Len prednedávnom si mohol zaznamena? kybernetický útok celosvetových rozmerov. Proti takýmto situáciám sa v?ak vie ú?inne bráni? iba málo krajín. Slovensko chce preto prija? opatrenia, ktoré by do budúcnosti zabezpe?ili na?u krajinu a odvrátili mo?ný kybernetický útok na významnú ?as? infra?truktúry. Pre ú?inné rie?enie tejto situácie sa ale ?tát rozhodol pre rázne rozhodnutia.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

O týchto skuto?nostiach informoval vicepremiér pre investície a informatizáciu, Peter Pellegrini, v relácií televízie TA3. Pod?a neho musí Slovensko zvý?i? svoju bezpe?nos? a ochranu vo?i mo?ným kybernetickým útokom, ktoré by mohli výrazne ovplyvni? ?i dokonca odstavi? dôle?itú sú?as? infra?truktúry, nemocnice, alebo dokonca elektrárne. Aby sa ?tát takejto situácii vyhol, zva?ujú kompetentní v prípade núdze aj odpojenie celého Slovenska od internetu.

Bezpe?nos?
zdroj fotografie: Pixabay

Nenechaj si ujs?
Dávaj si ve?ký pozor! Slovákov prezvá?ajú tieto nebezpe?né ?ísla, na ktoré rozhodne nevolaj spä?

In?piráciu a skúsenosti chce pán Pellegrini ?erpa? z ve?kých krajín, ktoré sú vo?i takejto nebezpe?nej situácii dobre zabezpe?ené. Príklad si tak mô?eme zobra? z Nemecka ?i Francúzska. Tento návrh v?ak nie je ?iadnou novinkou a prvýkrát sa o ?om hovorilo e?te v roku 2011. V tom ?ase ale tento zákon nebol schválený, a preto sa dokon?uje a? v tejto dobe. Podoba tohto návrhu zákona e?te nie je verejne dostupná a bude doplnená vyhlá?kou Národného bezpe?nostného úradu.

DSL kábel
zdroj fotografie: Pixabay

Pre krízovú situáciu v prípade kybernetického útoku v?ak chce ma? ?tát jasno aj v tom, kto a kedy bude vydáva? rozkazy. Slovensko sa pod?a slov Pellegriniho neplánuje len bráni?, ale útok dokonca aj opätova?. Na to majú v budúcnosti poslú?i? úto?né kybernetické jednotky. Zatia? v?ak nemáme prostriedky a ani mo?nosti ako celú krajiny odstavi? od pripojenia na internet. Tento kontroverzný zákon je tak iba v rovine návrhu, no u? teraz vyvstávajú otázky oh?adom mo?ného zneu?itia celého systému po?as rôznych krízových situácií v krajine.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
14%
Chcem to
0%
Mám to
7%
Nepáči sa mi to
29%
Neznášam to
50%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]