O tom, ?e CEO Tesly a SpaceX je jedným z najvä??ích vizionárov dne?nej doby, niet ?iadnych pochýb. Bol to práve Musk, kto ukázal svetu plány cesty na Mars, ktorá bola teraz znova presunutá na koniec tejto dekády.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

?udstvo v?aka vymo?enostiam modernej techniky mô?e pracova? na vesmírnych lodiach, ktoré nás jedného d?a dostanú na mar?anskú pôdu. Takýto cie? si stanovil aj Elon Musk. Je to práve jeho vesmírna agentúra, ktorá u? za?ala s prípravami na túto dlhú a náro?nú cestu. Prvotné plány nazna?ovali, ?e by prví ?udia mohli na Mars cestova? v roku 2022, no neskôr spolo?nos? toto rozhodnutie prehodnotila. Dátum sa tak presunul na rok 2018, ?o sa v?ak zdalo by? priskoro a let na sa znova odlo?il, no tentokrát do roku 2020.

SpaceXzdroj fotografie: Screenshot/SpaceX/YouTube

Túto správu potvrdil aj prezident spolo?nosti Gwynne Shotwell. Dôvodom odkladu misie Red Dragon má by? to, aby sa v SpaceX mohli sústredi? aj na ambicióznej?ie projekty, akým je program pre komer?né lety a raketa Falcon Heavy. Vzh?adom na vývoj týchto plánov sa zdá, ?e si ?udstvo na prechádzku po Marse e?te bude musie? zopár rokov po?ka?. Úspechy spolo?ností Elona Muska v?ak hovoria za v?etko a s najvä??ou pravdepodobnos?ou bude aj táto misia úspe?ná, no jej uskuto?nenie potrvá o ?osi neskôr. Po odpálení prvej vesmírnej lode by mohli by? lety na Mars realizované zhruba ka?dých 26 mesiacov. Vtedy sa Mars toti? nachádza v jednej línii s na?ou Zemou.

zdroj fotografie: TED

Nenechaj si ujs?
Je to oficiálne! ?udia pôjdu na Mars a NASA odhalila svoj detailný plán

Najnáro?nej?ou v?ak bude rozhodne prvá misia, ktorá v reálnych podmienkach otestuje v?etky technológie ako aj pristátie. To mô?e by? pomerne zlo?ité, preto?e kvôli nepreskúmanému terénu a ve?mi slabej atmosfére mô?e dôjs? k rýchlemu a tvrdému pristátiu. Na to v?ak spolo?nos? SpaceX pri vývoji rakety Red Dragon taktie? brala oh?ad, a preto ju vybaví ?peciálnym nadzvukovým pohonom. Ten bude umiestnený do trupu tejto vesmírnej lode, aby tak bolo pristátie ?o ?najhlad?ie?. Vo finálnej podobe bude tento stroj zrejme najvä??ím dopravným prostriedkom, aký bol kedy na Zemi vyrobený.

zdroj fotografie: SpaceX

V?aka odlo?eniu misie do roku 2020 bude ma? spolo?nos? Elona Muska ?as pripoji? sa aj k ?al?ím podobným projektom, ktoré súvisia s letom na Mars. V rovnakom roku by tie? mala NASA na tejto platnéte vypusti? nový Rover. Do tohto obdobia bola dokonca presunutá aj misia ExoMars, na ktorej pracuje Roscosmos a Európska vesmírna agentúra. Svoje plány vypusti? raketu na Mars v rovnakom ?ase odhalili aj Spojené Arabské Emiráty a ?ína. Ak sa tieto informácie o tri roky stanú skuto?nos?ou, tak rok 2020 bude rozhodne najzaujímavej?ím v histórii ?udstva.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
63%
Páči sa mi to
25%
Chcem to
13%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]