Je to u? viac ne? 31 rokov, odkedy vy?li akcie spolo?nosti Microsoft na verejnos?. ?ím v?etkým si v?ak firma pre?la a ako sa vypracovala z opera?ného systému MS-DOS a? po Windows?

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

V ?asoch, kedy sa e?te vo ve?kom pou?ívali písacie stroje, bolo ma? po?íta? na ka?dom pracovnom stole poriadne sci-fi. Av?ak Bill Gates so spoluzakladate?om Paulom Allenom mali víziu a za?ali meni? svet. Akcie Microsoftu vy?li na verejnos? 13. marca 1986, teda len nedávno bolo výro?ie 31 rokov. V?etko sa za?alo v roku 1975, kedy Bill Gates a Paul Allen zalo?ili Microsoft. Steve Ballmer, Gatesov bývalý spolu?iak, sa stal generálnym riadite?om. Krátko na to spolo?nos? IBM povedala Microsoftu o projekte pod kódovým ozna?ením ?Chess? (?ach). Microsoft v rámci toho vyvinul nový opera?ný systém.

bill gateszdroj fotografie: BT

Volal sa Microsoft Disk Operating System, teda skrátene MS-DOS. Prvý po?íta? s týmto OS pri?iel v roku 1981. Systém bol riadený pomocou príkazov, ?o bolo ve?mi neintuitívne najmä pre ?udí, ktorí sa v technológiách vôbec nevyznali. Napriek tomu sa v?aka agresívnej obchodnej taktike Microsoftu výrazne roz?íril. Jedným z cie?ov bola po?íta?ová firma Amstrad. Obchodný agent Microsoftu firmu nav?tívil a pokúsil sa jej preda? DOS. Sugar ale ponuku odmietol. Obchodný agent sa v?ak nevzdával a Sugara nav?tevoval a? dovtedy, kým DOS za ve?mi malú sumu nekúpil.

microsoftzdroj fotografie: BT

Pre Microsoft bolo najdôle?itej?ie, aby sa DOS dostal na ?o najvä??í po?et po?íta?ov. Peniaze pritom hrali druhú rolu. Pre zákazníkov v?ak bol DOS stále komplikovaný a výrobca preto predstavil prvé grafické pou?ívate?ské prostredie. Nachádzalo sa vo Windows 1.0 v roku 1985. Tento systém kone?ne priniesol poriadnu evolúciu, ke??e pou?ívatelia neboli nútení písa? príkazy a namiesto toho ovládali systém my?ou. Predstavené boli aj ?al?ie funkcie moderného opera?ného systému, ktoré dnes pou?ívame. Ide o rozbalovacie menu, posuvníky, ikony ?i dialógové okná.

nenechaj si ujs?
12 zaujímavých historiek, ktoré odkrývajú nespornú genialitu Billa Gatesa

13. marca 1986 o 9:35 sa dostali akcie Microsoftu na verejnos?. Ako to asi vyzeralo opisuje finan?ný riadite? Frank Gaudette: ?Je to divo?ina! Ni? také som predtým nevidel. Ka?dý tu obchoduje iba s Microsoftom a s ni?ím iným.? Gates spo?iatku na verejnos? nechcel ís?: ?Celý proces vyzeral ako boles? a ako pokra?ujúca boles? akonáhle ste na verejnosti.? Vývoj Windowsu pokra?oval a v roku 1988 pomohol Microsoftu vyrobi? najvä??í po?íta?ový softvér zalo?ený na predajoch. Po?as prvých dvoch rokov sa predalo a? 10 miliónov kópií systémov Windows 3.0 a 3.1. A to bol stále iba za?iatok.

microsoft windowszdroj fotografie: BT

Z Windowsu 95 sa predalo sedem miliónov kópií u? po?as prvých piatich tý?d?ov. Tento opera?ný systém ako prvý podporoval v tých ?asoch neznámu vlastnos? – internet. V ?asoch 95-ky be?alo 80 % po?íta?ov sveta na predchádzajúcich verziách Windowsu a MS-DOS. Gigant z Redmonu svoje obzory za posledných 16 rokov poriadne roz?íril. Pôsobí v hernom priemysle svojimi konzolami Xbox ?i v cloudových slu?bách.

windows 10
zdroj fotografie: Kristián Hru?ovský

Najviac v?ak stále dominuje medzi desktopmi. V marci minulého roka sa Windows nachádzal a? na 90 % v?etkých po?íta?ov na svete. Z toho najnov?í Windows 10 momentálne be?í na pribli?ne 400 miliónoch zariadení. Na na?om webe nájde? viacero ?lánkov týkajúcich sa histórie technologických gigantov. Pre?íta? si mô?e? napríklad ságu o vz?ahu Billa Gatesa a Steva Jobsa ?i ?lánok o tom, ?o sa nachádzalo v historicky prvom osobnom po?íta?i.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
114%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.