Americký podnikate?, filantrop a jeden z najbohat?ích ?udí sveta, Bill Gates, je jednou z najzaujímavej?ích postáv technologického sveta sú?astnosti. Pre?ítaj si 13 historiek, ktoré odha?ujú osobnos? tohto excentrické génia.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Na strednej ?kole bol vtedy e?te mladý Gates poverený zostavením rozvrhu. Príle?itosti sa chopil tak, ako sa na mladého mu?a patrí a svoje hodiny zaplnil diev?atami, ktoré sa mu pá?ili.


zdroj fotografie: Business Insider

Na Harvarde sa Gates blysol iným výkonom. Napriek tomu, ?e povinné predmety nav?tevoval len sporadicky a venoval sa iným veciam, dokázal takmer v?etky skú?ky zakon?i? úspe?ne.

zdroj fotografie: Business Insider

So ?túdiom  na svetoznámej univerzite sa spája aj ?al?ia príhoda. Dvadsa?ro?ný ?tudent Bill pri?iel s rie?ením tzv. ?palacinkového triedenia?, s ktorým nikto nepohol 30 rokov. Ke? mu v?ak jeho u?ite? povedal, aby dal svoje my?lienky na papier, Gates mal iné starosti. Venoval sa spolo?nosti Microsoft.

zdroj fotografie: Business Insider

V mladosti Gates miloval búrlivú jazdu. Raz si po?i?al od svojho priate?a Porsche 928, ktoré bolo v tú dobu naozaj prémiovým kúskom. ?ialená jazda v okolí pú?te Albuquerque, ktorá bola v blízkosti prvého sídla firmy Microsoft skon?ila fiaskom. Auto toti? ostalo zni?ené a oprava trvala rok.

zdroj fotografie: Business Insider

Divoká jazda sa, samozrejme, nezaobi?la bez pokuty za prekro?enú rýchlos?. Bill ich dostal celkovo tri a dve boli od toho istého policajta.

zdroj fotografie: Business Insider

Bill Gates si pamätal ?PZ svojich zamestnancov v Microsofte, aby mohol jednoducho kontrolova? ich príchody a odchody.

zdroj fotografie: Business Insider

Míny. Populárna a jednoduchá hra v systéme Windows bola pre Gatesa vá??ou. Miloval ju nato?ko, ?e ju napokon musel zo svojho po?íta?a odstráni?, aby si udr?al pracovnú morálku.

zdroj fotografie: Business Insider

V spolo?nosti Microsoft sa v?dy na?iel ?lovek, ktorý po?ítal, ko?kokrát Gates pou?il pri prezentovaní návrhu nápadu populárne anglické slovo na f. ?ím menej, tým, samozrejme, lep?ia idea.

zdroj fotografie: Business Insider

Prvá licencia Microsoftu na opera?ný systém DOS priniesla pre Gatesa zaujímavú výzvu. Spolo?nos? IBM od neho chcela nejaké hry, ktoré by boli kompatibilné s novým systémom. Gates spolu s Neilom Konzemom ostali hore do ?tvrtej rána a vytvorili hru s názvom ?Donkey.bas?, ktorej cie?om bolo vyhýba? sa somárom na ceste.

zdroj fotografie: Business Insider

Nenechaj si ujs?
Bill Gates jedného d?a vstal o ?tvrtej ráno, aby napísal hru, konkurencia ho v?ak úplne odrovnala

Bill Gates je okrem iného zanieteným milovníkom umývania riadu, pri ktorom relaxuje ?asto a? do neskorých no?ných hodín.

zdroj fotografie: Business Insider

Pri jednom z rozhovor skon?il Gates zamknutý v kúpe?ni, lebo mal pocit, ?e ho reportér podpichuje. Nevy?iel, a? kým sa novinár neospravedlnil.

zdroj fotografie: Business Insider

V roku 1994 ho v rozhovore pre televíznu stanicu CBS nahnevala Connie Chungová svojimi otázkami týkajúcich sa protimonopolného vy?etrovania spolo?nosti Microsoft. Gates odi?iel.

zdroj fotografie: Business Insider

V tom istom rozhovore v?ak Gates upútal pozornos? aj inou zo svojich schopností. V live vysielaní presko?il stoli?ku. Viac na prilo?enom videu.

Nenechaj si ujs?
Bill Gates tvrdí, ?e roboty, ktoré preberú ?udom pracovné miesta, by mali rovnako plati? dane
Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
20%
Páči sa mi to
80%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]