Zakladatelia Microsoftu a Applu medzi sebou nie v?dy úplne vychádzali. Napriek ich bizarnému vz?ahu sa zdá, ?e Microsoft by nemohol bez Apple dosiahnu? to, ?o dosiahol a platí to aj opa?ne. Toto je teda príbeh Steva Jobsa a Billa Gatesa, ?oby dvoch géniov, ktorí sa rodia raz za sto rokov.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Bill Gates a Steve Jobs neboli v?dy nepriatelia. Títo dvaja páni medzi sebou aj spolupracovali – Microsoft vyvíjal softvér pre Apple II PC a Gates sa ob?as pri?iel pozrie? do Cupertina, na ?om Apple pracuje

bill gates steve jobszdroj fotografie: 60 Minutes/Screenshot

Za?iatkom 80. rokov priletel Jobs do Washingtonu, aby ponúkol Gatesovi zaujímavú spoluprácu. I?lo o vývoj softvéru pre po?íta?e Apple Macintosh s revolu?ným pou?ívate?ským prostredím po grafickej stránke. 

bill gates steve jobs
zdroj fotografie: AP Photo/Paul Sakuma

Jobs Gatesa a? tak nepotreboval, no napriek tomu chcel, aby sa na jeho softvéri podie?al. 

bill gates steve jobs
zdroj fotografie: YouTube

V roku 1983 pri predstavení Macintoshu Gates pochválil Mac vo videu slovami: ?skuto?ne zachytáva predstavy ?udí?. 

bill gates steve jobs
zdroj fotografie: YouTube/All ThingsD

Microsoft a Apple pracovali prvých pár rokov ruka v ruke na Macintoshi. Gates sa pochválil tým, ?e mal viac ?udí pracujúcich na Macinstoshi ako samotný Jobs. 

bill gates steve jobs
zdroj fotografie: 60 Minutes/screenshot

Ich vz?ah sa rozpadol v roku 1985, ke? Microsoft oznámil prvú verziu opera?ného systému Windows.

windows
zdroj fotografie: Wikimedia Commons

Zúrivý Jobs obvinil Microsoft z toho, ?e ?o?klbal? Macintosh. Gatesa to v?ak vôbec netrápilo, ke??e v grafickom prostredí videl naozaj ve?ký potenciál.

steve jobs
zdroj fotografie: Justin Sullivan/Getty Images

Gates dobre vedel, ?e Jobs prevzal nápad grafického prostredia od Xerox PARC labs, výskumnej in?titúcie, ktorú obaja obdivovali. 
bill gates steve jobs
zdroj fotografie: Wikimedia Commons
Od tejto doby vz?ah medzi Gatesom a Jobsom úplne upadol. ?Úplne nás oddelili, Gates nemá ?iadnu hanbu? – povedal Gates.
steve jobs
zdroj fotografie: YouTube
Gates odpovedal, ?e ak tomu verí, tak skuto?ne vstúpil do svojho vlastného skresleného poh?adu na realitu.
bill gates
zdroj fotografie: AP Photo/Jim Davidson 
Jobs tvrdil, ?e Gates sa a? príli? zameriaval na biznis.
bill gates
zdroj fotografie: Justin Sullivan/Getty Images 
Pod?a Gatesa bol Jobs ?od základu odli?ný? a ? ako ?udská bytos? zvlá?tne naru?ený.?

steve jobszdroj fotografie: Twitter/Svetlana Alekseevna

Gates re?pektoval Jobsov talent pre dizajn: ?On naozaj o technológiách nikdy ni? nevedel, ale mal ú?asný in?tinkt na to, ?o funguje.?

steve jobszdroj fotografie: Báo M?i

V roku 1985 Jobs odi?iel z Apple a zalo?il svoju vlastnú po?íta?ovú spolo?nos?, NeXT. Jobs u? síce nepracoval pre najvä??ieho rivala Microsoftu, no vz?ahy medzi nimi sa aj tak nezlep?ili. 

steve jobs
zdroj fotografie: AP Images

Steve si myslel, ?e ak NeXT prehrá a Microsoft zví?azí, vstúpime do ?po?íta?ového stredoveku? na 20 rokov. 


zdroj fotografie: Flickr

Windows v?ak vyhrával. U? koncom 80. rokov bolo jasné, ?e Microsoft je s pokrokom v po?íta?och absolútne nezastavite?ný.

