?udia sú rôzni. Niekto h?adá zá?ubu v ?porte, iného zase baví nakupovanie a následné nosenie najmodernej?ieho oble?enia a nájdu sa aj takí, ktorých nap??a varenie, pe?enie ?i prezeranie filmov a seriálov. Jednoducho, ka?dého baví nie?o iné a azda ?iaden ?lovek nezdie?a na vlas rovnaké koní?ky a zá?uby s niekym iným.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

S rozvojom moderných vied a technológií sa v?ak ?oraz viac ?udí za?alo zaujíma? o aktivitu, ktorá sa medzi tými popísanými vy??ie nenachádza. Ke??e momentálne ?íta? ?lánok uverejnený na portály venujúcom sa najmodernej?ím zariadeniam a technológiám, s najvä??ou pravdepodobnos?ou vie? o ?om je re?. V prípade, ?e ti to nedo?lo, máme na mysli ob?ubu v nakupovaní, testovaní a zbieraní technologických hra?iek ka?dého druhu. U? len to, ?e ?íta? tieto riadky nám jasne dáva najavo, ?e do slovenskej skupiny tech geekov jednoducho patrí? a ka?dá z týchto aktivít je ti vlastná. Potom ale taktie? ve?mi dobre vie?, ?e by? technologickým nad?encom na Slovensku nie je vôbec jednoduché. Ni??ie rozpísané body ti objasnia pre?o.

1. Nízke výplaty a zvy?ujúce sa ceny produktov

?o si budeme klama?, výplaty na Slovensku stále nie sú také, aké by sme chceli. Hoci ka?doro?ne po?úvame z parlamentu, ?e by sme mali by? v?a?ní za to, ?e sa minimálna, ako aj priemerná mzda zvy?uje, takéto zvy?ovanie nesta?í. Spolu s na?imi mzdami toti? nenápadne rastú aj ceny be?ných produktov. Sta?í sa pozrie? napríklad na ceny najvýkonnej?ích smartfónov teraz a v minulosti. Kým dnes sa vlajková lo? v priemere predáva za 700 ?, e?te nieko?ko rokov dozadu sme mohli vtedy jeden z najvybavenej?ích smartfónov získa? podstatne lacnej?ie.

zdroj fotografie: Sohu

Toto isté v?ak, nane??astie, platí aj pri notebookoch ?i tabletoch. Za v?etko hovorí ?ikovný marketingový ?ah spolo?nosti Apple, ktorá si v?aka sloví?ku PRO a nevýraznému navý?eniu pamäte alebo výkonu mô?e od svojich zákazníkov pýta? omnoho vy??ie sumy. Áno, ka?dý koní?ek ?osi stojí, no tento je na financie zrejme najnáro?nej?í zo v?etkých. Z tohto dôvodu je teda ur?ený len pre tých majetnej?ích alebo ?etrnej?ích.

2. Nesmierne rýchly vývoj nových technológií a zariadení

Mo?no sa sám seba pýta?, ako mô?eme rýchly vývoj pova?ova? za nevýhodu. Nu?, pravdou je, ?e o úplne 100-percentnú nevýhodu nejde. Takémuto rýchlemu vývoju toti? v?a?íme za ve?a. Ide napríklad o bezrámikové smartfóny, ?oraz ten?ie a prenosnej?ie notebooky, ale aj o kopec inteligentných gadgetov, ktoré nám u?ah?ujú ka?dodenný ?ivot. Vývoj sa v?ak za posledné roky rapídne zrýchlil, a to a? nato?ko, ?e niektorý výrobcovia smartfónov predstavujú novú vlajkovú lo? pomaly ka?dých pár mesiacov.

zdroj fotografie: Baomoi

Tentoraz poslú?i ako vynikajúci príklad ?ínska spolo?nos? Xiaomi, ktorá len po?as minulého roka predstavila 3 vlajkové smartfóny. Vä??inou je v?ak medzi takto rýchlo aktualizovanými zariadeniami minimálny rozdiel. Spolo?nosti v?ak na druhú stranu z takéhoto prístupu profitujú, ke??e ?udia zrejme nav?dy budú po?úva? na v?etky tie MegaPixely a výsledky z benchmarkov. Ako u? ale bolo popísané vy??ie, Slovák na ?asté aktualizovanie svojej tech výbavy nemá dostatok pe?azí.

