Éra po?íta?ov zapo?ala pred nieko?kými desiatkami rokov, no odvtedy sa ich výpo?tová sila zna?ne znásobila a stále rastie. Revolúciu v tomto segmente jedného d?a prinesú kvantové po?íta?e, na ktorých vývoji sa u? dnes intenzívne pracuje. Proces ich zdokona?ovania síce e?te nie je príli? výrazný, ale u? teraz doká?u prekona? aktuálne pou?ívanú techniku. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Dne?né aj tie najmodernej?ie po?íta?e dosahujú extrémne vysoký výpo?tový výkon, no v ur?itých situáciách si so zlo?itej?ími problémami poradia len ve?mi ?a?ko. Budúcnos? je ukrytá v kvantových po?íta?och, ktoré vyu?ívajú pre svoje fungovanie javy kvantovej mechaniky. V prvom rade sú to elektróny, ktoré mô?u by? v jednej chvíli nielen ?asticami, ale aj vlnami. Pod?a kvantových zákonitostí mô?u dokonca objekty existova? na dvoch rôznych miestach, pri?om medzi sebou udr?iavajú spojenie aj na ve?ké vzdialenosti.

Kvantová mechanika poskytuje ohromné mo?nosti

Najmodernej?ia výpo?tová technika pracuje s binárnymi bitmi, ktoré nadobúdajú hodnotu 1 alebo 0. Kvantové po?íta?e naopak vyu?ívajú tzv. ?qubity? alebo aj kvantové bity, ktoré v?ak mô?u ma? hodnotu 0 a 1 v rovnakom ?ase. V?aka tejto unikátnej vlastnosti a obrovskej výpo?tovej sile sú práve tieto zariadenia budúcnos?ou pri rie?ení zlo?itých úloh, ktoré by ich dne?ní ?predchodcovia? vôbec nezvládli.

zdroj fotografie: Screenshot/Google/YouTube

Doteraz v?ak vývoj týchto kvantových po?íta?ov sprevádzajú mimoriadne zlo?ité problémy týkajúce sa návrhu a vybudovania samotného zariadenia. Aktuálne je mo?né vytvori? procesory s nieko?kými qubitmi, no ak by sme chceli postavi? e?te výkonnej?í po?íta? o vä??ích rozmeroch, museli by sme obetova? práve tie kvantové vlastnosti, na ktoré sa mnohí zameriavajú.

Prvé úspechy sú na obzore

?túdia výskumníkov Bristolskej univerzity a Západoaustrálskej univerzity v?ak preukázala, ?e pre zlo?ité výpo?tové úlohy mô?eme vyu?i? aj jednoduch?ie kvantové po?íta?e. Podarilo sa im skon?truova? procesor s dvoma qubitmi spolu s jednoduchým kvantovým obvodom. Pri rie?ení ?pecifických úloh tak dokázal aj takýto jednoduchý kvantových po?íta? prekona? výpo?tovú silu tých dne?ných. Tieto jedine?né vlastnosti s vyu?itím kvantovej fyziky mô?u polo?i? základy pri vytváraní ?al?ích a zlo?itej?ích kvantových po?íta?ov.

zdroj fotografie: Screenshot/Google/YouTube

Nenechaj si ujs?
Posúvame technológie mí?ovými krokmi. Vedci po prvýkrát v histórii spravili prelomový krok v teleportovaní fotónov zo Zeme

S týmto úspechom bude mo?né v budúcnosti navrhnú? e?te dokonalej?ie algoritmy a pravdepodobne aj vä??ie po?íta?e s viacerými qubitmi. Výhodou kvantových po?íta?ov je najmä excelentný výkon pri rie?ení náhodných úloh, kedy má ich rie?enie nieko?ko mo?ných výsledkov. Potenciál skrytý v tejto technológii je skuto?ne ohromný a v?aka významným objavom robia vedci ?oraz vä??ie pokroky v skúmaní kvantovej mechaniky a mo?nostiach jej vyu?itia.

Napriek obrovskému výkonu dne?ných superpo?íta?ov sú tie obmedzované práve svojimi princípmi fungovania. To by sa ale u? onedlho mohlo zmeni? a náhrada príde v podobe kvantových po?íta?ov, ktoré ?udstvu otvoria ?al?ie dvere v skúmanímnohých problémov. U? jednoduchý procesor s nieko?kými qubitmi doká?e prekona? v ur?itých smeroch dne?nú výpo?tovú techniku. V budúcnosti nás tak ?aká úplne nová éra, ktorej stredobodom pozornosti budú práve kvantové po?íta?e. Princíp ich fungovania ti skvelo vysvetlí aj prilo?ené video priamo od Microsoftu.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
14%
Páči sa mi to
71%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
14%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]