Nie je to len rôznorodos? produktov, ?o u spolo?nosti Xiaomi prevláda. Je to aj schopnos? produkova? stále nové a ?oraz inovatívnej?ie zariadenia, medzi ktorými nesmú chýba? rôzne smart gadgety. Tých má ?ínsky výrobca vo svojej ponuke u? mnoho. Portfólio spolo?nosti sa v?ak teraz roz?iruje o ?al?ie kúsky.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Inteligentná váha Xiaomi Mi Scale 2

V sú?asnosti u? neprejde jediný de? bez toho, aby tento ?ínsky gigant neodhalil nejaký nový produkt. Tentokrát sa spolo?nos? znova zameriava na zdravie svojich zákazníkov prostredníctvom novej inteligentnej váhy. Minimalistický dizajn v spojení s tenkou kon?trukciou z nej robia ideálny doplnok do ka?dej domácnosti. Táto novinka je schopná monitorova? 10 telesných funkcií a? u 16-ich osôb. Nová váha je oproti svojmu predchodcovi a? o 30 % ?ah?ia a v najten?om mieste jej hrúbka dosahuje iba 14,75 mm. Xiaomi vyrobilo novú inteligentnú váhu z jedného kusu ocele, v?aka ?omu je e?te pevnej?ia a stabilnej?ia. Princíp fungovania novinky je v zalo?ený na biometrickej impedan?nej technológii, kedy sa vlastne meria odpor tela pou?ívate?a.


zdroj fotografie: Xiaomi

Na toto meranie slú?ia ?tyri kovové elektródy kruhového prierezu, umiestnené na samotnej inteligentnej váhe. Ke? sa na ne pou?ívate? postaví, za?ne ním prúdi? ne?kodný elektrický prúd. Na základe odporu jednotlivých ?astí ?udského tela sa merajú výsledné hodnoty, ktoré sú následne spracované v ?peciálnych výpo?toch. Tuk je nevodivou ?as?ou ?udského tela. Pod?a ve?kosti odporu, ktorý tuk kladie prechádzajúcemu elektrickému prúdu, je mo?né ur?i? jeho mno?stvo v tele. V skratke to znamená, ?e ?ím vy??í je výsledný odpor, tým vä??ie mno?stvo tuku sa v tele nachádza. Z výsledkov potom mô?e inteligentná váha pou?ívate?ovi prezradi? hne? nieko?ko dôle?itých údajov o jeho fyzickej kondícii. Na to v?ak váha potrebuje pozna? detailné informácie o danom pou?ívate?ovi.


zdroj fotografie: Xiaomi

Nenechaj si ujs?
Inteligentná váha od Xiaomi sa ?a pokúsi udr?a? v ideálnej kondícii u? za 34 ?

Jedná sa najmä o vý?ku, hmotnos?, pohlavie ?i vek. Z týchto informácií doká?e inteligentná váha následne vypo?íta? mno?stvo telesného tuku, objem vody v tele, pomer svalovej hmoty, hmotnos? kostí, index telesnej hmotnosti BMI, viscerálny tuk a e?te nieko?ko ?al?ích údajov. V?etky zozbierané informácie si pou?ívate? následne mô?e nájs? v ?peciálnej aplikácii, kde sa dáta automaticky nahrávajú po ka?dom vá?ení. Tieto dáta je mo?né vyu?i? za ú?elom zlep?enia fyzického stavu. Predaj inteligentnej Xiaomi váhy druhej generácie za?ne v domovskej ?íne u? 3. marca. Cena tejto u?ito?nej novinky je stanovená na oficiálnych 199 juanov, ?o je v prepo?te 28 ?.


zdroj fotografie: Xiaomi

Inteligentná domáca FullHD kamera s no?ným videním

?al?ím skvelým gadgetom od Xiaomi je vylep?ená kamera s no?ným videním. Tá je vhodná najmä do domácností, kde sa vy?aduje monitorovanie situácie aj v no?ných hodinách. Ka?dá sekunda záberu je zachytená vo vysokej kvalite, pri?om sníma? ponúka ?iroký uhol záberu, konkrétne a? 130°. Nová bezpe?nostná kamera doká?e nahráva? FullHD video pri 20 snímkach za sekundu. Aby bol obraz ?o najlep?í aj po?as noci, Xiaomi novinku vybavilo ôsmimi infra?ervenými diódami, ktoré ú?inne zlep?ujú videnie kamery a? na 10 metrov. Pre priame vysielanie obrazu do zariadení vyu?íva táto kamera duálne Wi-Fi pripojenie s podporou 2,4/5 GHz, ?ím sa má zabezpe?i? ?o najlep?í prenos.


zdroj fotografie: Xiaomi

Nenechaj si ujs?
5 ?ínskych tech gadgetov, ktoré spravia va?u domácnos? inteligentnej?ou

Táto bezpe?nostná kamera od Xiaomi mô?e by? naraz prepojená s viacerými zariadeniami prostredníctvom Bluetooth technológie. V ?ase, ke? sa niekto z pou?ívate?ov nachádza v jej dosahu, kamera sa mô?e automaticky prepnú? do úsporného re?imu. Tým nielen?e spotrebuje menej energie, ale zárove? sa tak stará o zachovanie potrebného súkromia. Okrem toho je mo?né prostredníctvom kamery komunikova? v?aka kvalitným mikrofónom.


zdroj fotografie: Xiaomi

Tie doká?u potla?i? okolitý hluk a v?aka pou?itým Hi-Fi reproduktorom sa mô?eme te?i? na zvuk vysokej kvality. Pre ukladanie nahraných záznamov je k dispozícií slot na microSD kartu a? do kapacity 64 GB. Zábery je tie? mo?né jednoducho zálohova? s pomocou NAS zariadení, alebo v routeri od Xiaomi. Aj táto novinka sa do oficiálneho predaja dostane u? 3. marca a výrobca si za ?u vypýta pribli?ne 28 ?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
57%
Páči sa mi to
43%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]