Legendárna Nokia sa po nieko?kých rokoch ne?innosti znova vrátila do segmentu smartfónov. Vä??ina fanú?ikov o?akáva od znovuzrodenej legendy len to najlep?ie, a to v ka?dom oh?ade. Nový rok rak za?ala Nokia predstavením smartfónu zo segmentu strednej triedy, ?o mohlo niektorých sklama?. ?asom v?ak príde rad aj na predstavenie vlajkovej lodi, no existuje nieko?ko dôvodov, pre?o si na high-end od Nokie zrejme po?káme.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Svojho ?asu bola Nokia skuto?nou legendou. Svetu priniesla mnoho krásnych a prelomových modelov, ktoré chcel vlastni? takmer ka?dý. Je nutné spomenú? aj technológie, ktoré pochádzajú z dielne tohto fínskeho výrobcu. Vyna?iel pre nás vstavané antény a dokonca dokázal vyhra? aj konkuren?ný boj proti BlackBerry, ke? predstavil model E71. Pred nieko?kými rokmi sa ale Nokia dostala do rúk Microsoftu, no vidiny softvérového giganta sa po pár rokoch stali skôr trápením. Smartfónom Lumia sa vôbec nedarilo tak, ako to spolo?nos? predpokladala. To viedlo a? k ich skorému zániku. Po uplynutí nejakej doby sa dostali na verejnos? prvé správy o návrate legendárnej Nokie.

zdroj fotografie: HWSW

Tieto informácie spôsobili priam eufóriu u mnohých fanú?ikov a bývalých majite?ov. U? od po?iatku bolo známe, ?e Nokia, ktorá je tentokrát pod zá?titou HMD, bude ma? pri svojom ?tarte mnoho preká?ok. Napriek v?etkému v?ak bol v prvom mesiaci tohto roka predstavený prvý smartfón Nokia 6. Jedná sa o model strednej triedy a jeho dostupnos? je obmedzená iba pre ?ínu. Ka?dý správny výrobca v?ak musí ma? na svojom konte aj model z prémiovej triedy. To, ?i nám Nokia doká?e predstavi? skuto?nú vlajkovú lo?, ktorá by bola hodná zaradi? sa medzi top konkurenciu, uká?e a? ?as. Vyvstávajú v?ak dôvody, pre?o sa znovuzrodená legenda s predstavením svojho high-endu nebude v nasledujúcich tý?d?och, ?i dokonca mesiacoch príli? ponáh?a?.

Financovanie

Segment smartfónov je obrovský priemysel a vy?aduje si dostatok skúseností, no i silné finan?né zabezpe?enie. Samotný výrobný proces je len ?as?ou spomedzi ?al?ích nákladov, ktoré výrobcovia mí?ajú na prepravu, pracovníkov, marketing a mnoho ?al?ích neoddelite?ných sú?astí celého procesu. Kapitál HMD je narozdiel od iných výrobcov omnoho, omnoho men?í. Na výrobu jedného kusu prémiového smartfónu je potrebné zaplati? pribli?ne 235 ?. Aj ke? spolo?nos? nemusí plati? poplatky za kancelárie, marketing a podobne, jej rozpo?et je ve?mi obmedzený. To by znamenalo, ?e aj keby HMD bolo schopné vyrobi? vlajkovú lo?, tak tá nebude príli? konkurencieschopná, alebo by prípadne nemusela naplni? o?akávania.

zdroj fotografie: Blog.parapusula

Jeden z najvä??ích výrobcov, Samsung, predal len v minulom roku viac ako 13,3 miliónov kusov modelu Galaxy S7. Iba za samotnú výrobu v?etkých predaných zariadení musel zaplati? pribli?ne 3 miliardy eur. Rozpo?et spolo?nosti HMD síce nie je známy, no rozhodne je omnoho men?í. Pod?a doteraj?ích správ plánuje táto spolo?nos? minú? na marketing v nasledujúcich troch rokoch nie?o vy?e 469 miliónov eur. Pre porovnanie, Samsung minul e?te v roku 2013 viac ako 13 miliárd eur len na marketing pre modely S-línie. Rie?ením pre HMD by mohol by? aj úver, ktorý pomô?e rozbehnú? výrobu nových Nokií. Táto mo?nos? je v?ak príli? riskantná a zrejme by ?iaden úver ani nedostala.

