Prehľad
Rozmery a hmotnosť

50 x 45 x 12 mm, 73,8 g

Displej

1,2 palcový okrúhly s rozlíšením 240 x 240 a 300 ppi

Čipset

MTK2502

Operačný systém

vlastný

Konektivita

Bluetooth 4.0,
microUSB

Batéria

380 mAh

Ostatné

Senzor tepovej frekvencie, meranie krvného tlaku (vyžaduje update softvéru)

Plusy

+Štýlový remienok
+Možnosť inštalácie ciferníkov a aplikácií
+Rýchle zapínanie
+Bluetooth 4.0

Mínusy

-Pamäť iba pre 2 ciferníky alebo aplikácie navyše

Hodnotenie redakcie
Užívateľské hodnotenie
Hodnotiť tu
Konštrukcia
8.5
8.0
Displej
8.0
6.9
Operačný systém
8.0
5.0
Výdrž batérie
8.7
7.2
Zhodnotenie

Smartwatch No.1 S9 sú low end smartwatch určené pre nenáročných používateľov. Ponúkajú skvelú výdrž aj po spárovaní so smartfónom, ale bez neho toho veľa nedokážu.

8.3
Hodnotenie redakcie
6.8
Užívateľské hodnotenie
4 HODNOTENIA
Hodnotili ste

Aj trh s inteligentnými hodinkami je plný rozli?ných zariadení a výrobcov. Men?í ?ínsky výrobca No.1 sa sna?í prerazi? s lacnými smartwatch, ktorých výbava a funkcie v?ak stoja za pov?imnutie.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Hodinky No.1 S9 sa svojou cenou a výbavou zara?ujú skôr k doplnkom k smartfónu. Neobsahujú slot pre SIM alebo microSD kartu. Sami o sebe tak ponúkajú iba zobrazenie ?asu, monitorovanie tepu, krokov, spánku a iné. Po spojení umo??ujú spravova? hovory a SMS správy, rovnako ako aj prená?anie notifikácií, ovládanie hudby, ?i spú?te fotoaparátu.

Zobrazi? nízku cenu hodiniek No.1 S9

Balenie
 • Hodinky
 • USB kábel
 • Manuál
Recyklované telo alebo dizajnéri stratili in?piráciu?

Spolo?nos? No.1 sa pomaly usádza a u? nieko?ko modelov hodinek ?erpá z rovnakého dizajnového konceptu. Vo výsledku sa posledné generácie podobajú ako vajce vajcu. Príjemnou inováciou bolo pou?ite nového typu remienka. V?aka nehrdzavejúcej oceli pôsobí remienok ve?mi kvalitne a ve?mi pohodlne sa nosí.

Ak by sa ti náhodou nepá?il, v predaji sú aj verzie so ?tandardným ko?eným remienkom. V?etky druhy remienkov sú uchytené tradi?ným spôsobom, ako je to u be?ných hodiniek. Náv?teva tvojho lokálneho hodinára teda mô?e skon?i? aj úplne vlastným ?týlovým remienkom pod?a vkusu. Pou?itý remienok je nastavite?ný v rozsahu 16 a? 21 centimetrov.

Na pravej bo?nej strane je umiestnená dvojica tla?idiel napájania a spä?. ?avý bok pre zmenu obsahuje microUSB port pre nabíjanie, ktorý je uzavretý gumenou krytkou. Zadná strana zariadenia obsahuje drobný otvor pre reproduktor a tie? sníma? tepovej frekvencie. Okolo displeja sa nachádza zúbkovaný lem, ktorý chráni displej pred po?kodením náhodným oterom o stenu ?i iné povrchy.

Okrúhla klasika

Pou?itý displej je zhodný s tým, ktorý bol pou?itý v súrodencovi No.1 G4. Jedná sa o 1,2-palcový dotykový displej s rozlí?ením 240 x 240 pixelov. Jeho jemnos? sa pohybuje na úrovni 300 ppi. Po stránke dizajnu, teda tvaru, je to okrúhly displej s ve?mi malými zrezanými bokmi. Sú to pribli?ne riadky s hrúbkou 2-4 pixely, tak?e aj pri bli??om preskúmaní vyzerá displej ako pravý kruh.

