Po?iadavky na výrobu ako takú sú enormné a a vä??inu z nich musí sp??a? práve ?ína, teda krajina, v ktorej sú sústredné takmer v?etky výrobné procesy sveta. Ako v?ak dr?a? krok s náro?nými výrobnými po?iadavkami spolo?nosti? Jedným z mo?ných rie?ení je automatizácia.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Podobný scenár sa odohral aj vo fabrike v ?ínskom meste Dongguan, ktorá sa zameriavala na produkciu smartfónov. V minulosti spolo?nos? zamestnávala pribli?ne 650 zamestnancov, no v dôsledku automatizácie výrobných liniek po?et zamestnaných ?udí klesol len na 60 a nie je vylú?ené ani ?al?ie prepú??anie.

zdroj fotografie: Digital Trends

Roboty a po?íta?e jednoducho prebrali prácu ?u?om, nako?ko v otázke efektivity sa s nimi nemô?u porovnáva?. V spomínanej továrni narástli po automatizácii výrobné kapacity a? o 250 %. Roboty nepotrebujú prestávky a nerobia len rýchlej?ie, ale aj kvalitnej?ie. Po?et nepodarkov toti? klesol a? o nezanedbate?ných 80 %.

zdroj fotografie: ft

Zákon trhu je neúprosný. Ak na trhu existuje dopyt, továrne ho musia pokry?. Nároky na výrobu mô?e vyrie?i? automatizácia, no s jej prívalom bude pribúda? ?udí, ktorí svoju prácu stratia.

Nenechaj si ujs?
Do roku 2020 chce Foxconn nahradi? drvivú vä??inu svojich zamestnancov automatizovanými robotmi

zdroj fotografie: Coresponsibility

Mô?eme sa v blízkej dobe naozaj bá? o svoju prácu kvôli robotom? Pod?a správy Dr. Carla Benedikta Freya a profesora Michaeal Osborna, ktorý pôsobí na Univerzite v Oxforde, je viac ako 90 % ?anca, ?e roboty ?u?om prevezmú prácu v rôznych oblastiach. Vie? si predstavi?, ?e miesto taxikára by auto ?oféroval robot a miesto úradní?ky by tvoje da?ové priznanie vybavil automatizovaný prístroj? Aj to mô?e by? pod?a ?túdie realita najbli??ej budúcnosti.

Nenechaj si ujs?
Video: Nová umelá inteligencia od Google sa nau?ila by? ve?mi agresívna v stresových situáciách

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
25%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
8%
Nepáči sa mi to
58%
Neznášam to
17%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]