?ínsky gigant Xiaomi od svojho za?iatku ?ne nesmierne úspechy, ktoré chce teraz dosiahnu? aj v globálnom ponímaní. Spolo?nos? chce toti? vybudova? sie? tisícok kamenných predajní po celom svete, ktoré ju majú prinies? bli??ie k zákazníkom. Plány Xiaomi nie sú vôbec príli? odvá?ne, preto?e práve na tento krok ?akalo mnoho skalných fanú?ikov spolo?nosti. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pred 7 rokmi sme mali mo?nos? vidie? v ?íne za?ínajúci start-up alias nového výrobcu smartfónov, Xiaomi. Za tie roky svojho pôsobenia si dokázala spolo?nos? získa? stovky miliónov fanú?ikov po celom svete, a to v?aka svojim kvalitne spracovaným a cenovo dostupným produktom. Zrejme najpopulárnej?ími zo v?etkých sú v?ak smartfóny, no portfólio Xiaomi sa postupom ?asu roz?írilo aj o mnoho ?al?ích zariadení. Spolo?nos? tak za?ala s výrobou zariadení rôznych kategórií, od elektrických kolobe?iek, cez vari? ry?e, ktorý sme otestovali aj my, a? po ?isti? vzduchu alebo dokonca lazy vakov.

zdroj fotografie: Xiaomi

S rastúcou popularitou sa chce Xiaomi sta? skuto?ným svetovým hrá?om v tomto priemysle. ?Uvidíte nás takmer v ka?dej krajine.?, prezradil senior vice-prezident spolo?nosti, Wang Xiang. Xiaomi dokonca stanovilo aj nový rekord v Guinessovej knihe rekordov, ke? sa mu podarilo preda? najviac smartfónov za 1 de?. Konkrétne i?lo a? o 2,12 miliónov kusov týchto zariadení.

Expanzia pokra?uje

Spolo?nosti sa u? v tomto roku podarilo expandova? na niektoré zahrani?né trhy, a tak si jeho produkty mô?u priamo v predajni kúpi? zákazníci v Rusku, Egypte ?i Spojených Arabských Emirátoch. ?al?ie plány sa v?ak zameriavajú aj na ázijské krajiny ako Filipíny, ale nezabudne sa ani na Európu. Doteraz sme túto spolo?nos? poznali ako výrobcu, ktorý svoje produkty predáva prostredníctvom online e-shopov. Zákazníci si tento spôsob predaja ve?mi ob?úbili, no neskôr pri?li problémy spojené s výrobou, ktorá nestíhala zasýti? dopyt zákazníkov.

zdroj fotografie: Xiaomi

Nenechaj si ujs?
?ínsky mohykán Xiaomi oficiálne vstupuje na Slovensko. Do?káme sa smartfónov aj gadgetov

Mnoho z nich v?ak pri kúpe nového smartfónu ?i ného výrobku z ?íny váha, preto?e sa obávajú, ?e kvôli nízko nasadenej cenovke dostanú nekvalitné zariadenie. Pri Xiaomi je v?ak opak pravdou a aj preto Wang Xiang podporuje výstavbu kamenných predajní po celom svete. On sám povedal: ?Vidie? znamená veri?. Musíme zákazníkov najprv necha? vyskú?a? na?e produkty, aby sme dokázali, ?e aj za málo pe?azí je mo?né kúpi? kvalitný výrobok.? Jednozna?ne najlacnej?ím smartfónom z produkcie Xiaomi je model Redmi 4A, ktorý u? za pár desiatok eur doká?e toho ponúknu? skuto?ne ve?a. Len ?a?ko by si tak vo svojej cenovej kategórii h?adal rovného súpera.

zdroj fotografie: Xiaomi

Internet vecí

Spolo?nos? sa s roz?irovaním svojho pôsobiska do zahrani?ia chce zamera? aj na ?oraz populárnej?ie odvetvie internetu vecí. Ako sme u? spomínali vy??ie, v portfóliu Xiaomi nájdeme aj výrobky do domácnosti ?i pre ka?dodenné pou?ívanie. Práve tie chce spolo?nos? prepoji? so smartfónmi a vytvori? tak ekosystém inteligentných zariadení, ktoré sa napríklad doká?u samé vypnú? po zaspaní pou?ívate?a alebo mu po?as cesty z práce doká?e doma pripravi? kvalitnú kávu.


zdroj fotografie: Xiaomi

V tomto systéme sa u? teraz nachádza viac ako 60 miliónov aktivovaných zariadení, ktorých bude pribúda? ?oraz viac. Ve?mi rozumným krokom bolo aj spojenie Xiaomi so starou známou Nokiou. Táto dohoda pomô?e obom spolo?nostiam roz?íri? svoje mo?nosti pri návrhoch a výrobe ?al?ích produktov. Pod?a Wanga Xianga má by? táto zmluva zárove? krytím pre tohto ?ínskeho giganta pri vstupe na zahrani?né trhy.

Xiaomi tak u? ?oskoro za?ne s ve?kou expanziou a kamennú predaj?u tohto výrobu mô?eme so 100 % istotou o?akáva? aj u nás na Slovensku. Informáciu potvrdil oficiálny distribútor Xiaomi zariadení pre Slovensko, no zatia? nie je známy presný dátum otvorenia takejto predajne. V tomto smere nás v?ak predbehnú na?i západní susedia, ?esi, preto?e najhorúcej?ie aktuality hovoria o otvorení prvého Mi Home obchodu u? o pár dní, konkrétne 1. augusta v Prahe. Stane sa tak po zá?titou ?eského predajcu Xiaomi zariadení, Beryko. Prahe sa bude nachádza? aj servisné stredisko, ktoré bude ma? na staros? prípadné reklamácie zariadení.

Ceny Xiaomi zariadení v?ak majú aj po príchode do na?ich kon?ín osta? vzh?adom na konkurenciu ve?mi, ve?mi lákavé. Veríme, ?e sa tejto spolo?nosti podarí úspech gigantických rozmerov po celom svete. ?oskoro si u? aj my budeme môc? zájs? po nový Xiaomi smartfón, notebook alebo vari? ry?e do oficiálnej predajne aj tu na Slovensku. Ako vníma? expanziu tejto spolo?nosti ty?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
63%
Páči sa mi to
22%
Chcem to
0%
Mám to
12%
Nepáči sa mi to
2%
Neznášam to
2%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]