Softvérové ovládanie zabezpe?uje 5 stup?ov intenzity podsvietenia displeja. Vidite?nos? na slnku je dostato?ná aj po?as slne?ných dní. Pozorovacie uhly sú na priemernej úrovni, pri extrémnych uhloch dochádza k zmene kontrastu, farby ostávajú bez skreslenia.

Dostatok výkonu pre fungovanie i pár ciferníkov navy?e

?a?ko sa hovorí o výkone kvôli svojmu opera?nému systému, ktorý je naj?astej?ie definovaný ako uzavretý. Dnes je jeho uzavretos? diskutabilná, preto?e pomocou mobilnej aplikácie je mo?ná in?talácia jednoduchých aplikácií a dizajnov ciferníkov. Plynulý chod systému zariadenia zabezpe?uje ?ipset Mediatek MT 2502. Hodinky neobsahujú slot pre microSD karty a taktie? ?iadneho správcu súborov. Jediné, ?o je mo?né prida?, sú u? spomínané aplikácie a ciferníky. V zariadení je dostatok pamäte pre pridanie 2 z nich. Úplný zoznam dostupných dizajnov aj s návodom na in?taláciu je k dispozícii na ?peciálnej stránke WatchFaceUp.com.

 

Svi?nos? systému sa prejavuje zapnutím len za 11 sekúnd, ?o je asi 4-krát rýchlej?ie ne? konkuren?né modely s opera?ným systémom Android. Vypínanie je e?te rýchlej?ie a zaberie iba 4 sekundy.

Opera?ný systém je v realite iný

No.1 S9 tú podobne ako v?etky smartwatch v tejto cenovej kategórii vybavené vlastným opera?ným systémom na pomaly budujúcej sa Mediatek platforme. Postupný pokrok najnov?ie umo??uje in?taláciu vlastných aplikácií a ciferníkov pomocou aplikácie Mediatek SmartDevice alebo FunDo SmartDevice, ktoré sú v praxi identické. Tie sa zárove? starajú o synchronizáciu notifikácií a iné.

Predvolený jazyk systému je angli?tina, z oficiálnej stránky výrobcu je mo?né stiahnu? balí?ek s ?e?tinou, ktorý obsahuje pribli?ne na 50% prelo?ený systém. V hlavnom menu hodiniek nájdeme 24 predin?talovaných aplikácií, ktoré sú rozdelené do obrazoviek po 4:

 1. Dialer: Vzdialené vytá?anie na mobile pomocou pripojenia Bluetooth
 2. Messaging: ?ítanie a písanie SMS smartfónu cez Bluetooth
 3. Contacts: Zoznam kontaktov zo smartfónu, ktoré je mo?né následne vyto?i?. Pre správne fungovanie je potrebné ma? v Bluetooth nastaveniach povolenú synchronizáciu kontaktov.
 4. Call logs: Záznam hovorov tie? priamo zo smartfónu.

 5. BT: Aplikácia pre vyh?adanie zariadení, na ktoré sa následne doká?u smartwatch pripoji?.
 6. BT Camera: Umo??uje pohodlne vytvori? fotografiu len kliknutím na hodinky. Aplikácia natívne funguje s aplikáciami fotoaparátov v?aka simulácií kliknutia tla?idla zvý?enia hlasitosti.
 7. Music: Hodinky po spárovaní so smartfónom a spustení FunDo SmartDevice aplikácie doká?u ovláda? prehráva? hudby a jej hlasitos?.
 8. Notifier: Obsahuje zoznam v?etkých prijatých notifikácií zo zariadenia cez Bluetooth pripojenie.

 9. App: Zobrazí QR kód s odkazom pre stiahnutie aplikácie FunDo SmartDevice.
 10. Settings: Aplikácia s nastaveniami Bluetooth pripojenia, hodín, zvuku, hlasitosti, displeja, jazyka, zobrazovaných jednotiek, aplikácií, obnovy do továrenských nastavení a o zariadení.
 11. Motion: Umo??uje zapnutie akcií na rôzne pohyby ako je prebudenie pri poh?ade na hodinky, stí?enie alebo odpovedanie na hovor alebo budík.
 12. Theme: K dispozícii je výber z dvoch pozadí hlavného menu.

