banner-le-max-21,614 miliardy eur. Presne takúto ?iastku spolo?nos? LeEco vy?lenila na stavbu najnov?ej továrne, ktorá sa bude zaobera? výrobou autonómnych elektromobilov. Táto továre? vyrastie v blízkosti mesta Hangzhou a LeEco v nej plánuje vyrobi? a? 400 000 automobilov. Úspechu má dopomôc? aj partnerstvo s dvomi automobilkami.

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

Autá na elektrický pohon za?ívajú posledné roky zlaté ?asy. U? dávno je pre? doba, ke? boli elektromobily pova?ované za autá bez výkonu s pekelne krátkym dojazdom na jedno nabitie. Zrejme najvä??í podiel na zlep?ení tejto mienky má spolo?nos?, za ktorou stojí vizionár Elon Musk. Lodivod spolo?nosti Tesla v?ak bude ?o nevidie? ?eli? skú?ke, s akou doteraz nemal v segmente elektromobilov ve?ké skúsenosti. Touto skú?kou bude konkurencia. Treba poveda?, ?e napriek revolu?nosti, ktorou automobily od Tesly jednozna?ne disponujú, je konkurencia v o?iach zákazníka naozaj ve?mi vítaná. Výrobky sa v dôsledku konkuren?ných bojov rýchlej?ie vylep?ujú a ?o je najdôle?itej?ie, klesá ich koncová cena. Spolo?nos? LeEco si je plne vedomá príle?itosti a hodlá sa jej plne chopi?. Ni? v?ak nie je zadarmo a LeEco investuje ?al?ích 1,2 miliardy eur do výroby eco-parku, v ktorom budú sústredené kancelárie, zábavný park a centrum technického vývoja.

Koncept autonómneho taxíka LeSee

LeEco za?lo e?te ?alej a spojilo sily s automobilkou Faraday Future z americkej Kalifornie. Zakladate? ?ínskej spolo?nosti, Jiu Yueting, tvrdí, ?e s touto spolo?nos?ou majú ve?mi podobné záujmy a so spolo?nej spolupráce sa pokúsia vy?a?i? maximum. Obe tieto spolo?nosti si tak navzájom pomáhajú pri výskume a vývoji. Kým spolo?nos? Faraday pracuje na ambicióznom pláne o elektrickom super?porte, LeEco zameralo svoje úsilie na úplne odli?né odvetvie so svojim konceptom LeSee. Ten by mal teda slú?i? ako luxusné elektrické taxi s ovládaním skrz smartfón alebo hlasové povely. Teraz sa v?ak naskytá jedna dôle?itá otázka. Je takéto rie?enie dostato?ne bezpe?né? To uká?e a? ?as. ?ínsky gigant nám zatia? odhalil len koncept svojho automobilu, ktorý sa bude ur?ite meni? a hovori? o jeho bezpe?nosti zatia? nemá význam. Zostáva nám v?ak veri?, ?e sa tejto ambicióznej spolo?nosti podarí zabezpe?i? maximálnu bezpe?nos? pre osoby nachádzajúce sa v aute, ale i mimo neho.

TIP: LeEco chce konkurova? Tesle, predstavilo autonómne elektrické auto LeSee

LeEco-and-Aston-Martin-sign-MOU

Spolupráca s anglickou automobilkou Aston Martin

Aston Martin – LeEco

Partnerstvo s menej známou spolo?nos?ou Faraday Future v?ak nie je v?etko. LeEco má naozaj vysoké ciele, ?o dokazuje aj vzájomná pomoc s anglickou automobilkou Aston Martin. Tá plánuje vyvinú? produk?nú verziu svojho konceptu s názvom RapidE. Práve s výrobou tohto modelu má pomôc? ?ínska spolo?nos?. Produk?ná verzia tohto stroja by mala uzrie? svetlo sveta v roku 2018. Tieto dve spolo?nosti spolu v minulosti spolupracovali pri modeli Rapide S a vyzerá to tak, ?e táto spolupráca bola viac ako úspe?ná pre obe strany. Okrem toho, LeEco pomô?e aj pri výrobe nových verzií luxusných modelov DB11 a Vantage, ktoré budú produkova? nulové emisie. Tieto skuto?ne prosperujúce a pre obe strany výhodné partnerstvá len posúvajú vývoj vpred a preto ich vítame s otvorenou náru?ou.

TIP: Faraday Future FFZERO1 je futuristické mon?trum s 1000 ko?mi

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
13%
Páči sa mi to
75%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
13%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]