V dne?ných d?och netreba bra? bezpe?nos? na internete na ?ahkú váhu. Mnohokrát sa stáva, ?e sa úto?níci dostanú k citlivým údajom práve kvôli zlému zabezpe?eniu ú?tov a súkromia. Na vine mô?e by? napríklad príli? jednoduché a ?asto pou?ívané heslo. Následky mô?u by? ve?mi rozsiahle a ?asto je ve?kým problémom zabráni? úniku informácií z napadnutých ú?tov. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pod?a bezpe?nostnej firmy TeleSign bolo v roku 2015 zo v?etkých skúmaných hesiel a? 73 % duplikátov, ktoré boli pou?ité pre viaceré ú?ty. Pritom viac ako 54 % v?etkých opýtaných respondentov pou?íva pre v?etky svoje internetové ú?ty menej ako pä? rozdielnych hesiel. Spolo?nos? SplashData zasa analyzovala viac ako 5 miliónov uniknutých hesiel a a? 10 % z nich bolo mo?né zaradi? k najjednoduch?ím, respektíve najhor?ím heslám, ktoré by si nemal pou?íva?. Medzi ne patria najmä heslá typu 123456, qwerty, 12345678, futbal a mnoho ?al?ích. Svoje online súkromie si treba dobre strá?i?, preto?e internet je neoddelite?nou sú?as?ou ná?ho ka?dodenného ?ivota. Ú?ty, ktoré v?etci máme, obsahujú mnoho citlivých informácií a rozhodne nechce?, aby sa k nim niekto nepovolaný dostal. Pokia? ti na bezpe?nosti tvojho súkromia zále?í, nasledujúce riadky ti ju mô?u pomôc? zvý?i? a zabráni? tak prípadnému napadnutiu.

zdroj fotografie: Clark

Pou?ívaj silné heslá

Silné heslo by malo obsahova? 10 a? 15 znakov, pri?om je ideálne kombinova? ve?ké a malé písmená v spojení s ?íslami alebo ?peciálnymi znakmi ako napríklad @, ?, * a ?al?ie. Aby si si takéto heslo lep?ie zapamätal, malo by nadväzova? na tvoje ?al?ie heslá. Na vytvorenie poriadne silného hesla spo?ahlivo poslú?i aj generátor náhodných hesiel. Ten ti mô?e ponúknu? nejakú krátku vetu alebo frázu, kde mô?e? zopár znakov zameni? a získa? tak silné heslo, ktoré ti len tak niekto neukradne.


zdroj fotografie: PerezBox

Nenechaj si ujs?
Facebook sleduje aj tých, ktorí nemajú vytvorený ú?et. Takto obmedzí? sledovanie ty

Nepou?ívaj heslá s obsahom, ktorý sa dá ?ahko nájs? na webe

To, ?o ti pomô?e zvý?i? kvalitu tvojho hesla, by sa nemalo da? ?ahko nájs? na internete alebo tvojom profile na sociálnej sieti. To znamená, ?e ak ?asto pridáva? na svoju nástenku príspevky so svojím psíkom, ur?ite sa vyhni heslu typu Rexo123. Taktie? ako heslo nepou?ívaj názov nejakého klubu, ktorého si ?lenom. Jednoducho, vyhni sa heslu, ktoré by mohlo obsahova? akúko?vek informáciu z tvojho osobného ?ivota. Taktie? neodporú?ame v bezpe?nostných otázkach pou?íva? odpovede, ktoré sa dajú rovnako ?ahko nájs? v tvojom profile na Facebooku. Potom by sa k tvojmu ú?tu mohol niekto dosta? takmer bez námahy.


zdroj fotografie: No-IP
Vytvor si pre ka?dý ú?et ?i aplikáciu unikátne heslo

Pre niekoho to mô?e by? pomerne zlo?itá úloha, no je rozhodne nevyhnutná, aby sa predi?lo katastrofe v podobe odcudzenia profilu ?i ?vybielenia? bankového ú?tu. Z toho dôvodu je dobré ma? jedine?né heslo pre ka?dý tvoj ú?et. Mo?no v tom mno?stve hesiel bude? ma? spo?iatku zmätok, no ur?ite to zvý?i bezpe?nos? tvojho súkromia. Pre správu hesiel je mo?né vyu?i? aj rôzne aplikácie ako Password Manager, alebo si heslá uklada? do cloudových slu?ieb. Ak nie si typ, ktorý by vyu?íval podobné slu?by, pokojne si mô?e? svoje heslá písa? aj doma na papier. Musí? si v?ak da? ve?ký pozor, aby si ho niekde nestratil.