 13. Alarm: Aplikácie pre nastavenie budíkov.
 14. Calendar: Jednoduchý preh?adný kalendár s pekným dizajnom.
 15. Calc: Praktická jednoduchá kalkula?ka v?dy poruke.
 16. Stopwatch: Stopky so zastaralým dizajnom.
 17. Pedometer: Krokomer, ktorý za?ína po?íta? kroky, iba ke? je aktívny.
 18. Heartrate: Mera? tepovej frekvencie s podporou kontinuálneho merania tepu. Pre zapnutie tejto funkcie je potrebné potiahnú? prstom z hora dole a zmeni? mód.
 19. Sleep: Jednoduchá aplikácia, ktorá umo??uje zaznamenáva? spánok a pomocou jednoduchých algoritmov vypo?íta, aký ?as bol strávený v hlbokom a ?ahkom spánku. Tento údaj nemusí by? ve?mi presný.
 20. Sedentary: Jedná sa o alarm, ktorý sa aktivuje, ke? hodinky zaznamenajú, ?e ?lovek sedí príli? dlhú dobu, ktorú je potrebné vopred nastavi?. Vhodné ako prevencia proti civiliza?ným chorobám.
 21. Vibrator: Po spustení za?nú hodinky vibrova?. Vhodné pre svoje masá?ne ú?inky na uvo?nenie napätia v zápästí.
 22. Anti-lost: Ak je smartfón v Bluetooth dosahu, spustí pípavé zvuky pre u?ah?enie h?adania strateného smartfónu.
 23. Power saving: Aplikácia zní?i jas a vypne nepotrebné slu?by na pozadí, aby pred??ila ?ivotnos? batérie.
 24. Watchface: Zobrazí QR kód odkazujúci na WatchFaceUp.com, kde je mo?né stiahnu? nové ciferníky hodinek vytvorené ve?kou komunitou pou?ívate?ov.

Po?as propagácie No.1 spomínalo o nie?o viac funkcií. Napríklad GPS, meranie krvného tlaku, meranie tlaku vzduchu, UV ?iarenia a nadmorskej vý?ky. Vo finálnej verzii ale svoje miesto nena?li. Výrobca nedávno zverejnil novú verziu softvéru, ktorá pridáva meranie krvného tlaku, ale po?as pou?ívania najnov?ej verzie sa vyskytli samovo?né re?tarty a problémy s Bluetooth pripojením. Vývojári tak musia na systéme e?te popracova?.

Úsporné re?imy priná?ajú ovocie

Vo vnútri hodiniek No.1 S9 je skrytá batéria s kapacitou a? 380 mAh. V úspornom re?ime vydr?ia hodinky pribli?ne 5 dní pou?ívania pre kontrolu ?asu. V?aka úspornému Bluetooth 4.0 pripojeniu vydr?ia spárované hodinky so smarfónom necelé 3 dni pou?ívania. Na výdr?i batérie sa tie? mô?e podpísa? zapnuté automatické rozsvietenie displeja pri pozeraní na hodinky, ktoré funguje na základe detekcie pohybu.

No.1 S9 sú jednoduché hodinky so zaujímavou cenou

No. 1 S9 sa radia medzi najni??iu vrstvu smartwatch od No.1. Nesna?ia sa ponúknu? pou?ívate?ovi mno?stvo zbyto?ných funkcií, ale predsa by ich mohlo by? aj tro?ku viac. Ich hlavnou prednos?ou je pou?itý kovový remienok a celkom slu?ná výdr? batérie v?aka modernej?iemu Bluetooth 4.0 pripojeniu, ktoré stále vä??ina lacných smartwatch nepodporuje. Pou?ívate?a sa sna?ia zauja? aj po cenovej stránke. Aktuálna cena dosahuje necelých 25 ?.

Zobrazi? nízku cenu hodiniek No.1 S9

No.1 S9

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
100%
O autorovi
Juraj Vasek
Som študent Gymnázia Viliama Paulinyho - Tótha v Martine. Venujem sa výrobe programov a webových stránok. Vlastnil som mobily ako iNew V3, Doogee DG550 a UMI Zero, Elephone P9000 a veľa ďalších. Aktuálne používam Xiaomi Mi5. V prípade akýchkoľvek otázok sa ma nebojte kontaktovať na [email protected]