E?te pred pár rokmi boli mnohé zariadenia vyrábané s rozdielnymi konektormi. To spôsobovalo, ?e pre pripojenie ?i nabíjanie telefónov alebo notebookov od rôznych výrobcov potreboval pou?ívate? mnoho rozdielnych konektorov. Zdá sa v?ak, ?e ve?kému mno?stvu káblov pomaly odzvonilo. Výrobcovia sa toti? chystajú vo svojich nových zariadeniach pou?íva? rovnaký USB-C konektor, ktorý pou?ívate?om u?ah?í ich prevádzku. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Po mnohé roky boli konektory káblov ve?mi rozdielne, ?o spôsobovalo pou?ívate?om ur?ité nepríjemnosti pri prevádzke ich zariadení. Ka?dé z nich si vy?adovalo osobitý typ konektora. Napríklad len pre pripojenie monitorov k po?íta?om je potrebné pou?i? HDMI, VGA, DVI alebo DisplayPort konektor. Samozrejme, ?al?ie zariadenia ako externé disky, tla?iarne alebo notebooky taktie? disponujú vlastným typom konektorov. O pár rokov v?ak mô?e by? tento chaos medzi pou?ívanými káblami minulos?ou.

zdroj fotografie: Ars Technica

Nenechaj si ujs?
Priprav sa na smartfóny bez tradi?ných skenerov odtla?kov prstov. Aká bude ich budúcnos??

Najpou?ívanej?ím konektorom bol donedávna typ microUSB, ktorý v?ak ve?mi rýchlo v nových smartfónoch nahrádza USB-C konektor s technológiou USB 3.1. Výnimkou sú iba smartfóny od kalifornského Apple. Tie vyu?ívajú vlastný Lightning konektor, no aj ten u? mô?e by? ?oskoro minulos?ou. Nové ?tandardy v oblasti pou?ívaných káblov a konektorov za?ínajú prijíma? aj mnohé iné firmy. ?ím je v?ak nový USB-C konektor výnimo?ný? Medzi jeho najvä??ie výhody patrí to, ?e doká?e prenies? omnoho viac energie, v?aka ?omu doká?e nabi? aj nové notebooky. Tento ?tandard by sa mal do nieko?kých rokov roz?íri? na v?etky nové zariadenia.

zdroj fotografie: PhoneArena

Pou?ívate? sa tak nebude musie? bá?, aký konektor pou?ije pre nabíjanie smartfónu alebo notebooku. Univerzálnos? týchto káblov priná?a bez pochýb mno?stvo výhod. Nový USB-C konektor je v?ak kompatibilný aj so zariadeniami, ktoré vyu?ívajú star?í typ konektorov. Pou?ívate? tak bude ma? na výber, ?i sa rozhodne pre nový smartfón alebo tablet obsahujúci USB-C konektor, alebo si rad?ej zaobstará adaptér. Potenciál tohto konektora je ve?mi ve?ký a u? onedlho sa naplno vyu?ije vo v?etkých nových zariadeniach.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
60%
Páči sa mi to
20%
Chcem to
0%
Mám to
20%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]