Batérie sú v modernom svete jedným z najpou?ívanej?ích zdrojov energie. Nájdeme ich v be?ne pou?ívaných zariadeniach, medzi ktoré sa radia smartfóny, notebooky, ale aj elektrické autá. Technológiu Li-Ion batérií pred rokmi vyna?iel teraz u? 94-ro?ný in?inier John Goodenough. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Univerzitný profesor z Texasu, John Goodenough, aj vo svojom vysokom veku stále pracuje a tentokrát sa jeho výskum zameriava na nové batérie. V spolupráci s výskumní?kou Mariou Helenou Bragovou sa mu podarilo vyvinú? prvý typ batérie s pevnými ?lánkami. Táto nová technológia poskytuje batériám dlh?iu ?ivotnos?, rýchlej?ie dop??anie energie a popritom budú batérie aj omnoho bezpe?nej?ie. Batérie vyrobené touto technológiou majú tie? vy??iu hustotu energie a sú nehor?avé.

zdroj fotografie: Android Central

Výsledky výskumu ukázali, ?e batérie profesora Goodenougha majú aspo? 3-krát vy??iu hustotu energie ako dne?né lítium-iónové akumulátory. Vy??ia hustota energie znamená, ?e zariadenia pohá?ané týmto typom batérie budú môc? fungova? na jedno nabitie omnoho dlh?ie. Medzi ?al?ie pozitívne vlastnosti patrí aj vy??í po?et nabíjacích cyklov. V?aka tomu sa ?ivotnos? batérie pred??i nieko?konásobne.

Pre dne?né automobily a ?al?ie zariadenia pohá?ané akumulátormi je k?ú?ovým parametrom najmä cena, hustota energie, rýchlos? nabíjania a vybíjania. Veríme, ?e ná? objav a výskum prinesie rie?enia pre mnoho problémov, ktoré sa týkajú batérií pou?ívaných v týchto d?och.? – John Goodenough

zdroj fotografie: fptshop.com.vn

Dne?né lítium-iónové batérie vyu?ívajú na prenos elektrónov zo záporného pólu (anódy) na kladný pól (katódu) tekutinu zvanú elektrolyt. Pokia? sú tieto batérie nabíjané príli? rýchlo, mô?e dochádza? k ich po?kodeniu a následnému vznieteniu. Nový výskum sa ale nespolieha na oby?ajný elektrolyt, ale na nový, sklenený typ elektrolytu. Ten umo??uje vyu?itie kovovej anódy bez toho, aby sa v batérii vytvárali mikroskopické po?kodenia. Pri testovaní vydr?ali batérie s touto technológiou a? 1200 nabíjacích cyklov.
zdroj fotografie: autoblog.com

Sklenený elektrolyt má vysokú vodivos? a mô?e pracova? a? pri teplote -20°, ?o zabezpe?í bezproblémovú prevádzku aj v zimných mesiacoch. Jedná sa o prvý typ batérie s pevnými ?lánkami, ktorá mô?e pracova? pri tak nízkej teplote. Nový sklenený elektrolyt taktie? zjednodu?uje celkovú výrobu batérie. ?al?ou nemalou výhodou je aj to, ?e pri výrobe mô?u by? pou?ité materiály, ktoré zni?ujú ?kodlivý dopad na ?ivotné prostredie. V sklenenom elektrolyte je toti? pou?itý sodík namiesto zau?ívaného lítia.

zdroj fotografie: conceptcarz.com

Vynálezcovia týchto nových batérií dúfajú, ?e v doh?adnej dobe za?nú spolupracova? s výrobcami batérií, aby mohli svoju novú technológiu otestova? priamo v elektrických autách a iných zariadeniach. Zatia? je v?ak v?etko otázkou ?asu, no v najbli??ích mesiacoch zrejme nové typy batérií vo svojich zariadeniach neuvidíme. Chví?u tak e?te potrvá, kým profesor Goodenough so svojimi spolupracovníkmi dotiahne výskum do úplného finále.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
9%
Páči sa mi to
78%
Chcem to
6%
Mám to
3%
Nepáči sa mi to
3%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]