V dne?nej dobe je be?nou zále?itos?ou, ?e sa na pracovné ú?ely vyu?ívajú mnohé zariadenia, ako smartfóny, no najmä po?íta?e ?i notebooky. Tie poskytujú spolo?nosti svojim zamestnancom a dáta v nich majú osta? dobre zabezpe?ené. Mnohokrát sa v?ak stáva, ?e si ich pracovník postupne prispôsobí pod?a seba, ?ím vystavuje zariadenia potencionálnej hrozbe. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pod?a IT odborníkov a expertov na kybernetiku je ve?mi nebezpe?né, ak zamestnanci vyu?ívajú svoj slu?obný po?íta? ?i notebook aj na osobné ú?ely. Takéto zaobchádzanie by mohlo vies? k nebezpe?nej situácii, ktorá by po?kodila nielen zamestnanca, ale najmä firmu. Softvérová spolo?nos? Check Point uskuto?nila prieskum, do ktorého sa zapojilo viac ako 700 IT pracovníkov. Z výsledkov vyplynulo, ?e a? 2/3 z nich nedbalo na bezpe?nos? slu?obných zariadení. Pre zvý?enie bezpe?nosti a zabránenie kybernetickému útoku na svojom slu?obnom zariadení by si tak mal dodr?iava? nasledujúcich ?es? rád od IT odborníkov.

Nikdy si neukladaj heslá do pracovného zariadenia

zdroj fotografie: Clark

Pri prehliadaní internetu a prihlasovaní sa do svojich ú?tov je pou?ívate? ?asto vyzvaný, ?i si chce svoje heslo ulo?i?. To je v?ak zásadnou chybou. Mnoho firiem, ktoré poskytujú pracovné zariadenia má akýsi protokol o bezpe?nosti. V ?om je obsiahnuté aj to, ?e zamestnanec pri pou?ívaní slu?obných zariadení do?ho nesmie uklada? heslá. Preto je dobré si v?dy najprv pre?íta? pravidlá spolo?nosti, pre ktorú pracuje?, aby si sa tak vyhol prípadným problémom.

Vyhýbaj sa osobným rozhovorom pri pou?ívaní pracovného komunika?ného softvéru

zdroj fotografie: Slack

Nenechaj si ujs?
Dbá? na bezpe?nos? svojich ú?tov? Priná?ame ti 7 tipov, ako ?o najlep?ie zabezpe?i? tvoje súkromie

Medzi ve?mi ob?úbené aplikácie pou?ívané na tímovú komunikáciu medzi zamestnancami patrí napríklad Slack, Google Hangout ?i Trello. Komunikácia prostredníctvom týchto aplikácií je ve?mi pohodlná, no mal by si sa vyvarova? písaniu osobných vecí. V?etky informácie sú toti?to ulo?ené na serveroch a rozhodne nechce?, aby sa dostali na verejnos?. Napríklad taký Slack má prístup ku v?etkým konverzáciám a preto by si si mal rozmyslie?, ?o do tohto ?etu napí?e?.

Nepripájaj sa k verejným Wi-Fi sie?am, ak pracuje? s citlivými údajmi firmy


zdroj fotografie: Business 2 Community

V dne?nej dobe mnoho zamestnancov pracuje na dia?ku a výsledky svojej práce zasielajú svojmu nadriadenému prostredníctvom pracovných e-mailov. Pokia? sa v?ak urýchlene sna?í? posla? dokumenty ?éfovi, nikdy nevyu?ívaj verejné Wi-Fi pripojenie v kaviarni alebo na iných ?ahko zranite?ných miestach. Nikdy toti?to nevie?, kde úto?ník striehne. Mohol by si sa toti? ve?mi ?ahko sta? obe?ou kybernetického útoku. Hackeri dokonca zvyknú vytvára? falo?né siete, ktoré vyzerajú ako skuto?né a nalákajú tak svoju obe? priamo do pasce.

Zabrá? svojím kolegom alebo priate?om k prístupu do tvojho pracovného po?íta?a

zdroj fotografie: Pexels

Nenechaj si ujs?
CIA ?pehuje ka?dý smartfón, po?íta? a dokonca aj smart televízory! Boli zverejnené tisíce tajných dokumentov

Moderné softvéry umo??ujú pripoji? sa k zariadeniam aj s pomocou vzdialeného prístupu mimo tvoju kanceláriu. Zabezpe? si preto svoj po?íta? ?i notebook pred neoprávneným prístupom tvojich kolegov alebo priate?ov. Zabráni? tak strate, úniku alebo po?kodeniu pracovných dokumentov.

Nezhroma??uj osobné informácie vo svojom pracovnom po?íta?i

zdroj fotografie: Windows Central

Je jednoduché si do po?íta?a ulo?i? nieko?ko osobných fotiek, správ ?i dokumentov. Problém v?ak nastáva, ak dôjde ich strate alebo úniku na nesprávne miesta. Po skrachovaní spolo?nosti tak majú bývalí zamestnanci strach o svoje osobné údaje a informácie. To isté platí aj pri výpovedi zo zamestnania. Pokia? dostane? z práce ?padáka?, zrejme nebude? ma? ?as postara? sa o svoje osobné súbory v tvojom pracovnom po?íta?i. Aj z tohto dôvodu je dobré vyu?íva? napríklad USB k?ú? pre zálohovanie osobných dokumentov.

Nevyu?ívaj pracovný po?íta? na svoje koní?ky alebo ?al?ie práce

zdroj fotografie: news.google.com

Mnohým zamestnancom vo firmách ich plat nesta?í a potrebujú zarobi? ?al?ie peniaze. Tie si mô?u privyrobi? popri svojom hlavnom zamestnaní. V tomto smere si v?ak daj pozor, aby si nekombinoval obe práce a nevykonával tak úlohy z druhého zamestnania na svojom pracovnom po?íta?i, ktorý ti poskytol zamestnávate? v prvej firme. Údaje a informácie sa mô?u dosta? a? k tvojmu ?éfovi, ktorý zrejme nebude týmito správami príli? nad?ený.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
67%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
33%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]