Ve?mi dobre vieme, ?e vy, na?i fanú?ikovia, radi nav?tevujete stránky ná?ho partnerského e-shopu s názvom GearBest.com. Ten si za tri roky od zalo?enia vydobil stabilnú pozíciu medzi svetovými internetovými obchodmi, pri?om v sú?asnosti ho mô?eme pokojne radi? medzi tie najob?úbenej?ie.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Táto ob?uba nepramení len v nízkych cenách ?i pravidelných akciových ponukách, ale aj v skuto?ne ?irokej ponuke produktov od rôznych spolo?ností. Mnohé z nich by sme toti?to v iných obchodoch h?adali len márne. Okrem toho sa ale GearBest mô?e pochváli? priate?ským prístupom k svojim zákazníkom, ktorých ?asto pote?í rôznymi sú?a?ami ?i dar?ekmi. S blí?iacim sa tretím výro?ím od zalo?enia tohto e-shopu v?ak prichádza ponuka, ktorá zatieni v?etky ostatné. Tak po prvé, po vykonaní nieko?kých jednoduchých krokov bude? zaradený do sú?a?e o najnov?ieho zabijaka vlajkových lodí, OnePlus 3T.

zdroj fotografie: OnePlus

Zapoji? sa do sú?a?e o OnePlus 3T

Sta?í ti k tomu kliknú? na vy??ie uvedený odkaz, prihlási? sa pomocou Facebooku alebo Googlu a riadi? sa stru?nými in?trukciami. Za ka?dú vyplnenú otázku získa? 5 bodov, pri?om za ka?dú osobu, ktorá sa do sú?a?e prihlási pomocou tvojho vlastného linku, ich získa? 10. ?ím viac bodov má?, tým vä??iu má? ?ancu na výhru. Za druhé, ak po?as osláv tretieho výro?ia, nakúpi? produkty za 55 ?, bude? si môc? vybra? jeden z viacerých hodnotných gadgetov, ktorý dostane? za smie?ne 3 ?. K tomu v?etkému GearBest za?al predáva? takzvané ?lucky bags? (obdoba ma?ky vo vreci), ktoré v sebe skrývajú produkty rôznej hodnoty a rôzneho zamerania. Po objednaní tak do poslednej chvíle netu?í? ?o ti príde a mô?e? zosta? poriadne prekvapený. Samozrejme, ich reálne ceny sú v skuto?nosti ove?a vy??ie ako tie, za ktoré ich ponúka Gearbest v akcii.


zdroj fotografie: GearBest

Zobrazi? ?irokú ponuku z?avových kupónov

Samotné oslavy budú prebieha? v troch rôznych ?asových intervaloch, v ktorých budú dostupné rôzne akciové ponuky. Dnes tak za?ala zahrievacia fáza, ktorá ?a má pripravi? na hlavnú akciu. Tá zas zapo?ne v utorok 14. marca, pri?om skon?í v sobotu 18. marca. Závere?nou fázou bude afterparty, ktorá za?ne dva dni po ukon?ení hlavnej akcie, konkrétne 20. marca. Okrem toho ti v?ak rozhodne odporú?ame nav?tívi? stránku so v?etkými z?avovými kupónmi, s ktorými mô?e? u?etri? poriadny balík.


zdroj fotografie: Gearbest

Samozrejme sú k dispozícii aj ?tedré denné z?avy na produkty ?irokého zamerania, ktoré nájde? na hlavnej stránke tejto akciovej ponuky. Denné z?avy budú prebieha? od 9. do 13. marca, pri?om nové z?avy budú k dispozícii ka?dý de? o 17:00 ná?ho ?asu.

Ak ?a ale zaujímajú preva?ne smartfóny a u? dlh?iu dobu zhá?a? konkrétny model, pri?om ?aká? len na moment, kedy klesne jeho cena, ur?ite nav?tív tento odkaz. Nájde? na ?om bohatú ponuku zariadení rôznych zna?iek s akciovými, jarnými cenami. Len pre informáciu, UMi Z s Helio X27 procesorom tu zo?enie? za skvelých 219 ? alebo taký Xiaomi Redmi Note 4X tu nájde? za e?te lep?ích 168 ?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
33%
Páči sa mi to
67%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Inzercia
Sponzorované články.