Po?nohospodári v mnohých krajinách sa sna?ia zvý?i? produkciu pestovaných rastlín ?i chovaného dobytka pomocou rôznych modifikácií. Tie majú za úlohu zvý?i? ich odolnos? vo?i rôznym chorobám a zní?i? tak straty na minimum. Farma v Austrálii ale na to ide inak a miesto chémie ?i genetiky stavila na slne?né lú?e a morskú vodu. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Plodiny na mnohých poliach sú po?nohospodárskymi strojmi ?asto ?chránené? pomocou chemických postrekov, ktoré majú odláka? choroby ?i ?kodcov, aby sa tak minimalizovali prípadné straty. ?i u? chemické, alebo aj genetické úpravy plodín a dobytka majú za následok ich neprirodzený vývoj. Po?as toho mô?u by? absorbované aj ?kodlivé látky, ktoré koniec koncov, u?kodia samotnému konzumentovi. Austrálska farma uprostred pú?te v?ak chce zmeni? spôsob dne?ného pestovania po?nohospodárskych rastlín.

Sila Slnka a zavla?ovanie morskou vodou

Farma Sundrop na juhu Austrálie s rozlohou 20 ha sa rozprestiera uprostred pú?te, teda najmenej vhodného prostredia pre pestovanie plodín. Aj ke? sa niekomu mô?e zda?, ?e tento spôsob po?nohospodárstva mô?e by? neefektívny, tak zdroje, ktoré sú na tejto farme vyu?ívané, sved?ia o opaku. Napriek nehostinnému prostrediu je v?ak farma úplne sebesta?ná. 23 000 zrkadiel zabezpe?uje ka?dý de? výrobu a? 39 MW elektrickej energie. Zo Spencerovho zálivu sa zasa na vzdialenos? 2 km ?erpá morská voda, ktorá prejde ?peciálnym filtra?ným systémom.

zdroj fotografie: Screenshot/SundropFarms TV/YouTube

Nenechaj si ujs?
Vedci vytvorili najlep?ie solárne ?lánky v histórii. Znamená ich fantastická ú?innos? kone?ne stopku fosílnym palivám?

Ten odstráni v?etku so?, ?ím sa zo slanej morskej vody stane sladká, vhodná na zalievanie plodín. Ka?dodenne sa takto spotrebuje a? 1 milión litrov vody, ktorou na farme zavla?ujú a? 18 000 raj?inových kríkov v skleníku. Pri poh?ade na ohromné mno?stvo zrkadiel sa mnohí pýtajú, kam je v?etka tá energia sústredená? Slne?né lú?e sa od nich odrá?ajú do 115 metrov vysokej ve?e, kde sa sústre?ujú do jedného bodu, ?ím doká?u vyprodukova? také ohromné mno?stvo elektriny. Pri pestovaní plodín na tejto austrálskej farme tak nie sú za potreby ?iadne pesticídy ani iné ?kodlivé látky.

Budúcnos? nevyzerá ?ru?ovo?

Mnohí v?ak túto farmu kritizujú kvôli tomu, ?e raj?iny mô?u by? pestované aj v prívetivej?ích austrálskych oblastiach. Kto vie, ?i to v?ak bude mo?né aj o nieko?ko desa?ro?í. S vy?erpávaním, ale aj zne?is?ovaním svetových zásob vody, odles?ovaním ?i klimatickými zmenami sa sumy v po?nohospodárstve neustále zvy?ujú. Udalosti posledných desa?ro?í mali významný vplyv na dne?nú podobu pestovania plodín a chovu dobytka. Tieto ?innosti ro?ne stoja po?nohospodárov po celom svete a? 2,5 bilióna eur.

zdroj fotografie: Pixabay

Výrazné zmeny a ohromný nárast populácie na Zemi budú ma? pod?a predpokladov o pár desiatok rokov za následok a? 50 % nárast dopytu po potravinách. Bohu?ia?, na?a planéta u? v týchto rokoch ?melie z posledného? a ?udstvo dokonca od augusta tohto roka ?ije na ?ekologický dlh?. V praxi tento výraz znamená, ?e sme po?as tohto roka vy?erpali dostupné ro?né zdroje na?ej Zeme omnoho skôr a v?etko, ?o spotrebujeme do konca roka bude ?dlhom?. Farmy ako Sundrop v?ak priná?ajú do tejto zlej situácie aspo? trocha svetla nádeje, s ktorým ?udstvo e?te mô?e na Zemi zvráti? kritické zmeny prostredia vôkol nás. Ako to na takej farme vyzerá si mô?e? pozrie? aj v prilo?enom videu.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]