3. Vhodný pau?ál za majland a schopný internet len v mestách

?al?ou kapitolou samou o sebe sú na?i mobilní operátori. Ka?dý z nich sa sna?í pre seba uchmatnú? ?o najvä??iu porciu z malého slovenského trhu. Na tom by síce nebolo ni? zlé, no problém je v tom, akým spôsobom sa o to sna?ia. Miesto navy?ovania balí?kov a zni?ovania ich cien sa toti? stretávame s pravým opakom. ?asto toti? niektorý z na?ich operátorov príde s ponukou, ktorá je o poznanie hor?ia ne? tá, ktorú svojim zákazníkom predával doteraz. V?aka tomu je prakticky nemo?né nájs? vhodný pau?ál, ktorý by v ka?dom smere vyhovoval danému spotrebite?ovi.

mobilní operátorizdroj fotografie: FonTech

Teda, mo?né to je, no opä? si za to treba patri?ne priplati?. S týmto bodom je v?ak úzko spätý aj domáci internet. Ten je nám toti? vo vä??ine prípadov poskytovaný od na?ich operátorov. Pravdou je, ?e ?o sa rýchlosti internetu týka, na Slovensku sa nemáme za ?o hanbi?. Na svetové pomery sa mô?eme radova? z nadpriemerne rýchleho internetového pripojenia. Problém je v?ak v tom, ?e sa z neho mô?u radova? vä??inou len obyvatelia vä??ích miest. Ak teda chce? ?i? v pokojnom prostredí niekde na dedine, na schopný internet mô?e? zabudnú?.

4.  Na nové technológie si musíme po?ka?

Hovorí sa, ?e Slovensko je minimálne dva roky pozadu za svetovými ve?mocami. Pri technológiách tomu tak ale nie je. V nich toti? zaostávame omnoho omnoho viac. Sved?í o tom napríklad to, ?e ak sa nejaká zaujímavá novinka po prvýkrát objaví niekde v Ázii alebo USA, u nás sa jej do?káme neskôr. Teda, ak sa jej vôbec do?káme. Za zmienku stojí napríklad mobilný internet. V Ju?nej Kórei usilovne pracujú na tom, aby bola po?as budúcoro?ných Olympijských hier spustená testovacia prevádzka 5G mobilného internetu.

zdroj fotografie: Rcrwireless

Nenechaj si ujs?
Rýchlos? mobilného internetu bude v dobe 5G naozaj ?ialená!

U nás ale na niektorých miestach stále nájde? len zastaralú 2G sie?. Podobné príklady by sa v?ak dali aplikova? na mno?stvo ?al?ích vecí. Ob?as sa nám s týmto zd?havým procesom sna?í pomôc? vláda rôznymi dotáciami, ?i u? na elektromobily, alebo slne?né kolektory. Tie ale predstavujú len malú náplas?, a preto ve?ký úspech vä??inou nezo?nú. Na??astie sa ale táto ?akacia doba neustále skracuje. Ktovie, mo?no sa jej jedného d?a zbavíme nadobro.

5. V?etci chcú od teba pomoc alebo radu

Prvé ?tyri body sa týkali najmä slovenských technologických nad?encov. S týmto sú v?ak ve?mi dobre oboznámení aj tí zo zahrani?ia. Asi ka?dý ?lovek, ktorý je v technológiách doma, sa u? toti? stretol s prosbou o pomoc, ktorá s týmto koní?kom mala ?osi spolo?né. ?iadosti o pre?istenie po?íta?a, spojazdnenie tla?iarne alebo vyrie?enie nejakého ?záva?ného problému? so smartfónom po?úvame takmer ka?dý de?. Nejde v?ak o to, ?e by sme s pomocou druhým mali nejaký problém, to vôbec nie.

zdroj fotografie: Memehub

Problém tkvie v tom, ?e sú tieto prosby o pomoc ?asto poriadne prehnané. Ve?ké mno?stvo ?udí si toti? nedoká?e ani skontrolova?, ?i náhodou nie je z ich po?íta?a povytiahnutý nejaký kábel a u? u? volajú o pomoc. E?te o ?osi hor?ie je to ale s výberom nového zariadenia. Tie? si sa u? ur?ite stretol s tým, ?e ?a niekto poprosil o pomoc pri výbere vhodného po?íta?a alebo telefónu. Ak sa ?lovek do nie?oho dostato?ne nerozumie, ur?ite by si mal necha? poradi?. Udivujúce sú v?ak po?iadavky, ktoré spravidla nieko?konásobne prevy?ujú stanovený rozpo?et.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
14%
Páči sa mi to
57%
Chcem to
0%
Mám to
14%
Nepáči sa mi to
14%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]