Mo?no sa ti nedávno podarilo zachyti? správu, ?e spolo?nos? SpaceX pod vedením Elona Muska zaznamenala ?al?í významný úspech. Ke??e ich v?ak majú na zozname poriadne ve?a, je celkom mo?né, ?e si tento konkrétny nevie? priradi?. Podarilo sa im opätovne pou?i? raketu, ktorá u? na jednej vesmírnej misii bola. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Prvý ?tart sa uskuto?nil e?te v januári, kedy vyniesla na orbitu Zeme 10 komunika?ných satelitov pre spolo?nos? Iridium. Po úspe?nom zvládnutí tejto úlohy sa jej podarilo bez akéhoko?vek po?kodenia pristá? na plo?ine umiestnenej v Tichom oceáne. Dnes, nieko?ko mesiacov po dokon?ení prvej misie, sa rovnakej rakete podarilo zvládnu? aj druhú úlohu. Tá bola vo v?eobecnosti podobná s prvou, pri?om tentoraz pomohla s vynesením komunika?ného satelitu bulharskej spolo?nosti Bulsatcom.

spacexzdroj fotografie: Flickr / SpaceX

Spo?iatku sa zdalo, ?e ide o rutinnú misiu, no faktom zostáva, ?e zase a? taká rutinná nebola. Satelit BulgariaSat-1 toti? musel by? vynesený do omnoho vä??ej vý?ky. Táto raketa bola tak podrobená extrémne vysokému tlaku a teplote. Doposia? ?iadny Falcon 9 nebol podobným podmienkam vystavený a samotný Elon Musk po?as priebehu misie priznal, ?e sa nevyvíja vôbec dobre. Sved?í o tom jeho vyjadrenie, v ktorom uviedol, ?e je tu dos? ve?ká pravdepodobnos?, ?e sa raketa naspä? na Zem nevráti.

 

Na??astie sa v?ak tieto katastrofické scenáre nenaplnili a Falcon 9, aj ke? s problémami, svoju v poradí druhú vesmírnu cestu úspe?ne dokon?il. Pristátie na plo?ine tentoraz nebolo najhlad?ie a bolo na? pou?ité v?etko pohotovostné palivo, no ni? to nemení na celkovom úspechu. Ten spo?íva najmä v tom, ?e sa u? po druhýkrát podarilo SpaceX ?zrecyklova?? raketu, ktorá bola u? predtým pou?itá. Sta?ilo len vymeni? niektoré sú?iastky a Falcon 9 bol znova letuschopný. S oh?adom na tento pokrok bude zaujímavé sledova?, ako ?aleko do vesmíru sa v?aka svojej premyslenej stratégií spolo?nos? SpaceX pozrie.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]