Mu?, ktorý zalo?il Huaxi, známu ako ?najbohat?iu dedinu ?íny?, zomrel v marci 2013. Pôvodní ?registrovaní obyvatelia? majú ma? zakázané hovori? s cudzincami a médiami. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Predpokladá sa, ?e potomkovia obyvate?ov socialistickej dediny majú nárok na mimoriadne vybavenie, ako napríklad bezplatné zdravotníctvo, ?kolstvo, luxusné domy a najmenej 250 tisíc dolárov na ú?toch. V dedine sa nachádzajú aj repliky najznámej?ích svetových pamätihodností, ako napríklad Sochy slobody a Ví?azného oblúka. Pý?i sa aj novým lesklým mrakodrapom, ktorý je 15. najvy??ou budovou v ?íne.

zdroj fotografie: Leslie Anne Jones

?ivot v Huaxi v?ak nie je taký idylický ako by sa mohlo zda?. Obyvatelia musia údajne pracova? sedem dní v tý?dni, ?asto v priemyselných závodoch. Existuje tu hierarchia 2000 registrovaných obyvate?ov, ktorých rodiny sa datujú do roku 1950 a ostatní novo prichádzajúci obyvatelia majú ?tandardné mzdy a nemajú nárok na luxusné vybavenie, ako spomínaná skupina 2000 obyvate?ov. Ak navy?e pôvodný obyvate? Huaxi dedinu opustí, stratí úplne v?etko.

Vitaj v Huaxi, tie? nazývanej ako ?najbohat?ia dedina ?íny?. Nikto si nie je istý, ko?ko ?udí tu ?ije. Niektorí hovoria o desiatkach tisíc, no stránky pre turistov a? o ?ísle 350 tisíc.   

huaxi
zdroj fotografie: Báo M?i

Aj ke? je Huaxi najbohat?ou dedinou ?íny, rozlohou je ve?mi malá. Celková rozloha je pribli?ne 1 km2, teda len dvakrát viac ako rozloha Vatikánu.

huaxi
zdroj fotografie: LiveJournalFarmárska dedina bola v roku 1950 zalo?ená iba so 600 obyvate?mi, ale Wu Renbao, bývalý tajomník komunistickej strany, ju úplne transformoval. 

huaxi
zdroj fotografie: Báo M?i

Po jeho smrti obec prevzal jeho ?tvrtý syn, Wu Xie’en

huaxi
zdroj fotografie: The TOC

Dnes tu ?ije okolo 2000 registrovaných obyvate?ov, ktorí ?ijú vo vilách, vlastnia luxusné autá, majú bezplatnú zdravotnú starostlivos?, ?kolstvo a olej na varenie. Aby toho nebolo málo, na ú?te má ka?dý minimálne 250 tisíc dolárov.


zdroj fotografie: Báo M?i

Sociálny ?ivot obyvate?ov je výrazne obmedzený. Gambling a drogy sú prísne zakázané, nenachádzajú sa tu ?iadne bary, kluby, internetové kaviarne ?i karaoke salóniky. Dedina je teda navrhnutá tak, aby ?udia po práci hne? i?li domov a nikam sa nechodili zabáva?.

huaxi
zdroj fotografie: Báo M?i

Hovorí sa, ?e ke? obyvate? opustí dedinu, stráca v?etok svoj majetok. Aj ke? zbohatnú, svoj majetok si so sebou nemô?u zobra?. Je teda otázne, ?i spomínaný majetok vôbec patrí samotným dedin?anom. 

huaxi
zdroj fotografie: Business Insider

Tých, ktorí sa rozhodnú osta?, ?akajú prísne ?ivotné podmienky. Práca vo výrobných závodoch sedem dní v tý?dni bez akýchko?vek víkendov. 

huaxi
zdroj fotografie: Báo M?i

Zhruba tretina príjmov dediny pochádza z výroby ?eleza a ocele. Huaxi dová?a suroviny z Indie a Brazílie a potom exportuje svoje výrobky do viac ako 40 krajín.

