banner-mi5s-plus
Nie je to tak dávno, ?o Apple vydal svoj nový, mierne vylep?ený iPhone 7 s minimálnymi zmenami oproti predchodcovi. Xiaomi na poslednej konferencii prekvapilo a predstavilo nový Mi MIX s obrovskou 6,4″ bezrámikovou obrazovkou. Je mo?né, aby si takýto dizajn chystal pre svoj nový iPhone 8 aj Apple?

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Xiaomi Mi MIX bol ne?akane predstavený na októbrovej konferencii spolo?nosti a priniesol so sebou ve?ké zmeny. Tou najvä??ou je iste jeho displej. Tento nový skvost má 6,4″ bezrámikový displej a jeho ?peciálna edícia dokonca obsahuje aj pozlátené krú?ky okolo fotoaparátu a sníma?a odtla?kov prstov. Zárove? je telo vyrobené z keramického skla. Okrem toho museli in?inieri pri vývoji zariadenia urobi? kompromis a v?etky sníma?e – predný fotoaparát a slúchadlo – presunú? kvôli rozmerom a umiestneniu displeja. Tým je nový Mi MIX naozaj jedine?ný. Av?ak, ak sa na to pozrieme z inej strany, zariadenie síce obsahuje vo svojom vnútri najnov?ie, ale stále nie revolu?né komponenty. Je isté, ?e svojim výkonom tento high-end ohúri, no pod kapotou neskrýva ni? unikátne, ?o by nemohol pou?i? vo svojom zariadení iný výrobca. ?ínsky gigant v?ak pri?iel s jednou obrovskou inováciou, ktorou je práve takmer bezrámikový displej. Je v?ak skuto?ne reálne, aby ?ínsky gigant tromfol americké Apple a vytiahol mu eso z rukáva?

Apple iPhone 7 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

xiaomi-mi-mix-limitovany-pocet-kusov

TIP: 10 najlep?ích smartfónov za september pod?a AnTuTu, ?ínske zna?ky valcujú konkurenciu

Apple nedávno predstavil mierne faceliftovaných a vylep?ených nástupcov vla?aj?ieho modelu, iPhone 7 a iPhone 7 Plus. Okrem duálneho fotoaparátu, ktorý vlastní práve vä??í z bratov, v?ak novinky nepriniesli ni? prevratného. Predpokladá sa, ?e si Apple necháva to najlep?ie pre budúcoro?ný iPhone 8. Chce Apple vyu?i? pri novinke v roku 2017 práve podobný displej ako má Xiaomi Mi MIX? Budúci rok sa pre Apple bude nies? v znamení 10. výro?ia od vydania prvého iPhonu, a preto sa o?akáva, ?e nová 8-?ka bude v nie?om revolu?ná. Práve tu by mal nastúpi? na scénu dizajn, ?ia?, u? nie je ve?a mo?ností pre zmeny. Ak sa posunieme o pár mesiacov alebo rokov spä? do minulosti, vidíme, ?e ka?dý z výrobcov u? doteraz predstavil nejaké zariadenie z hliníkovej kon?trukcie, iní z keramickej a ?al?í zas predstavili zariadenia, ktorých kon?trukcia obsahovala sklo. Fotoaparáty tie? u? dosiahli fantastickej kvality. Tak teda ?o by mohol nový iPhone ponúknu?? Mo?nosti dochádzajú. Spolo?nos? mohla nový iPhone zahnú?, no to u? spravil LG so svojim LG G Flex alebo aj Samsung s modelom Round a vlajkovými modelmi rady S ?i Note. Navy?e, takáto technológia vy?aduje ve?a vývoja a nie je príli? praktická. Rovnako vieme, ?e politikou Applu je skôr priná?a? zariadenia s funk?nými inováciami, ktoré iPhone aj preslávili. Je teda málo pravdepodobné, ?e by bol iPhone 8 zahnutý.