bill gates
zdroj fotografie: AP Photo

Jobs nazval produkty od Microsoftu výrobkami ?tretej triedy?. 

steve jobs
zdroj fotografie: Weibo

Taktie? sa vyjadril, ?e jediným problémom Microsoftu je chýbajúci vkus. Pod?a neho nemá ?iadne originálne nápady a do svojich produktov dávajú málo kultúry. 

bill gates
zdroj fotografie: Thierry Chesnot/Getty Images

Koncom 90. rokov bol Apple vo vá?nom nebezpe?enstve. Vtedaj?í CEO, Gil Amelio, sa rozhodol kúpi? NeXT a prinies? Jobsa spä? to Apple. Gates sa ho od toho pokú?al odhovori?. 

steve jobszdroj fotografie: Báo M?i

Gates povedal Ameliovi, ?e Jobs sa vôbec nevyzná v technológiách, strojárstve a 99 % jeho re?í je nesprávnych. ?Je iba super predava?? – povedal Gates. 

steve jobs
zdroj fotografie: Associated Press

V roku 1997 bol Steve Jobs CEO Apple. Na prvej konferencii Macworld oznámil, ?e prijal investíciu od Microsoftu, aby sa Apple udr?al nad vodou. 

steve jobs
zdroj fotografie: Associated Press

Gates Jobsa jasne podporoval, aj ke? ho nevidel zo?i vo?i. 

steve jobs
zdroj fotografie: Antoree

Ke? Apple v roku 2001 predstavil iPod, Gates poslal Jobsovi e-mail: ?Myslím si, ?e potrebujeme nejaký plán, aby sme preukázali, ?e aj ke? je Jobs trochu nemotorný, obaja sa mô?eme hýba? rýchlej?ie, súperi? a robi? veci lep?ie.?

steve jobs
zdroj fotografie: Justin Sullivan / Getty Images

Jobs svoj názor na Microsoft nezmenil ani po tom, ?o sa Steve Ballmer dostal na pozíciu CEO. ?Nemyslím si, ?e sa v Microsofte nie?o zmení, pokia? ho bude spravova? Ballmer.? 

steve ballmer
zdroj fotografie: Associated Press

Gates si naopak myslí, ?e za úspechom iPhonov nie je uzatvorená filozofia Apple, ale samotný Steve Jobs. 

bill gates
zdroj fotografie: Getty Images/Tim Matsui

nenechaj si ujs?
Najnov?ie porovnania dokazujú, ?e niekdaj?í fanú?ikovia Apple vo ve?kom prechádzajú k Microsoftu

iPady ho v?ak vôbec neoslovili. Ke? ho prvýkrát chytil do ruky, neza?il ten ?wau? pocit, ako ke? dr?al prvý iPhone.

steve jobs
zdroj fotografie: Getty Images News 

Jobs ekosystém Windowsu tie? nevidel ru?ovo. ?Samozrejme, ich fragmentovaný model fungoval, ale to nerobilo skuto?ne dobré produkty. Produkovalo to mizerné produkty.?

steve jobs
zdroj fotografie: Justin Sullivan/Getty Images

Jobs ani nemal z?utovanie, ke? Gates v roku 2006 opustil Microsoft a za?al sa viac zameriava? na jeho základy. 

bill gates
zdroj fotografie: YouTube/TED.com

Napriek tomuto v?etkému, Bill Gates a Steve Jobs sa zvlá?tnym spôsobom re?pektujú. V roku 2007 sa spolu stretli na konferencii a Gates povedal: ?Dal by som ve?a za to, aby som mal Stevov vkus.?

bill gates steve jobs
zdroj fotografie: Flickr/whatcounts

?Obdivujem ho pre spolo?nos?, ktorú postavil – je to pôsobivé – a rád som s ním pracoval. Je bystrý a má dobrý zmysel pre humor.? – kedysi povedal Jobs.

steve jobs
zdroj fotografie: YouTube

Aj potom, ?o Jobs umrel, Gates si ho na?alej nesmierne vá?il. 

bill gates
zdroj fotografie: Chip Somodevilla / Getty Images

Apple je dnes najhodnotnej?ou firmou na svete a Gates je najbohat?ím mu?om na svete.  

steve jobs
zdroj fotografie: Mario Tama / Getty Images

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
25%
Páči sa mi to
75%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.