zdroj fotografie: Webair

Vyhýbaj sa prepojeným ú?tom

Vytváranie prepojených ú?tov je pohodlnou zále?itos?ou, no aj trocha riskantným krokom. Ke? medzi sebou prepája? svoje ú?ty, mo?no si neuvedomuje?, ?e rôzne stránky sa dostávajú k tvojim informáciám. Tým sa zvy?uje riziko napadnutia alebo kráde?e identity. Ak bude napadnutý niektorý z tvojich prepojených ú?tov, ostatné z nich sú tie? vo ve?kom ohrození. Nemusí vôbec dlho trva?, aby sa úto?ník dostal k ?al?ím a ?al?ím ú?tom, ktoré by si ?a?ko získaval spä?.

zdroj fotografie: DevTutorialHub

Nenechaj si ujs?
Pozri, ako ?a sleduje umelá inteligencia Facebooku

Pou?ívaj viacfaktorovú autorizáciu

Pokia? má? mo?nos? vyu?i? viac alebo dvojfaktorovú autorizáciu, rozhodne ju neodmietni, najmä ak ide o tvoj e-mailový ú?et. S viacfaktorovou autorizáciou pridá? svojmu kontu ?al?ie ?vrstvy? zabezpe?enia. Pri prihlasovaní tak bude? pou?íva? aj spôsob autorizácie napríklad prostredníctvom kódu zaslaného v SMS správe. Tento typ zabezpe?enia je dôle?itý najmä pri e-mailových ú?toch. Práve tam sú toti? zhroma?dené v?etky e-maily o tvojich heslách a okrem e-mailu tak s viacfaktorovou autorizáciou ochráni? aj svoje ?al?ie ú?ty.

zdroj fotografie: University of Miami
Dávaj si pozor, kde zadáva? svoje heslá

V dne?ných d?och si treba ve?ký pozor dáva? aj na to, kde svoje heslá zadáva?. Riziko ?íha na ka?dom rohu a to najmä pokia? ?asto pou?íva? verejné siete. V nich toti? mô?e by? ulo?ený malvér, ktorý vie narobi? poriadne ?kody. Nikdy toti? nevie?, kto verejnú sie? spravuje a ako ve?mi je bezpe?ná. Verejné Wi-Fi siete sú pohodlným nástrojom ako u?etri? poplatky za dáta od operátora. Svoje heslo by si nemal zadáva? ak si pripojený k verejnému Wi-Fi pripojeniu napríklad na letisku ?i v kaviarni, preto?e aj tam mô?e striehnu? úto?ník. Ak si u? nútený zada? svoje heslo pri pripojení k verejnej sieti, rozhodne ho nikdy prostredníctvom tohto pripojenia neme?! Úto?ník by mohol k ú?tu získa? prístup e?te skôr, ako by si vôbec stihol potvrdi? e-mail o zmene hesla.

zdroj fotografie: Business 2 Community

Nenechaj si ujs?
Ko?ko stojí hacknutie smartfónov s iOS alebo Androidom? Vieme sa vôbec bráni??
?o robi?, ak dôjde k napadnutiu môjho ú?tu?

Ak za?uje? správy o úniku dát a napadnutiu ú?tov zo stránky, ktorú pou?íva?, nespoliehaj sa na to, ?e tvoj ú?et napadnutý nebol. Pre overenie, ?i bol tvoj ú?et ukradnutý mô?e? oslovi? rôzne firmy alebo vyu?i? slu?by webových stránok, ktoré ?a informujú o úniku tvojich osobných údajov. Jednou z najlep?ích volieb je stránka ?Have I Been Pwned??, kde po zadaní tvojho mena alebo e-mailovej adresy ?ahko zistí?, ?i sa tvoj ú?et ocitol na zozname napadnutých. V zozname odcudzených a napadnutých ú?tov mô?e? nájs? rovnaké alebo podobné heslo ako pou?íva?. V takom prípade neváhaj ani chví?u a hne? si svoje pôvodné heslo zme?.

zdroj fotografie: Netted

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
33%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
17%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]