Bohu?ia?, je prostým faktom, ?e doba automatizácie a napredovania ?udstva vedie do ?ias, kedy roboty nahradia ?udskú pracovnú silu na mnohých miestach. V tomto smere sa tak vynára ohromné mno?stvo otázok, na ktoré v?ak zatia? nikto nepozná relevantnú odpove?. Máme sa za?a? bá?? 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ekonomický a sociálny systém sveta je z ?asti závislý aj na platení daní. ?i sa ti to pá?i alebo nie, da?oví poplatníci sú dokonca v niektorých krajinách hnacím ko?om celej ekonomiky. ?o sa ale stane v tom prípade, ke? do tvojho zamestnania nastúpi robot, ktorý doká?e pracova? 24 hodín denne, nemá záväzky a nemusí bra? ?iadnu mzdu. Znesie tento nápor ekonomický systém sveta? Pod?a najnov?ích vyjadrení miliardára Billa Gatesa, po nástupe robotov by mal ka?dý zamestnávate? odvádza? dane rovnako ako v prípade ?udskej pracovnej sily.

zdroj fotografie: Business Insider

Nenechaj si ujs?
Bill Gates jedného d?a vstal o ?tvrtej ráno, aby napísal hru, konkurencia ho v?ak úplne odrovnala

„Nemô?eme sa len tak vzda? prílivu pe?azí z daní“, tvrdí Gates. Slávna Oxfordská univerzita ponúkla ?túdiu, v ktorej sa vyjadrila, ?e roboty zoberú ?udom 50 % v?etkých pracovných pozícií medzi rokmi 2023 a 2033. ?al?ia ?túdia z roku 2015 dokonca tvrdí, ?e v tomto momente by vedeli roboty nahradi? 45 % zo v?etkých pracovných pozícií. Medzi tieto pozície patrí napríklad po?nohospodárstvo, telemarketing ?i niektoré servisné práce.

zdroj fotografie: Coresponsibility
Ak niekedy k tomuto ?tádiu dôjdeme, pod?a Gatesa svetové spolo?nosti nebudú schopné generova? kon?tantný a bezproblémový zisk bez platenia nejakej formy dane za týchto automatizovaných robotov. Mal by sa tak zavies? program, v ktorom by sa da? z robotov pou?ila na podporu ?udí, ktorým bola práca odobratá práve kvôli týmto strojom. Títo ?udia by sa mohli uja? zamestnaní, ako napríklad starostlivos? o seniorov, výu?ba detí so ?peciálnymi problémami at?.

zdroj fotografie: betterRetailing

Nenechaj si ujs?
Táto ?ínska továre? nahradila 90 % zamestnancov robotmi. Ich produkcia stúpla o 250 %

Av?ak v mnohých smeroch zatia? lep?ie vyznieva pre vy??ie postavených politikov rie?enie, v ktorom ?udom, ktorí pri?li o prácu, bude vyplácaná len základná mzda ?i nejaká forma sociálnej dávky. Budú teda odkázaní na iný druh príjmu, preto?e v opa?nom prípade budú nútení bojova? o pre?itie ka?dý mesiac. Táto problematika sa stane v nasledujúcich rokoch horúcou témou mnohých myslite?ov a in?inierov, ktorí budú skúma? optimálne rie?enie pre zachovanie poriadku v na?om ekonomickom systéme.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
20%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
10%
Neznášam to
20%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]