Pre rie?enie zlo?itých vedeckých úloh a náro?ných výpo?tov dnes ani z?aleka nesta?ia be?né desktopové po?íta?e ani v tej najvy??ej konfigurácii. Múdre hlavy sveta toti? vyu?ívajú superpo?íta?e, ktorých výpo?tových výkon je priam ohromný. V americkom Texase teraz pribudne Stampede2, ktorý výbavou a výkonom hravo prekonáva svojho predchodcu. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pozoruhodný projekt rozbehla Národná vedecká nadácia, ktorá poskytla finan?né prostriedky vo vý?ke viac ako 25 miliónov eur pre zvý?enie výkonu superpo?íta?a Stampede. Ten doposia? slú?il na rie?enie úloh náro?ných na výpo?tový výkon. Od roku 2012 do 2013 ich stihol spracova? viac ako 8 miliónov v 3000 výskumných a vedeckých projektoch. Výkon tohto superpo?íta?a ale u? zrejme nesp??al ?tandardy, a tak sa do?kal svojej vylep?enej verzie – Stampede2.

?Stádo procesorov? s extrémnym výkonom

Pomenovanie tohto superpo?íta?a vyplýva z výrazu pre ozna?enie spla?eného stáda dobytka alebo aj davu ?udí. Podivné ozna?enie je v?ak v tomto prípade na mieste a predstavuje ohromnú výpo?tovú silu a rýchlos? tohto zariadenia. Stampede2 má v porovnaní s predchodcom zlep?i? svoje schopnosti a? dvojnásobne. Desa?tisíce vedcov z celého sveta sa tak mô?u te?i? na 2-násobne vä??iu pamä? ?i ?írku prenosového pásma. Aj napriek zvä??eniu výkonu spotrebuje táto supervýkonná novinka o polovicu energie menej ako jej predchodca. Navy?e bude disponova? vodným chladením, ktoré je omnoho efektívnej?ie ako chladenie vzduchom.

zdroj fotografie: Texas Advanced Computing Center

Nenechaj si ujs?
Dokázali sme ú?asný pokrok. U? aj úplne jednoduchý kvantový po?íta? prekonal sú?asnú výpo?tovú techniku

Na budovaní sa u? pilne pracuje a aktuálne bola ukon?ená 1. fáza výstavby. Do finále ?aká Stampede2 e?te kúsok cesty, no u? teraz obsadil 12. prie?ku v rebrí?ku TOP 500 najvýkonnej?ích po?íta?ov sveta. V?etku tú výpo?tovú silu prinesú procesory Intel Xeon Phi so 4200 uzlami a architektúrou Intel Omni Path. ?e si e?te o takom ?ipe nikdy nepo?ul? Ide o paralelné procesory so 68 jadrami, s ktorými dosiahne Stampede2 výkon neuverite?ných 18 petaflopov a v týchto letných mesiacoch k nim pribudne ?al?ích 1736 procesorových uzlov Intel Xeon. Do v?etkého ?pi?kového výkonu dokonale zapadne aj inovatívna pamä? Intel na báze 3D XPoint, ktorá doká?e v reálnom ?ase premie?a? ve?ké mno?stvo dát na priame výsledky.

Vyrie?i aj najzlo?itej?ie úlohy

Na?o je v?ak tento extrémny výkon rovnajúci sa 100 000 desktopovým po?íta?om dobrý? V prvom rade prinesie presnej?ie a rýchlej?ie odhalenie tumorov zo snímkov magnetickej rezonancie, ale bude môc? v reálnom ?ase presnej?ie predpoveda? po?asie. S 5-násobne vy??ou presnos?ou doká?e predpoveda? aj zemetrasenia.

Takto ohromný systém je v?ak potrebné aj dobre zabezpe?i?. Postarajú sa o to ?pecialisti z univerzít v Clemsone, Colorade, Ohiu, Indiane a z Cornellskej univerzity. Úlohou superpo?íta?a Stampede2 bude tie? rie?i? zlo?ité simulácie ?i porovnáva? merania gravita?ných v?n s kozmologickými modelmi. Jeho pôsobenie v Texase bude nenahradite?né a svojim ?pi?kovým výkonom prinesie významnú pomoc vedcom po celom svete.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
100%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]