V dne?ných d?och pou?íva sociálne siete obrovské mno?stvo ?udí. Tí s ob?ubou ?lajkujú? stránky, ktoré sa im pá?ia. ?ím viac ozna?ení ?pá?i sa mi to? má stránka, tým je populárnej?ia a v o?iach ostatných pou?ívate?ov dôveryhodnej?ia. Milióny lajkov sa v?ak zhá?ajú ?a?ko, no ?í?ania na?li rie?enie aj na tento problém. Ich farma doká?e rozdáva? tisíce likeov ka?dú chví?u.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Videozáznam sa podarilo zhotovi? istému ruskému reportérovi, pod?a ktorého sa na tejto farme nachádza pribli?ne 10 000 smartfónov. Tie sú nastavené tak, aby rozdávali ozna?enie ?pá?i sa mi to? na stránky zákazníkov, ktorí sú za tieto slu?by ochotní plati? stovky, ba a? tisíce dolárov. S ve?kým mno?stvom likeov si stránky získavajú na sociálnych sie?ach vä??ie publikum a ich obsah sa ?íri rýchlos?ou svetla.

Likezdroj fotografie: Pixabay

Nenechaj si ujs?
Svoj názor mô?e? pomocou reakcií po novom vyjadri? v ?al?ej ?asti Facebooku

Reportérovi sa podarilo zachyti? aj dvoch pracovníkov sediacich pri po?íta?och, no nezdalo sa, ?eby ?lajky? rozdávali na svojich ú?toch. Pod?a odborníkov sa najvä??ie manipulácie týchto rozmerov dejú práve v ?alekej ?íne a Rusku, no vo výsledku je vplyv týchto fariem celosvetový. Tento spôsob nie je vyu?ívaný iba na rozdávanie ozna?ení ?pá?i sa mi to?, ale aj na vytváranie falo?ných ú?tov na sociálnych sie?ach.

Výskumníci z Univerzity v Indiane zistili, ?e a? 15 % v?etkých ú?tov na Twitteri mô?e by? falo?ných. Celkový po?et registrovaných pou?ívate?ov na tejto sociálnej sieti je 319 miliónov. Z toho má by? a? 48 miliónov ú?tov falo?ných. Podobný problém prednedávnom zasiahol aj sociálnu sie? Instagram. Vtedy na nej rozdával srdie?ka v komentároch bot známy ako Instagress.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
100%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]