Vyu?ívanie alternatívnych zdrojov energie po celom svete narastá, no najpopulárnej?ím ekologickým spôsobom sú solárne panely. Tie na vytvorenie elektrickej energie vyu?ívajú priame slne?né ?iarenie, no efektivita aktuálne pou?ívaných solárnych ?lánkov je na úrovni 25 %. Výskumníkom sa v?ak poradil radikálny objav, v?aka ktorému tieto ?lánky doká?u energiu zo Slnka vyu?i? omnoho ú?innej?ie.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

?oraz viac domácností po celom svete sa pri výrobe elektrickej energie spolieha na vyu?ívanie slne?ného ?iarenia, ktoré doká?u zú?itkova? solárne panely. Aj tie najmodernej?ie v?ak nedoká?u pracova? dostato?ne efektívne. Tento problém u? ale vyrie?ili výskumníci, ktorým sa podarilo vytvori? omnoho ú?innej?ie solárne ?lánky. Tie doká?u konvertova? ?iarenie zo Slnka na elektrickú energiu s ú?innos?ou 44,5 %. Tieto inovatívne ?lánky sa skladajú z viacerých vrstiev pre zachytávanie solárneho ?iarenia, ?ím sú schopné absorbova? aj doteraz nevyu?ité spektrum.

Revolu?ná technológia zo ?pi?kového materiálu

Význam tohto objavu je revolu?ný hne? z nieko?kých h?adísk, nako?ko vedci ich mô?u vytvori? nielen s vysokou precíznos?ou, ale tie? pri tomto procese vyu?ívajú antimonid gália (GaSb), ?i?e materiál potrebný pri výrobe laserových a fotosenzitívnych zariadení. Tie práve v?aka tomuto jedine?nému materiálu doká?u absorbova? ka?dé spektrum zo slne?ného ?iarenia.

?Na?e solárne ?lánky sú schopné vyu?i? energiu fotónov rôznych vlnových d??ok, ktorá pri konven?ných solárnych paneloch ostáva nevyu?itá.? – Matthew Lumb, autor výskumu.

Solárne panelyzdroj fotografie: Pixabay

Nenechaj si ujs?
?akal by si to? Podstatne viac Ameri?anov pracuje v solárnom priemysle ako v Google, Apple ?i Facebooku dokopy

Pri ktoromko?vek spôsobe vyu?itia obnovite?ných zdrojov energie je snaha maximalizova? ú?innos? pou?itých zariadení dosiahnutá zvý?ením ich mno?stva. Druhým a omnoho dokonalej?ím spôsobom je zvý?i? ú?innos? solárnych ?lánkov, veterných turbín alebo iných prostriedkov na ekologickú výrobu elektrickej energie.

Potenciál je obrovský

S týmto prelomovým objavom tak mô?e by? vyu?itých menej solárnych ?lánkov, ktoré doká?u vyrobi? rovnaké mno?stvo energie. Zárove? ide o dôkaz, ?e sa ?udstvo vo vývoji nových technológií mô?e posúva? stále vpred. Nové solárne ?lánky s takmer dvojnásobnou ú?innos?ou mô?u by? u? ?oskoro realitou. Cena solárnej energie je ?oraz ni??ia a jej vyu?itie ?oraz populárnej?ie.

Solárna farmazdroj fotografie: Pixabay

Boj ?udstva so závislos?ou na fosílnych palivách priná?a svoje pozitívne výsledky, ktoré pomô?u nielen nám, ale aj samotnej prírode. Tá utrpela za desiatky rokov vyu?ívania spa?ovacích motorov a vypú??ania miliónov ton ?kodlivých emisií zna?né ?kody, ktoré sa odrá?ajú v zmenách klimatických podmienok. Vysoké teplotné výkyvy, ako aj topenie ?adovcov a mnoho ?al?ích ohrozujúcich vplyvov mô?u by? jedného d?a pre na?e ?ivotné prostredie fatálne. Napriek tomu sa ?udstvo sna?í s týmito zmenami ?oraz viac bojova?, ?oho dôkazom je aj stále intenzívnej?ie vyu?ívanie alternatívnych zdrojov energie.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
7%
Páči sa mi to
40%
Chcem to
20%
Mám to
13%
Nepáči sa mi to
7%
Neznášam to
13%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]