?oraz viac pou?ívate?ov sa pri výbere novej emailovej slu?by obracia na Google. Ten je skúseným hrá?om nielen v tejto oblasti a jeho slu?bu vyu?ívajú milióny ?udí. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Posielanie a prijímanie emailových správ je neoddelite?nou sú?as?ou moderného ?ivota. Prostredníctvom týchto správ toti? komunikujú mnohé spolo?nosti, ale aj be?ní pou?ívatelia. Gmail je jedným z najpou?ívanej?ích klientov na svete a teraz sa stáva e?te lákavej?ím. Google od dne?ného d?a umo??uje svojim zákazníkom prijíma? emaily s prílohou do ve?kosti a? 50 MB. Posielanie príloh v?ak stále ostáva obmedzené na ve?kos? 25 MB.

zdroj fotografie: The Daily Dot

Nenechaj si ujs?
7-ro?né diev?atko poslalo list so ?iados?ou o zamestnanie do Googlu. Takouto odpove?ou ju dostal sám CEO Sundar Pichai

Google chce tak donúti? pou?ívate?ov, aby aj na?alej vyu?ívali cloudové úlo?isko Google Drive. To je stále mo?né vyu?íva? na zdie?anie ve?kých súborov, ktoré nie je mo?né posla? prostredníctvom emailu. Aktualizácia sa u? pomaly dostáva do obehu po celom svete. Do nieko?kých dní si tak v?etci pou?ívatelia tejto slu?by budú môc? vychutna? nové vylep?enie aj vo svojej mobilnej aplikácii.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]