?tvrtý mobilný operátor pokra?uje vo svojej misii a priná?a e?te výhodnej?ie datacentrické Nové pau?ály TO. Dátovanie na Slovensku e?te nikdy nebolo také výhodné.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Po uvádzacej zvýhodnenej ponuke, v ktorej ponúka do konca apríla 2017 pau?ály TO. (Total Online) s 50-percentnou z?avou z mesa?ného poplatku, u? dnes avizuje, ?e aj po jej skon?ení sa ceny nevrátia na pôvodnú úrove?. 4ka zárove? od 1. marca 2017 za?ína s predajom najmodernej?ích mobilných telefónov so zaujímavým novým pau?álom so stovkami gigabajtov dát.

4ka znovu ?okuje, ke? natrvalo zni?uje ceny svojich dátových pau?álov. Aj ke? e?te dva mesiace, do 30. apríla 2017 trvá akcia, po?as ktorej mô?u v?etci zákazníci získa? v?etky TO. za polovicu z pôvodnej vý?ky mesa?ného poplatku, operátor u? dnes zverejnil nové ceny platné od 1. mája 2017. Tie sú výrazne ni??ie, ne? pôvodné.

?Ak je nie?o, ?o 4ke nemô?ete vy?íta?, tak to je ur?ite to, ?e by ?klbala svojich zákazníkov. U? vlani na jese? sme pri?li s bezkonkuren?nou ponukou, dokonca sme ako prví a stále jediní priniesli neobmedzený hlasový a dátový pau?ál. Vzh?adom na vysoký záujem na?ich zákazníkov o dátové pau?ály TO. sme sa rozhodli zní?i? ich ceny natrvalo,? uviedol obchodný a marketingový riadite? SWAN Mobile, a. s., Peter Helexa.   


zdroj fotografie: 4ka

Od mája 2017 tak ?tvorkári zaplatia po novom za Nový pau?ál TO.10 sumu 7,50 ?, TO. 15 bude stá? 10 ? a TO.? iba 20 ? mesa?ne. TO. nacesty S ostáva bez zmeny za pôvodnú cenu 10 ? a TO. nacesty L sa po tomto termíne u? predáva? nebude. V ponuke 4ky aj na?alej ostanú ponuky TO.naRok S aj TO.naRok L.

Dáta navy?e

?Nové pau?ály TO. sme nielen zlacnili, ale aj zlep?ili na základe podnetov od na?ich zákazníkov. Od za?iatku marca 2017 u? ?tvorkár nemusí rie?i?, ?i sa nachádza v na?ej sieti alebo v sieti obchodného partnera v národnom roamingu. V rámci mesa?ného poplatku bude dátova? na celom Slovensku. K existujúcim objemom dát pridávame e?te jeden gigabajt v národnom roamingu, ?o robí na?u ponuku e?te výhodnej?ou. Zákazník tak u?etrí a? 4 eurá mesa?ne, preto?e si nemusí dokupova? dáta v sieti obchodného partnera s balíkom GIGA PLUS,? dodal P. Helexa.
Po novom tak bude TO.10 obsahova? 11 GB dát na celom Slovensku (z toho 10 GB v sieti 4ky) plus 100 minút/SMS z/do v?etkých sietí v SR. Nový pau?ál TO.15 bude ma? a? 16 GB dát (z toho 15 GB v sieti 4ky) a 300 minút/SMS z/do v?etkých sietí SR. Sú?as?ou spomínaných pau?álov u? nebudú po novom vo?né minúty a SMS v medzinárodnom roamingu. V zahrani?í v?ak budú ?tvorkári, ktorí vyu?ívajú TO.10, TO.15 alebo TO.?, výhodne vola? a SMSkova? za jednotnú cenu 4 centy rovnako ako na Slovensku, ?o je na na?om trhu doposia? neprekonaná ponuka.

?Za?iatkom februára 2017 sme urobili interný prieskum formou telefonického zis?ovania na vzorke 500 zákazníkov, ktorí vyu?ívajú niektoré pau?ály TO. Pýtali sme sa ich, ako si predstavujú svoj ideálny dátový pau?ál. A? 60,4 % opýtaných by dalo prednos? dátam na celom území SR, aj mimo siete 4ky pred minútami a SMS v krajinách EÚ. 27,1 % opýtaných naopak preferovalo zní?enie ceny. Vyhoveli sme teda viac ako dvom tretinám na?ich zákazníkov, ke? sme k pau?álom TO. pridali aj gigabajt v sieti partnera a zárove? zní?ili ich cenu natrvalo,? vysvetlil P. Helexa.

Nový pau?ál + ?pi?kový telefón

4ka rovnako od 1. marca.2017 pripravila jedine?nú ponuku, ke? si ka?dý zákazník bude môc? k novej SIM karte Moja 4ka kúpi? niektorý z nových pau?álov TO.sMobilom. Ka?dý z nich bude obsahova? predplatené minúty, SMS a dáta na obdobie 20 mesiacov, plus si k tomu zákazník bude môc? vybra? ?pi?kový nový mobilný telefón ako napríklad iPhone 7, Samsung Galaxy S7, Huawei P9 alebo Lenovo Moto Z Play. Nové pau?ály TO. s mobilom majú nieko?ko variant, ktoré vychádzajú z ob?úbených pau?álov TO.10, TO.15 a TO.? a ponúkajú oproti nim e?te výhodnej?iu cenu.


zdroj fotografie: 4ka

?Výhodou nového pau?álu je, ?e zákazník k ?pi?kovému telefónu dostane aj obrovské mno?stvo dát na nasledujúcich 20 mesiacov a to v mimoriadne výhodnej cene, v?aka ktorej oproti konkurencii mô?u zákazníci u?etri? aj 100 eur. Nové pau?ály TO.sMobilom bude môc? zákazník zaplati? jednorazovo v hotovosti, platobnou kartou alebo si platbu mô?e rozlo?i? na mesa?né splátky s vyu?itím napríklad bezú?elovej pô?i?ky od Po?tovej banky, ktorú si rovnako vybaví na pobo?ke Slovenskej po?ty,? spresnila vedúca oddelenia produktu a propozície SWAN Mobile, a. s.,  Andrea ?agalová.

TO. sMobilom si budú môc? zákazníci kúpi? na 33 vybraných pobo?kách Slovenskej po?ty alebo z pohodlia domova prostredníctvom e-shopu www.4ka.sk.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
5%
Páči sa mi to
77%
Chcem to
5%
Mám to
14%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Kristián Hrušovský
Zakladateľ portálu FonTech.sk, milovník IT, smartfónov a kvalitnej hudby. Nepohrdnem ani kvalitnou turistikou na horskom bicykli či dobrým jedlom. Kontaktovať ma môžete na [email protected]