banner-iphone-7
V týchto mesiacoch, kedy sa zima naplno prejavuje, je ve?mi ?a?ké udr?a? smartfón v tej najlep?ej kondícii. Internetom koluje nieko?ko tý?d?ov správa o extrémne rýchlom vybíjaní iPhonov pri nízkych teplotách, pri?om v?ak stále majú pod?a ukazovate?a e?te 30 % kapacity. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

V ?om tkvie teda tento nezvy?ajný problém? Nielen iPhony, ale v?etky moderné smartfóny pou?ívajú Lithium-ionové batérie, ktoré majú na jednej strane nieko?ko pozitív, no na druhej ich zrádza neschopnos? maximálnej efektivity pri extrémnych výkyvoch teplôt. Pod?a ?túdií jednej z popredných univerzít, Lithium-ionové batérie dokonca doká?u vyu?i? len 50 % svojej kapacity pri odhadovanej teplote okolo -18 stup?ov Celzia. Minulú zimu bol taktie? vykonaný pokus, pri ktorom bol iPhone nechaný napospas nemilosti zimy v -18 stup?och a mal tak preukáza? svoje kvality.

iphone-glove
zdroj fotografie: Getorchard

Av?ak nestalo sa tak a smartfón s logom nahryznutého jablka dosiahol úbytok a? 14 % len po?as 30 minút, pri?om jeho nemenovaný konkurent dokázal pre?i? s úbytkom len na úrovni zanedbate?ného percenta. Apple tie? proklamuje, ?e jeho zariadenia doká?u poda? bezchybný výkon v teplotnom rozsahu od 0 a? po 35 stup?ov Celzia. Ortie?, ako predís? týmto problémom v zime má tak pomerne prosté vysvetlenie, a to dr?a? svoj smartfón v ?o najvä??om teple, ktoré mô?e hravo zabezpe?i? napríklad nejaký lep?í ochranný kryt.

iphone-battery-specs
zdroj fotografie: Getorchard

TIP: Tento text doká?e znefunk?ni? akýko?vek iPhone ?i iPad

No tu táto problematika ani z?aleka nekon?í. iPhony sa toti?to nevypínajú len v extrémnej zime, no aj po?as oby?ajného d?a, kedy u? nie je na vine na?a matka príroda. Vieme ale, ?o spôsobuje tieto ve?ké ?a?kosti? Mnohí sa zhodujú na zlých batériách u? od výroby, ktoré neprechádzajú dostato?nou bezpe?nostnou previerkou. Apple ale odkazuje, ?e práve bezpe?nos? batérií v týchto mesiacoch neporovnate?ne zvý?il. A mô?e? si domyslie?, kvôli ?omu tak u?inil.

apple-iphone-7-teardown-15
zdroj fotografie: iFixit

TIP: iPhone 6S je pre bývalých pou?ívate?ov Android smartfónov lákavej?ou vo?bou ako najnov?í model bez 3,5 mm jacku

Ak si teda nespokojný so svojim iPhonom, ktorý sa extrémne rýchlo vybíja aj mimo zimnej sezóny, neváhaj a nav?tív najbli??í autorizovaný servis, kde by ti mali za vzniknuté problémy ponúknu? adekvátnu výmenu ?i od?kodné.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
11%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
11%
Nepáči sa mi to
56%
Neznášam to
22%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]