Nebolo tomu tak dávno, kedy Facebook oficiálne predstavil nový spôsob hodnotenia jednotlivých príspevkov. Reakcie, ako ich táto sociálna sie? nazvala, zo?ali ihne? po spustení ve?ký úspech a pou?ívatelia z celého sveta si ich nesmierne ob?úbili.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Mnohí z nich si u? dokonca bez tejto funkcie nedoká?u modrú sociálnu sie? ani len predstavi?. Túto skupinu teda rozhodne Facebook pote?il aj minulý mesiac, kedy tieto reakcie sprístupnil aj v aplikácii Messenger. Teraz ale vzniká ?al?í dôvod na rados?, ke??e sa oficiálne dostávajú aj do sekcie komentárov. Tam budeme môc? vyu?íva? rovnakú ?esticu, akú vyu?ívame pri príspevkoch v News Feede. ?iadne obohatenie o dislike, ako pri Messengeri, sa teda nekoná. Napriek tomu, ?e informácia o roz?írení tejto ob?úbenej funkcie nepochybne pote?ila ve?kú ?as? pou?ívate?ov Facebooku, tak priná?a zárove? mierne obavy.

zdroj fotografie: Screenshot/Natt Garun

Nenechaj si ujs?
Daj zbohom zasekanému Messengeru! Facebook na Slovensku spú??a jeho od?ah?enú Lite verziu

Je toti?to celkom mo?né, ?e nevinné smajlíky slú?iace na ohodnotenie príspevku v zna?nej miere ovplyvnia na?u komunikáciu. Hlavne tá najmlad?ia generácia bude vyrasta? do sveta s Facebookom, kde ob?úbenú skratku ?lol? nadobro nahradí jedna z reakcií. Bude tie? ve?mi zaujímavé sledova? kam e?te reakcie pribudnú. Mo?no tak budeme ?oskoro reagova? aj na ?populárne? stories alebo nám najnav?tevovanej?ia sociálna sie? na svete umo?ní ohodnoti? celý profil, a teda aj jeho majite?a, jediným smajlíkom. ?o si o implementácii tejto funkcie myslí? ty? Nezabudni to v?ak vyjadri? reakciou, preto?e slová sú tu zbyto?né.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]