Od mája tohto roka si fyzické osoby pri dovoze elektroniky z ?íny v hodnotne nad 22 ? mô?u colné konanie vybavi? iba elektronicky. To v?ak platí pri doprave inou prepravnou slu?bou mimo Slovenskej po?ty, no tento systém je pre be?ných ob?anov príli? zlo?itý. Firma, ktorá ho navrhla, s?ubuje jeho zjednodu?enie.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Systém Centrálneho elektronického prie?inka, ktorý slú?i na vybavenie elektronického colného konania, bol vo vývoji u? od roku 2010, no v tej dobe sa nepo?ítalo s tým, ?e ho neskôr budú vyu?íva? be?ní ob?ania. To sa v?ak tesne pred jeho spustením zmenilo, ?ím sa situácia poriadne skomplikovala. Ak si teraz niekto objedná z ?alekej ?íny napríklad nový smartfón, ?akajú ho dlhé chvíle strávené nad vyp??aním elektronických formulárov. Tie sú v?ak pre mnohých zlo?ité, preto?e po?iato?ným zámerom tohto projektu bolo urýchlenie informa?ných procesov medzi obchodníkmi a ?tátom. Firma Ditec, ktorá na tomto zadaní pracovala tie? potvrdila, ?e systém mal vyu?íva? API miesto pou?ívate?ského rozhrania. Zlo?itos? systému potvrdila dokonca aj spolo?nos? Ditec. Anna Záhor?áková z Ditec pre portál ?ivé.sk uviedla: ?A tak je vyplnenie formulára pri dovoze mobilného telefónu z ?íny rovnako náro?né ako pri dovoze jadrového reaktora z ?íny.?

zdroj fotografie: Pixabay

Nenechaj si ujs?
V Európe prichádza do platnosti nový zákon! Zakazuje predaj ?ínskych smartfónov

Kvôli európskej legislatíve a jej uplatení na Slovensku v?ak Ditec nedoká?e systém zjednodu?i? napríklad vytvorením jednoduchej a zrozumite?nej aplikácie. Zlo?itos? Centrálneho elektronického prie?inka dokazuje aj fakt, ?e za 5 tý?d?ov platnosti tohto systému ho vyu?ilo iba 6 fyzických osôb. Pri vývoji sa spo?iatku po?ítalo s dvoma verziami spracovania údajov. V prvom prípade mala dopravná spolo?nos? vyu?íva? vlastný systém na spracovanie formulárov alebo mohla vyu?i? komer?ný deklarantský program. Zlo?itos? tohto systému mô?e by? aj následok ve?kého ?asového odstupu v trvaní 7 rokov. Predtým sa nepo?ítalo s jeho zjednodu?ením, a tak sa celá situácia musí rie?i? za behu v tomto období. Vývojárska firma Ditec plánuje do systému zavies? nové vylep?enia, s ktorými sa má sta? jednoduch?ím.


zdroj fotografie: Finan?ná správa

Tieto úpravy sú zahrnuté v poskytovaní technickej podpory do konca roka, ktorá má by? bezplatná. U? od 1. júla tak budeme môc? vyu?i? jednoduch?í registra?ný formulár a informácie o podaní colných vyhlásení budú sústredené na jednom mieste. Celkovo má Ditec prinies? nieko?ko vylep?ení, medzi ktoré bude patri? farebné vyzna?enie povinných alebo podmiene?ne povinných polí pre vyplnenie, doplnenie popisov a predvyplnených hodnôt pri najjednoduch?om variante colného vyhlásenia. V ?om pribudnú slovenské popisy typu kontroly a názvy polí s chybou. Zárove? bude chybové hlásenie omnoho zrozumite?nej?ie. Tieto zmeny sú u? vo fáze testovania a pre be?ných ob?anov budú k dispozícii po?as letných mesiacov.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]