Pribli?ne tri roky dozadu za?ívali inteligentné technológie ozna?ované pojmom wearables skuto?ne skvelé obdobie. To v?ak u? dávno pominulo a v podstate jedinými produktami tohto zamerania, ktorým sa ako-tak darí aj v sú?asnosti, sú rôzne ?portové náramky ?i inteligentné hodinky.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

My?lienka za v?emo?nými nosite?nými zariadeniami v?ak rozhodne nebola zlá, práve naopak. Tieto výrobky nás toti?to mali svojim spôsobom donúti? k tomu, aby sme menej ?asu trávili bezcie?nym hladením do smartfónov. Okrem toho sme v?aka nim mali vykonáva? ve?ké mno?stvo rôznych úkonov inteligentnej?ie a zárove? jednoduch?ie ako kedyko?vek predtým. Na týchto zásadách si zakladá aj nová bunda s názvom Jacquard, ktorej výrobu zabezpe?uje známa odevná spolo?nos? Levi´s v spolupráci s Google.

zdroj fotografie: Clausette

Tento nesmierne zaujímavý kúsok oble?enia má v sebe v?ité vodivé vlákna, ktoré reagujú na akýko?vek pohyb. Záznamy o týchto pohyboch sú následne odosielané do smartfónu skrz Bluetooth. Tieto vlákna sú okrem iného vodeodolné, ?i?e sa nemusí? obáva? ich znehodnotenia pri prudkom da?di ?i praní. Inteligentná bunda taktie? obsahuje akýsi náramok, ktorý v sebe zoskupuje v?etky dôle?ité elektronické komponenty. Ten je taktie? vodeodolný, no pred praním ho výrobca odporú?a z odevu da? dole. Pod?a oficiálneho vyjadrenia sa Jacquard dostane medzi prvých záujemcov a? túto jese?.
zdroj fotografie: Sportswear-international

Nenechaj si ujs?
Tieto ru?ne vyrobené smart hodinky pohá?a Windows 98 a minipo?íta? Raspberry Pi

S najvä??ou pravdepodobnos?ou za to mô?e zatia? nedokon?ená aplikácia, ktorá je funk?ná len na 50 %. Cena tohto inovatívneho gadgetu ?iní 330 ?, ?o za riflovú bundu rozhodne nie je málo. Na druhú stranu v?ak po pre?ítaní nasledovných riadkov iste uzná?, ?e sa o takú úplne oby?ajnú bundu nejedná. Pomocou nej mô?e? rýchlo prepína? skladby v Spotify ?i aktualizova? sú?asnú polohu v Google Mapách. Jacquard podporuje tri gestá, ktoré sa dajúupravi? pod?a vlastného vkusu. Google nevylú?il ani neskor?ie pridanie vä??ieho mno?stva u?ito?ných funkcií, ktorých by sme sa mali do?ka? u? na jese? so spomínanou aktualizáciou aplikácie a oficiálnym za?iatkom predaja.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
50%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]