujs?
Elon Musk stanovil nový dátum, kedy chce pristá? na Marse. Doká?e to? 

Ak by bol prvý let tejto obrovskej rakety úspe?ný, ?udstvu sa naskytnú nové mo?nosti a misie, ktoré bude môc? Falcon Heavy vykona?. To ako bude vzlet prebieha? si mô?e? pozrie? na prilo?enom videu.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
67%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
22%
Neznášam to
11%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]