Donedávna boli na slovenskom televíznom trhu karty jasne rozdané. Z prvenstva medzi poskytovate?mi sa u? dlh?iu dobu mohol radova? Skylink, ktorý konkurenciu h?adal len naozaj ?a?ko. Zdá sa v?ak, ?e ju kone?ne na?iel, ke??e mu pomaly, ale isto ?liape na päty Telekom.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ako informoval portál ?ivé.sk, najviac sa Skylinku darilo v roku 2014, kedy mal cez 750-tisíc aktívnych pou?ívate?ov. Toto ?íslo v?ak z roka na rok klesá, o ?om sved?ia aj ?ísla z decembra minulého roka, kedy aktívne vyu?ívalo jeho slu?by u? len 630-tisíc zákazníkov. Pod?a najnov?ích ?ísel je na tom Skylink e?te hor?ie, ke??e po?et jeho zákazníkov klesol pod 600-tisícovú hranicu. Drvivá vä??ina rodín, ktoré vyu?ívajú slu?by tohto providera má pritom aktivovaný len základný balí?ek Digital, ktorý umo??uje prístup k slovenským a nieko?kým ?eským staniciam.

Za úpadok mô?u vy??ie ceny

zdroj fotografie: Skylink

Práve tento balí?ek v?ak zo za?iatku tohto roka zdra?el, ?o má by? pod?a Jaromíra Glisníka, ?lena predstavenstva M7 Group, najvä??ím kame?om úrazu. Skylinku nijako výrazne nepomohol ani odchod skupiny Markíza z digitálneho pozemného vysielania, kedy nedokázal na svoje slu?by naláka? dostatok potenciálnych zákazníkov. Ako to u? v?ak býva, kde jeden stráca, druhý získava. Z tejto pre spolo?nos? Skylink negatívnej situácie toti? celkom slu?ne ?a?í Telekom. Jeho slu?by poskytovania TV signálu toti? vyu?íva ?oraz viac ?udí.

Nenechaj si ujs?
Prima chce zrazu úplne odís? zo Slovenska. ?iada operátorov o razantný krok
Telekom z tejto situácie ?a?í

zdroj fotografie: Telekom

Za v?etko opä? hovorí po?et zákazníkov. E?te v roku 2015 mal Telekom len 493-tisíc aktívnych pou?ívate?ov. Za menej ako dva roky v?ak poriadne nabral na sile a jeho slu?by momentálne vyu?íva a? 574-tisíc klientov. Do tohto po?tu sa rátajú pou?ívatelia slu?ieb Magio cez kábel, Magio sat, Digi TV a Digi káblovka. Ak tento trend bude pokra?ova?, tak sa celkom mo?no ?oskoro do?káme zmeny na poste najvä??ieho providera TV signálu na Slovensku. Aby toho nebolo málo, Telekom sa u? viackrát vyjadril, ?e minimálne do konca roka neplánuje zvy?ova? ceny poskytovaných slu?ieb, ?ím si mô?e získa? e?te vä??ie mno?stvo klientov.

?Zvý?enie poplatkov postihlo vä??inu slovenských platforiem. Slovak Telekom ho zatia? odkladá. Týmto spôsobom sa im darí udr?a? zvý?enú bázu po konci Markízy vo vo?nej distribúcii. Skôr alebo neskôr ale budú musie? zdra?i? tie?,? Povedal Glísnik pre ?ivé.sk.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
25%
Chcem to
0%
Mám to
13%
Nepáči sa mi to
50%
Neznášam to
13%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]