huaxi
zdroj fotografie: Business Insider?al?ia ?as? príjmov pochádza z textilnej továrne, kde pracujú preva?ne ?eny na ?ijacích strojoch. Obec vlastní 80 tovární a svoje obzory roz?iruje aj do okolitých obcí. 

huaxi
zdroj fotografie: ListeList

Nie v?etci zamestnanci sú v?ak obyvate?mi dediny. Desiatky tisíc ?udí sem pri?li pracova? ako do oce?ových a textilných tovarní, tak aj v oblasti cestovného ruchu. Tí ale nedostávajú také luxusné slu?by a majetok.

huaxi
zdroj fotografie: ListeList

Huaxi dúfa, ?e cestovný ruch bude jej ?al?í prekvitajúci priemysel. Ka?doro?ne toti? nav?tívia dedinu dva milióny ?udí, aby videli model socialistickej dediny na vlastné o?i.


zdroj fotografie: ListeList

Bez oh?adu na to, kde sa práve nachádza?, ?a po celej obci bude sprevádza? piese? ?Nebo nad Huaxi je nebom komunistickej strany a zem Huaxi je zemou socializmu?.

huaxi
zdroj fotografie: ListeList

Domy a vily v európskom ?týle vyzerajú rovnako. Toto sú najnov?ie z nich pre rastúcu populáciu Huaxi. 

huaxi
zdroj fotografie: ListeList

Nenechaj si ujs?
Týchto 34 megaprojektov z ?íny zmení tvoj poh?ad na vyspelos? technológií a majstrovstvo in?inierov

Ke??e 7-d?ový pracovný re?im nedovo?uje obyvate?om cestova? (aj keby mohli, dedina by ich zbavila majetku), Wu pre nich vytvoril repliky najznámej?ích stavieb v takzvanom ?World Parku?.

huaxi
zdroj fotografie: ListeList

V tomto parku sa nachádza mnoho ikonických pamiatok, ako napríklad Zakázané mesto v Pekingu, Ve?ký ?ínsky múr ?i parí?sky Ví?azný oblúk.

huaxi
zdroj fotografie: YouTubeMimo pekných domov a stavieb e?te ale existuje od?ahlý park, kde sa nachádza zopár obchodov a trh. 

huaxizdroj fotografie: Báo M?i

Existuje tu aj nieko?ko obchodov s oble?ením, lacných re?taurácií a rezancových domov. Je zaujímavé, ?e len málo podnikov vlastnia bohatí obyvatelia.

huaxi
zdroj fotografie: ListeList

Najnov?ou atrakciou je mrakodrap, ktorý je vysoký 327 metrov a stal sa 15. najvy??ou budovou ?íny. Na jeho výstavbu minula dedina 470 miliónov dolárov a bol postavený na oslavu 50. výro?ia.

huaxi
zdroj fotografie: ListeList

Jedná sa vlastne o hotel s luxusnými zlatými detailmi, st?pmi, mramorom a nádherným výh?adom. 

huaxi
zdroj fotografie: The TOC

Vo výh?adovej ve?i na 60. poschodí je umiestnený zlatý býk, ktorý vá?i jednu tonu.

huaxi
zdroj fotografie: ListeList

Výh?adová izba na vrchu hotela je ?al?ou atrakciou, ktorou sa Huaxi sna?í zauja? turistov. Pracova? tu mô?e 3000 ?udí a ?al?ích pä? rokov bude kritických, nako?ko Huaxi sa pomaly mení na mesto.

huaxi
zdroj fotografie: The TOC

Huaxi taktie? dúfa, ?e jedného d?a sa zmení na mesto, no je otázne, ?i budú zvlá?tne atrakcie v Orwellianskom ?týle na?alej prosperova?. Ako mô?e? vidie?, ?ína ponúka okrem kvalitných smartfónov a gadgetov aj zvlá?tne dediny.

huaxi
zdroj fotografie: Business Insider

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.