samsung_galaxy_round_35828614_17

Jednou z mála mo?ností bolo vyu?itie nových materiálov a vylep?enie prednej strany zariadenia. Hliníkovú kon?trukciu spopularizovalo HTC spolu s Nokiou a Apple. Teraz, ke? sa zariadenia s hliníkovými kon?trukciami vyrábajú u? zopár rokov, je zrejme ?as na zmenu, ktorú by Apple mohol prinies?. Niektorí výrobcovia sa rozhodli vyu?i? keramiku ako kon?truk?ný materiál svojich zariadení, aby pôsobili luxusnej?ie. Preto by sme sa nedivili, ak by kalifornský gigant vyu?il tento materiál pri nadchádzajúcej novinke. Ve? napokon Apple u? má skúsenosti s keramickou kon?trukciou pri smart hodinkách Watch Series 2. Ak by spolo?nos? predstavila svoj výro?ný model v keramickom tele, mohla by tým spusti? novú vlnu zariadení, v ktorých bude práve keramika dominantnou pri kon?trukcii. Otázkou v?ak ostáva, ?i by toto vyu?itie ?nového? materiálu bolo pri smartfónoch skuto?ne oprávnené. Farba ?Jet Black?, ktorá skrá??uje iPhone 7 / 7 Plus nám nazna?uje, ?e Apple má v ob?ube lesklé povrchy, ktoré by mohla vytvára? aj keramika. Podstatnej?ie výhody keramiky v?ak nie sú okom vidite?né. Patrí sem najmä vä??ia odolnos? vo?i po?kriabaniu.

TIP: iPhone 7 v AnTuTu: Výsledok ukazuje ohromnú silu ?ipsetu A10 Fusion

iphone7-a-7-plus-zoznam-top-fonov

?al?ia pozitívna zmena by mohla v prípade iPhonu nasta? na prednej strane. Najvýraznej?ím nedostatkom v dizajne iPhonov je rámik okolo displeja, ktorý je naozaj ve?ký. V prípade minimalizácie rámika by sa jednalo o jednu z najvä??ích zmien, aké spolo?nos? priniesla. Tou poslednou bola eliminácia mechanického domovského tla?idla, ktoré bolo nahradené kapacitnou plochou s vibra?nou odozvou. Xiaomi Mi MIX neobsahuje klasický proximity senzor, ale ultrazvukový a ak by sa aj Apple rozhodol vyu?i? takúto novinku, mal by reálne ?ance vytvori? krásny displej bez rámikov, ktorý by sa rozprestieral na celej prednej ploche.

xiaomi-mi-mix-vs-iphone-8

?oko?vek sa rozhodne zo spomínaných technológií Apple vyu?i?, je zrejmé, ?e konkurencia ho u? ?iasto?ne predbehla. Áno, máme namysli nový Xiaomi Mi MIX, ktorý u? obsahuje ultrazvukový proximity senzor a miesto klasického reproduktora má novinka piezoelektrický reproduktor. Ten na generovanie zvuku vyu?íva priamo keramickú kon?trukciu zariadenia. Av?ak, nie je to len Xiaomi, ktoré pri svojich smartfónov pou?íva keramiku. Keramickým telom sa mô?e pý?i? aj prémiový ZUK Z2 Pro. Tak?e mo?nosti, ktoré by pri?li Apple vhod pri inovácii iPhone 8 a americký gigant by získal isté prvenstvo, sú u? ?iasto?ne vy?erpané, a to aj v?aka ?ínskym výrobcom, ako Xiaomi alebo ZUK. Tak ?i onak, Mi MIX je jednozna?nou víziou budúcnosti smartfónov, ktoré by sa v blízkej dobe mohli radikálne meni?.

TIP: Xiaomi má jeden z prvých kompletne bezrámikových smartfónov. Privítajte Xiaomi Mi MIX!

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
12%
Páči sa mi to
88%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]