Ako iste vie?, NASA roz?iruje svoju základ?u, nako?ko má na svojom zozname mno?stvo náro?ných vesmírnych úloh. Logicky tak zhá?a ve?ké mno?stvo nových pracovníkov na rôzne pozície, ktoré si ?iadajú najlep?ích z najlep?ích. Nikto v?ak ne?akal, ?e sa na jednu z nich prihlási 9-ro?ný chlapec menom Jack Davis.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Túto pracovnú pozíciu NASA nazvala ako ?dôstojník planetárnej ochrany?. Úlohou takéhoto dôstojníka je zabránenie kontaktu s mimozemskými baktériami. Malý Jack, ktorý sa ozna?uje za strá?cu galaxie, si v?ak túto pracovnú pozíciu vylo?il trochu inak. Viac ti u? ale napovie samotný list, ktorý tento ?tvrták na základnej ?kole zaslal priamo do NASA.


?Drahá NASA,

Moje meno je Jack Davis a rád by som sa u vás zamestnal na pozícii dôstojníka planetárnej ochrany. Mám síce len 9 rokov, no myslím si, ?e som pre túto prácu stvorený. Jeden z dôvodov je napríklad to, ?e ma moje sestra nazýva mimozem??anom. Taktie? som v?ak videl takmer v?etky filmy s mimozem??anmi. Okrem iného som videl aj seriál Agenti Shieldu a dúfam, ?e raz uvidím aj film Mu?i v ?iernom. Som dobrý v hraní videohier. Som mladý, tak?e sa e?te mô?em nau?i? rozmý??a? ako mimozem??an.

S pozdravom,
Jack Davis
Strá?ca galaxie
?tvrtá trieda?zdroj fotografie: NASA

Najznámej?ia vesmírna agentúra na svete mohla tento list pokojne pokr?i? a odhodi? do ko?a, no ona to nespravila. Miesto toho sa ale rozhodla mladému strá?covi galaxie odpísa?. Konkrétne sa toho chopil riadite? planetárnych vied, Jim Green, ktorý mladíkovi odpísal nasledovné riadky.


?Drahý Jack,

Po?ul som, ?e si strá?com galaxie a rád by si sa u nás zamestnal ako dôstojník planetárnej ochrany. To je super!

Práca tohto dôstojníka je ve?mi zaujímavá a plní poriadne dôle?ité úlohy. Stará sa o ochranu Zeme pred miniatúrnymi mikróbmi, ktoré priná?ame spolu so vzorkami z vesmíru na na?u planétu. Rovnako mu ide o ochranu ostatných planét pred mikróbmi z na?ej planéty, ke??e máme pri skúmaní solárneho systému nemalú zodpovednos?. V?dy s rados?ou privítame mladých in?inierov a vedcov, ktorí nám doká?u s na?imi úlohami pomôc?. Ak sa teda bude? dobre u?i? a pilne ?tudova?, dvere do NASA má? otvorené.

S pozdravom
Dr. James L. Green
Riadite? planetárnych vied?


Vesmírna agentúra si spolu s malým, len 9-ro?ným chlapcom získala celý svet. Ktovie, ak Jack Davis bude dostato?ne ?tudova?, mo?no sa jedného d?a stane skuto?ným strá?com galaxie.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]