Je mladá, inovatívna a pod vedením vizionára Elona Muska dosahuje nevídané úspechy. Re? je, samozrejme, o spolo?nosti Tesla. Od svojich po?iatkov si spolo?nos? pre?la mnohými úspechmi, ale aj neúspechmi. V poslednom ?ase ?elí kritike zo strany zamestnancov, ktorým sa u? nezdá takou ideálnou ako v prvý de? nástupu do práce.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Za vybudovaním stojí mnoho úsilia nielen samotného Muska, ale aj oby?ajných pracovníkov. Práve v?aka ním sa mohla Tesla dosta? na pozíciu celosvetovo známej a uznávanej automobilky. Mnohí ju vnímajú ako sú?as? a za?iatok novej budúcnosti, no nie v?etko je tak ako to na prvý poh?ad vyzerá.

Klamlivý prvý poh?ad

Za?iatky Tesly sa datujú do roku 2003 a po nieko?kých rokoch jej pôsobenia ju do rúk zobral práve Elon Musk. Ten má naozaj ve?ké plány a niektoré z nich sa mu u? aj podarilo naplni?. Jeho víziou je prinies? svetu lep?í a ekologickej?í spôsob dopravy, ktorého sú?as?ou sú aj elektromobily.

zdroj fotografie: Tesla

Na cestách u? stretávame hne? nieko?ko modelov americkej spolo?nosti, ktorá svoje portfólio neustále roz?iruje. V budúcnosti tak mô?eme o?akáva? ?al?ie fantastické a inovatívne elektromobily, ktorými Tesla mení svet. Je v?ak pravdou, ?e produkcia nedosahuje príli? vysoké ?ísla. Len pred dvomi rokmi sa Tesle podarilo za 12 mesiacov vytla?i? z výrobnej linky iba 83 922 elektrických áut. Toto ?íslo pri?om tvorí iba 1 % z celkovej produkcie automobilky General Motors. Samotný Musk uznal, ?e trhová hodnota Tesly je omnoho vy??ia ako by si spolo?nos? zaslú?ila.

Nenechaj si ujs?
Tesle sa práve podarilo zdvojnásobi? ?ivotnos? svojich batérií! Nieko?ko rokov predtým, ako plánovali

Aby sa Tesla ?alej vyvíjala, potrebuje zamestnáva? mno?stvo pracovníkov, vyu?íva? pri výrobe moderné technológie a zvý?i? produkciu. Na túto tému sa vyjadril aj Musk, ktorý prezradil odvá?ny cie? vyprodukova? v roku 2020 a? 500 000 kusov nových elektromobilov. V porovnaní s rokom 2016 tak pôjde a? o 495 % nárast, ?o sa mô?e zda? ako nereálna úloha. Podobný poh?ad na celú situáciu majú aj samotní pracovníci v továr?ach, ktorí sa s?a?ujú na vy?erpávajúce pracovné podmienky a vysoký tlak zo strany nadriadených. Okrem toho má pod?a zamestnancov pri práci ?asto dochádza? aj k bolestivým zraneniam s trvalými následkami.

Teslazdroj fotografie: Los Angeles Times/Pinterest

Tieto správy sa za?ali objavova? u? v roku 2014, kedy muselo vyh?ada? o?etrenie u lekára viac ako 100 pracovníkov. Tí mali po?as pracovnej zmeny závrate, záchvaty, bolesti v hrudníku a iné zdravotné problémy.

Situácia je pomerne vá?na

O situácii v továrni Tesly sa rozhodlo prehovori? hne? nieko?ko z nich a v?etky problémy otvorene prezradili v rozhovore pre britské noviny The Guardian. Jonathan Galescu pracuje ako výrobný technik a po?as práce videl nieko?ko svojich spolupracovníkov trpie? v dôsledku ?a?kých pracovných podmienok.

Od únavy a vy?erpania zamestnanci ?asto odpadávali, pri?om si pri páde zranili hlavu. Mnoho z nich skon?ilo v nemocnici. Zará?ajúci je v?ak postoj nadriadených v takýchto situáciách. Ostatných pracovníkov nútili ?alej vykonáva? svojú prácu, aj ke? na podlahe le?al ?lovek. Jeden zo zamestnancov si dokonca zalo?il vlastný blog, kde opisoval celú situáciu v Tesle a ako ich nadriadení nútia robi? nad?asy. Na oplátku sa im v?ak nedostalo ?iadnej odmeny, ba práve naopak, mesa?né mzdy e?te viac klesli. ?al?ím smutným dôkazom zlej situácie je aj Michael Sanchez.

