Nie je ve?kým tajomstvom, ?e spolo?nos? Apple platí za marketing ka?doro?ne ohromné mno?stvo pe?azí. Výrobky s logom nahryznutého jablka sú tak ?asto pou?ívané vo filmoch, kde zvládnu vykona? priam a? neuverite?né ?innosti. Vyzerá to ale tak, ?e nie ka?dý vníma rozdiel medzi fikciou a realitou.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Bezpochyby najlep?ie to dokazuje ne??astný prípad, o ktorý sa postaral 34-ro?ný britský námorník David Carlin. Ten bol zrejme nato?ko in?pirovaný Apple produktmi, ?e neváhal vypláva? na otvorené more, kde sa chcel navigova? len pomocou svojho iPadu v?aka WiFi pripojeniu. Zo za?iatku i?lo v?etko pod?a predstáv a 15-metrová drevená lo? z obdobia druhej svetovej vojny vyplávala z prístavu bez akýchko?vek ?a?kostí. Nane??astie, ihne? po opustení spomínaného prístavu nastal záva?ný problém.

zdroj fotografie: Dgtle
Davidov iPad toti?to stratil pripojenie na internet a tým pádom bolo ?al?ie navigovanie s jeho pomocou nemo?né. Netrvalo dlho a jeho lo? sa dostala na frekventovanú námornú trasu. Tam u? bolo len otázkou ?asu, kedy dôjde k nejakému ne??astiu, ktoré na seba nenechalo dlho ?aka?. Priemerne dlhá 15-metrová lo? toti?to skrí?ila cestu ve?kému lodnému trajektu, ktorý sa nedokázal vyhnú? blí?iacej sa kolízii.

Nenechaj si ujs?
Video: Chlapík si zahral legendárnu striela?ku DOOM na super?porte Porsche 911

Plavidlo sa tak dostalo do poriadnych ?a?kostí a jediné, ?o ne??astný kapitán mohol v tejto situácii urobi?, bolo vola? o pomoc. O pár dní neskôr, ke? sa z tejto situácie Carlin spamätal v?ak dostal nále?itý trest za svoju hlúpos?. Bol mu toti?to odobraný titul lodného kapitána, pri?om tie? dostal pokutu vo vý?ke 3500 ?. Nane??astie, nerozvá?nos? jedného ?loveka narobila rovnaké problémy aj 60-ro?nému dánskemu kapitánovi, ktorý do spomínaného Brita ne??astne narazil.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
80%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
20%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]