Xbox One od Microsoftu patrí medzi najpopulárnej?ie herné konzoly na svete. Spolo?nos? sa v?ak teraz rozhodla roz?íri? mo?nosti vývoja nových hier pre svoju konzolu. Predstavila nový plán, v?aka ktorému bude môc? hry na Xbox One vytvára? a predáva? takmer ka?dý. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Nový projekt od Microsoftu, Xbox Live Creator Program, umo?ní vytvára? herné tituly pre konzolu Xbox One nielen tímom vývojárov, ale aj jednotlivcom. Tí získajú prístup k maloobchodnej verzii konzoly, ktorá poslú?i na vývoj hier. Hry budú môc? vývojári publikova? v obchode Xbox Store aj bez toho, aby museli ís? cez u? existujúce kanály spolo?nosti. Do dne?ného d?a sa museli vývojári pre publikovanie svojej hry obráti? so ?iados?ou na Microsoft prostredníctvom [email protected] programu. Následne po schválení spolo?nos?ou dostali povolenie publikova? svoj herný titul. Zatia? je nový Xbox Live Creator Program iba vo fáze skú?ania a obsahuje nieko?ko podmienok.

zdroj fotografie: Windows Central

Nenechaj si ujs?
Nová verzia Windowsu 10 dostane kraj?í dizajn, toto sú hlavné zmeny

Kým sa nový projekt neroz?íri pre celú verejnos?, tak vývojár musí vytvára? ?univerzálne? hry. Tie musia be?a? nielen na konzole Xbox One, ale aj na akomko?vek zariadení s opera?ným systémom Windows 10. Microsoft si taktie? vyhradzuje právo odstráni? zo svojho obchodu akúko?vek hru, ktorá pod?a neho obsahuje ?kodlivý alebo nevhodný obsah. Nový program v?ak nie je zadarmo. Na samom za?iatku musí vývojár zaplati? jednorázový poplatok vo vý?ke od 19 do 95 ?. Zatia? je v?ak nejasné, aký vysoký poplatok jednotlivci zaplatia. Vývojári stále nezískajú prístup k funkciám multiplayer ani k rebrí?ku dosiahnutých úspechov, ktoré by mohli zakomponova? do svojej hry.

Na druhej strane mô?u ale do svojich titulov integrova? rebrí?ek najlep?ích hrá?ov ?i skupinový ?et. Malou nevýhodou zrejme bude oddelené umiestnenie hier vytvorených prostredníctvom nového programu. Microsoft ich umiestni do samostatnej sekcie, ?o mô?e obmedzi? ich mo?nosti roz?íri? sa k ?irokej verejnosti. K novému Xbox Live Creator Programu sa vyjadril aj Chris Charla, ktorý je riadite? pre [email protected] program:

S novým vývojárskym programom mô?e ktoko?vek vytvára? hry, do ktorých je mo?né zakomponova? aj funkcie sociálnych sietí. Novinky bude mo?né zverejni? pre hernú konzolu Xbox One alebo zariadenia s opera?ným systémom Windows 10. To znamená, ?e k novým titulom bude ma? prístup mnoho majite?ov konzoly Xbox One a zariadení so systémom Windows 10, no neskôr sa k nim pridá aj Project Scorpio. Ide  tak o stovky miliónov ?udí vyu?ívajúcich spomínané zariadenia.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]