Teslazdroj fotografie: Screenshot/Tesla/YouTube

V ?ivote mal iba dva sny, a to sta? sa umelcom alebo technikom v autoservise. Ke? ho prijali do Tesly, jeho pocity boli neskuto?né a domnieval sa, ?e za?al pracova? pre futuristickú spolo?nos?. Prvotné nad?enie ale ?asom rýchlo opadlo. Michael si pri montá?i na pracovnej linke zna?ne po?kodil chrbticu a teraz odchádza do invalidného dôchodku.

Zranenia nie sú výnimka

Jeho prácu v Tesle mu bude toto zranenie pripomína? do konca ?ivota. ?al?í zamestnanci zasa popisovali psychické vypätie a stresové poranenia, ktoré mali vznika? z 12-hodinových pracovných zmien 6 dní v tý?dni. Spolo?nos? vraj nebrala oh?ad na spôsobené mno?stvo zranení a mana?éri celú situáciu mali z?ah?ova?.

Tesla-racovnícizdroj fotografie: Screenshot/Wochit Tech/YouTube

Nadriadení nútili pracovníkov na výrobných linkách, aby pracovali aj napriek bolestivým zraneniam. Dá sa tak poveda?, ?e hlavní mana?éri dali prednos? vysokým produk?ným ?íslam pred bezpe?nos?ou a dobrom zamestnancov. Ve?kú ?as? práce vykonávajú roboty, no tie musí niekto obsluhova?. Pri neo?akávanej situácii mana?éri na svojich podriadených kri?ali a vytýkali im zdr?anie, ktoré bude firmu stá? desa?tisíce dolárov. Pokia? dôjde k zraneniu pri ?ah?om type práce, tak pracovník je preradený na ni??iu pozíciu, kde v?ak dostane aj ni??í plat. Tesla ich ale od?kodní a dá im rôzne doplnkové výhody, ktoré je pod?a kalifornského zákona povinná pri zranení zamestnanca udeli?.

elon muskzdroj fotografie: Experis Singapore twitter

Nenechaj si ujs?
Pod?a Elona Muska je Tesla stále len na za?iatku svojej cesty, no u? má na konte tento skvelý skalp automobilového giganta

Celá situácia sa u? má zlep?ova?, ?omu nazna?ujú aj tohtoro?né údaje. Pod?a nich sa nehodovos? na pracovisku v prvých mesiacoch tohto roka výrazne zní?ila. Na celý problém reagoval aj samotný Musk: ?Je ve?mi bolestivé, ke? niekto tvrdí, ?e sa o situáciu v spolo?nosti nezaujímam. Viem, ?e ?udia majú ?a?kú prácu, pracujú naozaj dlho a v ?a?kých podmienkach.

?o bude v budúcnosti?

Robíme to v?ak preto, lebo veríme v udr?ate?nú energetickú budúcnos?. Sna?íme vybudova? ekologický spôsob dopravy a výroby energie, no pritom nemyslíme na to ako zbohatnú?.? Pod?a hovorcu spolo?nosti pracuje v továrni viac ako 10 000 zamestnancov, a preto sa zraneniam na pracovisku niekedy naozaj nedá vyhnú?.

tesla model szdroj fotografie: Tesla

Aj ke? sa situácia v Tesle pomaly zlep?uje, mnoho pracovníkov sa na vedenie hnevá kvôli vysokým cie?om. Tesla chce ka?doro?ne zvy?ova? produkciu elektromobilov a za prvé tri mesiace tohto roka sa jej podarilo vyrobi? 25 000 nových áut. Ak v?ak chce splni? cie? v roku 2018, bude musie? 5-násobne zvý?i? tempo. Je teda len na vedení, ako sa k problému vo svojej továrni postaví, no veríme, ?e u? ?oskoro sa v?etko na dobré obráti.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
11%
Páči sa mi to
4%
Chcem to
0%
Mám to
4%
Nepáči sa mi to
57%
Neznášam to
25%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]