V dne?nom uponáh?anom svete ?udia mnohokrát me?kajú do práce ?i dokonca samotné spolo?nosti nedodr?ia termíny svojich projektov. To v?ak neplatí v Tesle pre in?inierov na oddelení výskumu, ktorým sa podarilo dosiahnu? ve?ký úspech. Ten mô?e spôsobi? revolúciu v pou?ívaní batérií, a to v?etko stihli v poriadnom predstihu. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Jeff Dahn je ?pecialistom na akumulátory a vo výskume pre spolo?nos? Tesla nepôsobí ani rok, no aj v?aka jeho zásluhám sa celému tímu podarilo vytvori? nie?o skuto?ne výnimo?né. Výskumný tím, ktorí sa zameriaval na vývoj nových technológií batérií vytvoril ?peciálne ?lánky, ktoré predl?ujú ?ivotnos? akumulátorov a? dvojnásobne. Takýto úspech v?ak ne?akal ani sám Jeff, nako?ko ukon?enie výskumu bolo naplánované a? o 4 roky.

Test batériízdroj fotografie: Screenshot/NSERCTube/YouTube

Prvú zmienku o tomto výskume prezradil Jeff Dahn prednedávnom pri rozhovore na MIT (Massachusetts Institute of Technology). Jeho cie?om bolo práve zdvojnásobenie ?ivotnosti batérií, ?o sa mu podarilo dosiahnu? u? za necelý jeden rok. ?peciálny hliníkový povlak ?lánkov uspel vo v?etkých náro?ných testoch, kedy batérie prechádzali procesom degradácie, aby sa skúmala d??ka ich ?ivotnosti. Hú?evnatos? tohto povlaku pod?a Dahna doká?e udr?a? batérie pri ?ivote po dobu a? 20 rokov.

teslazdroj fotografie: Tesla

Na tento fakt budú v budúcnosti rozhodne prihliada? aj zákazníci pri výbere nového automobilu. Významný mí?nik sa v?ak netýka iba samotných elektromobilov, ale aj iných produktov spolo?nosti. V prvom rade ide o Tesla Powerwall a Powerpack, ktoré v?aka novým ?lánkom s hliníkovým povlakom umo?nia dodáva? elektrickú energiu omnoho dlh?ie ako doteraz. Zárove? by sa zvý?ila návratnos? investícií Tesly do týchto produktov. Tento ?istý spôsob získavania energie by ale mohol výrazne pomôc? aj ?ivotnému prostrediu.

Powerwallzdroj fotografie: Tesla

Nenechaj si ujs?
Elon Musk spú??a predaj solárnej strechy! Stojí e?te menej ako klasická ?kridla a má aj do?ivotnú záruku

Samotný výskum týmto úspechom z?aleka nekon?í! Výskumný tím bude aj na?alej pracova? na nových technológiách, ktoré mô?u prinies? do sveta technológií e?te vä??ie inovácie. Sme v?ak náramne zvedaví, ?o sa výskumníkom podarí dosiahnu? po?as ?al?ích rokov. Ak sa im takýto objav podaril iba za necelý rok, bude potom ve?kým prekvapením, akú revolu?nú technológiu nám e?te predstavia po?as nadchádzajúcich rokov. Pokia? ?a objav Jeffa Dahna zaujal, viac informácií sa mô?e? dozvedie? v rozhovore s ním na videu ni??ie.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
21%
Páči sa mi to
57%
Chcem to
21%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]