U? je to viac ako 35 rokov, ?o sa svet do?kal oficiálneho odhalenia prvého komer?ne predávaného osobného po?íta?a v takej podobe, v akej ho poznáme dodnes. IBM PC 5150, ako znel jeho celý názov, polo?il základy ohromného technologického pokroku, ktorý v dne?nej dobe eskaluje. Preto sme sa rozhodli tento legendárny prístroj oprá?i? a spolu s nami teraz mô?e? nahliadnu? do jeho útrob.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Farebný CGA monitor s rozlí?ením 320 x 200 pixelov

zdroj fotografie: PCworld

E?te predtým ne? sa pozrieme na samotné vnútornosti tohto po?íta?a si povieme nie?o o jeho monitore. Ten sp??al, rovnako ako dnes, k?ú?ovú úlohu pri interakcii ?loveka s po?íta?om. Hoci dnes jeho parametre pova?ujeme za smie?ne, na tú dobu sa jednalo o vskutku pokro?ilý kus techniky. Monitor toti?to dokázal zobrazova? na 12-palcovej uhloprie?ke s rozlí?ením 320 x 200 pixelov a? 16 rôznych farieb.

Klávesnica sa od tých dne?ných a? tak ve?mi nelí?ila

zdroj fotografie: PCworld

Nemenej dôle?itým prvkom bola klávesnica, ktorá je vo svojej podstate zhodná s tými pou?ívanými dnes. Rozlo?enie kláves je mierne odli?né, no základ zostal taktie? zachovaný. To sa na??astie netýka váhy, nako?ko klávesnica sama o sebe vá?ila takmer 3 kilogramy. Nepríjemné hlasné zvuky pri písaní sa výrobcom neskôr taktie? podarilo zredukova?.

Jednoduchá údr?ba

zdroj fotografie: PCworld

Kovové telo po?íta?ovej skrine dr?í pokope len pätica skrutiek a do útrob sa tak dostáva skuto?ne jednoducho. Po vysunutí kovového obalu sa naskytá poh?ad na samotné vnútornosti, ktoré je pri po?kodení mo?né jednoducho vymeni?.

V?etko bolo vä??ie, a? na výkon

zdroj fotografie: PCworld

V?etky obvody napratané vo vnútri kovového tela sú omnoho vä??ie ne? tie, ktoré sú v po?íta?och a iných technologických zariadeniach vyu?ívané dnes. Okrem toho produkovali aj vä??ie mno?stvo tepla a spotrebovali neporovnate?ne viac elektrickej energie.

ISA sloty

zdroj fotografie: PCworld

Pri bli??om poh?ade si skúsené oko isto v?imne takzvané ISA sloty, ktorých IBM PC 5150 obsahoval a? pä?. I?lo o zbernicu, ktorá umo??ovala pripojenie ?ubovolnej kombinácie roz?irujúcich kariet. Pou?ívatelia tak tieto sloty mohli vyu?i? na pripojenie grafických kariet, roz?írenie vstupov a na rôzne iné rozhrania.

Karty slú?iace na roz?írenie funkcionality po?íta?a

zdroj fotografie: PCworld

Tieto karty sa vkladali do vy??ie spomínaných ISA slotov. V ?avom hornom roku sa nachádza karta kombinujúca paralelný a sériový port, vpravo od nej mô?e? vidie? kartu roz?irujúcu pamä? RAM o 512 KB, o ?al?í kúsok ved?a sa nachádza CGA grafická karta a v spodnej ?asti je zas umiestnený disketový radi?. Len posledná z menovaných kariet pritom pochádzala priamo od IBM.

?Ohromné mno?stvo pamäte?

zdroj fotografie: PCworld

Najlacnej?ia verzia po?íta?a IBM PC 5150 obsahovala 16 kB RAM pamäte. Táto verzia postrádala aj disketovú mechaniku, ktorú si v?ak pou?ívatelia mohli dokúpi?. O nie?o neskôr bola predstavená aj verzia s u? integrovanou mechanikou, ktorá dokázala po?a? dve diskety o ve?kosti 360 kB. Táto disketová mechanika zaberala takmer 1/4 celého prístroja, pri?om vá?ila skoro 2 kilogramy.

Odstránenie základnej dosky

zdroj fotografie: PCworld

Demontá? celého zariadenia vrátane základnej dosky bola v tej dobe neporovnate?ne jednoduch?ia ne? je tomu dnes. Celú základnú dosku toti?to dr?ali na mieste len dve skrutky a po odpojení v?etkých káblov a kariet ju tak bolo mo?né bez problémov vytiahnu?.

Základná doska zblízka

zdroj fotografie: PCworld

Základná doska je v podstate srdcom celého po?íta?a. V jej pravej ?asti sa nachádza pamä? RAM s maximálnou kapacitou 256 kB, pri?om ?al?ích 512 kB mo?no prida? u? spomínanou periférnou kartou. V ?avom dolnom rohu je umiestnená pätica ISA slotov, nad ktorými mo?no nájs? procesor od Intelu.

Na tú dobu nevídaný výkon

zdroj fotografie: PCworld

Prvý komer?ne predávaný osobný po?íta? od spolo?nosti IBM obsahoval 16-bitový procesor Intel 8088 s taktom 4,77 MHz. Hoci sa to dnes mô?e zda? ako zanedbate?ná hodnota, na tú dobu ponúkal IBM PC bezkonkuren?ný výkon.

Za 35 rokov sme pre?li dlhú cestu

zdroj fotografie: PCworld

Pre?li len nie?o cez tri dekády a smartfóny umiestnené v na?ich vreckách toho dnes doká?u vykona? omnoho viac, ako kedy dokázal tento mohutný po?íta?. Na záver tak vzniká jedna zaujímavá otázka na zamyslenie. Budú nám na?e teraj?ie smartfóny o 35 rokov taktie? pripada? takto archaicky? Svoj názor mô?e? pokojne vyjadri? dole v komentároch.

Nenechaj si ujs?
TIP: Bill Gates jedného d?a vstal o ?tvrtej ráno, aby napísal hru, konkurencia ho v?ak úplne odrovnala

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]