Filantrop, miliardár a vizionár v jednej osobe. Elon Musk je ve?mi dobre známy po celom svete. Len na sociálnej sieti Twitter sleduje jeho aktivitu takmer 8 miliónov ?udí. Najnov?ie v?ak s jedným z nich uzavrel zaujímavú stávku, ktorá jeho a zárove? aj jeho spolo?nos? mô?e vyjs? poriadne draho.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Samotná stávka sa týka pomoci Ju?nej Austrálii, ktorá sa u? dlh?iu dobu potýka s nepríjemnými výpadkami elektrickej energie. Tieto výpadky sa v?ak za posledných 6 mesiacov zna?ne znásobili zjavne kvôli vysokým horú?avám, ktoré v tejto krajine panujú. Ten posledný sa odohral za?iatkom februára, kedy boli v?etci obyvatelia tohto ?tátu vystavený teplote 40°C, a to bez akejko?vek klimatizácie. Jedným z rie?ení tohto nepríjemného problému by mohla by? výstavba farmy, na ktorej by bolo umiestnených nieko?ko vysokokapacitných batérií.

Austrálska vláda sa tak s prosbou o výstavbu takejto farmy obrátila na spolo?nos? Tesla, ktorá má s podobnými projektmi bohaté skúsenosti. Elon Musk tak neváhal ani chví?u a na prosby austrálskeho ?udu reagoval takmer okam?ite. Aby toho nebolo málo, v odpovedi na otázku jedného z nich sa dokonca zaviazal, ?e ak túto farmu jeho spolo?nos? nestihne dokon?i? do 100 dní, vláda za jej výstavbu nebude musie? zaplati? jediný cent. Táto otázka nepochádzala od oby?ajného ob?ana tohto ?tátu, ale od mu?a menom Mike Cannon-Brooks, ktorý je zakladate?om známej softvérovej spolo?nosti Atlassian. Ten sa má na výstavbe tejto farmy podie?a? taktie? finan?ne.
zdroj fotografie: DesignBoom

Nenechaj si ujs?
Najnov?ia solárna farma Tesly na jednom z Havajských ostrovov dosahuje obrovské rozmery a výkon

Pravdou je, ?e výstavba za takýto obmedzený ?as nebude vôbec jednoduchá. Je toti?to celkom mo?né, ?e si týmto príspevkom ob?úbený vizionár poriadne zavaril. Hoci sa v minulosti jeho spolo?nosti podarilo u? za 90 dní postavi? takúto farmu v americkej Kalifornii, stále sa jedná o zlo?itý proces výstavby, ktorý budú navy?e ohrozova? vysoké horú?avy. Priaznivo nevyznieva ani fakt, ?e táto spomínaná Kalifornská farma bola o pätinu men?ia ako tá, ktorú spolo?nos? Tesla plánuje vybudova? v Austrálii.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
11%
Páči sa mi to
83%
Chcem to
6%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]