Tesla patrí medzi najinovatívnej?ie spolo?nosti sú?asnosti a jej vizionárska politika ju neustále posúva vpred. Od svojho vzniku zaznamenáva jeden úspech za druhým. Za posledné roky jej trhová hodnota stúpla nato?ko, ?e hravo predbehla aj zakladate?a automobilového priemyslu. Situácia sa v?ak vyvíja tým správnym smerom a je mo?né, ?e sa hodnota Tesly o nieko?ko rokov e?te znásobí.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Elon Musk, ale aj v?etci zamestnanci a investori, ktorí sú spojení so spolo?nos?ou Tesla, majú obrovský dôvod na rados?. Za posledných 6 tý?d?ov toti? stúpla hodnota akcií a? o 25 %. Na známej Wall Street sa teraz akcie tohto giganta predávajú za pribli?ne 284 ?. Celková trhová hodnota Tesly k dne?nému d?u ?iní viac ako 46 miliárd eur, ?ím sa jej podarilo predbehnú? zakladate?a automobilového priemyslu. Hodnota Fordu je v porovnaní s Teslou o 4 miliardy ni??ia. ?al?ou konkurenciou, ktorú mô?e Tesla ?oskoro porazi?, je slávny General Motors.

zdroj fotografie: nypost.com

Nenechaj si ujs?
Takéto sú plány automobilky Tesla na rok 2017

Tieto skuto?nosti v?ak nepote?ili kritikov, ktorí zdôraz?ujú, ?e Tesla v minulom roku vyprodukovala iba 76 230 elektromobilov, zatia? ?o americký Ford vyrobil viac ako 1,35 miliónov automobilov. Informácie o mno?stve vyrobených kusov sú v?ak pre burzu na Wall Street irelevantné. Investori sa toti? sústredia na budúcnos?, ktorá mô?e by? pre nich aj v?aka Tesle e?te výnosnej?ia. Elon Musk dokonca napísal zamestnancom list, v ktorom predpovedá, ?e v najbli??ích 5 a? 10 rokoch sa mô?u akcie zvý?i? a? desa?násobne.

zdroj fotografie: Tesla

Tesla sa v?ak u? teraz sústredí na to, ?o v?etko prinesie budúcnos?. ?oskoro automobilka odhalí svoj Model 3, ktorý bude nasledovaný Modelom Y, zbrusu novým Roadsterom a prvým elektrickým pick-upom spolo?nosti. Aj ke? sa na prvý poh?ad mô?e zda?, ?e si Tesla takúto trhovú hodnotu nezaslú?i, opak je pravdou. Trh s akciami sa neriadi mno?stvom vyprodukovaných výrobkov, ale potenciálom, ktorý je v prípade Tesly naozaj obrovský. Skvelým príkladom je aj Amazon, ktorého trhová hodnota neuverite?ne stúpla aj napriek tomu, ?e spolo?nos? nevytvárala ve?ké zisky.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
80%
Chcem to
20%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]