zdroj fotografie: Weibo

Nenechaj si ujs?
Nokia má na MWC 2017 vytiahnu? z rukáva jedno ve?ké eso. Predstaví novú verziu legendárneho telefónu

Pribli?ný zisk ka?dého výrobcu na jednom smartfóne sa pohybuje od 55 do 75 % z jeho výrobnej ceny. Ak vezmeme strednú hodnotu 65 %, tak následne sú náklady na výrobu Nokie 6 pribli?ne na úrovni 140 ?. Tento smartfón sa v ?íne predáva za 235 ? a HMD v podstate zarobí na ka?dom kuse zhruba 94 ?. Práve zdroj týchto ziskov mô?e spolo?nos? vyu?i? pre rozvoj marketingu alebo vývoj nového modelu. HMD v tomto roku za?ína svoj nový biznis od základov a k dispozícií má mnoho potrebných zdrojov.

Stratégia

Návrat Nokie spôsobil rozruch u ka?dého, ?i u? ide o majite?a Android smartfónu, alebo iPhonu. ?iadny z výrobcov nemal na ru?iach ustlané a v?dy za?ínal od základov, teda a? na Apple. Ten so svojim prvým iPhonom za?al vlastne vytvára? úplne nový trh, ktorý má k dispozícií iba pre seba. Ak by malo HMD dostatok finan?ných zdrojov a spo?ahlivých dodávate?ov, mohlo by za?a? s výrobou vlajkovej lode. No to je obrovský risk pre tak mladú spolo?nos?, nako?ko sa mô?e sta? mnoho vecí, ktoré by celý projekt mohli pokazi?.

zdroj fotografie: Concept Creator

Nenechaj si ujs?
Nokia 3 bude cenovo dostupný low-end, poznáme jej cenu aj ?pecifikácie

Zo strategického h?adiska je výroba smartfónu strednej triedy takmer ideálnym a ve?mi ?ikovným rie?ením ako sa vyhnú? ve?kému neúspechu. V segmente strednej triedy doká?e verejnos? na ka?dý nový model zabudnú? pomerne rýchlo, ?ím je poves? výrobcu ove?a menej ohrozená ako pri vlajkovej lodi. Situácia pri high-end smartfónoch je v?ak úplne odli?ná. Ak sa rozhodne výrobca predstavi? prémiový model, tak mô?e zo?a? bu? ve?ký úspech, s ktorým príde aj poriadny zisk, alebo ostane jeho poves? ve?mi po?kodená.

zdroj fotografie: Techmiao

Ke??e ?ínsky trh je obrovský a záujem zákazníkov stále rastie, niet divu, ?e prvú Nokiu 6 vydala spolo?nos? práve v tejto krajine. Jej úspech je tak ve?ký, ?e sa dokonca a? dvakrát vypredala za menej ako 1 minútu. Takýto záujem ale potrebuje spolo?nos? dosiahnu? aj pri budúcich modeloch. O?akáva sa, ?e na trh príde e?te ?es? nových Nokií, vrátane vlajkovej lodi, ktoré uvidíme do konca roka. Stratégiou HMD je pomalý ?tart a postupná príprava pre predstavenie prémiového modelu. Tento prístup spolo?nosti je pre ?u ove?a prospe?nej?í ako keby mala rýchlo vyprodukova? nieko?ko modelov, ktoré by potom nemuseli ma? ve?ký úspech.

Kedy príde vlajková lo? Nokie na svet?

Doteraj?ie ?pekulácie hovoria, ?e prémiový model nám Nokia uká?e u? na výstave MWC 2017. V?etko sa v?ak e?te mô?e zmeni?. HMD si zrejme zatia? vytvára akýsi základ s Nokiami strednej triedy, aby neskôr mohlo predstavi? vlajkovú lo?. Aj keby sa spolo?nos? rozhodla odlo?i? predstavenie prémiového modelu, celý technologický svet si rozhodne zaslú?i vidie? legendárnu Nokiu spä? v plnej sile.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
25%
Mám to
25%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]